gündeminiz
Image
dış haberler

T?rkiye-Suud balay? bitti

gündeminiz

?srail El Yevm gazetesi Türkiye-Suudi Arabistan ili?kilerini inceleyen dikkat çekici bir analiz yay?nlad?...

 

?srail El Yevm gazetesi Türkiye-Suudi Arabistan ili?kilerini inceleyen dikkat çekici bir analiz yay?nlad?.

“Türkiye-Suud Balay?s? Sona Erdi”ba?l?kl? analizde, Türkiye ile Suudi Arabistan ili?kilerinin her geçen gün daha gerginle?ti?i, bu durumun ise Riyad- Tel Aviv ili?kilerinin derinle?mesine katk? sa?layaca?? tespitine yer verildi.

?srial El Yevm Gazetesi analizinde Suudi Arabistan Veliaht? Muhammed Bin Selman'?n M?s?r ziyaretine dikkat çekti.

Muhammed Bin Selman'?n Kahire ziyaretinde Türkiye'ye sald?rd???, Türkiye'yi; ?ran'la birlikte ?eytan üçgeni olarak tan?mlad??? vurguland?.

Muhammed Bin Selman'?n Türkiye'ye sald?rd??? ifadelerin medyada yer bulmas? üzerine Suudi Arabistan'?n Ankara Büyükelçisinin "?fadelerin Türkiye'ye yönelik olmad???" savunmas?n?n gerçe?i yans?tmad???n?n alt? çizildi.

?srail El Yevm Gazetesi, Türkiye'nin M?s?r ve ?hvan Hareketi politikalar?na da yer verdi.

 

 

Gazete, "Suudi Arabistan, Türkiye'nin Abdulfettah Es Sisi'ye yönelik sert ele?tirilerinden ve ?hvan-? Müslimin Hareketine verdi?i destekten memnun de?il" ifadelerine yer verdi.

?srail El Yevm gazteesi, Türkiye'nin Ortado?u politikas?ndan duyulan rahats?zl??? ise ?u sat?rlarla ortaya koydu:

"Türkiye, ?ran'?n her geçen gün büyüyen etkisini engellemeye çal??an Muhammed Bin Selman'?n ortado?u politikas?nda önemli bir oyuncuydu. Türkiye, Sünni bölgesel bir güç olarak ?ran'a kar?? bölgesel bir a??rl?k ortaya koyabilirdi."

Tasnim News’in aktard??? analize göre ?srail gazetesi, 2012 y?l?ndan beri bölgede uygulanmak istenen mezhep temelli oyunu yeniden gündeme ta??d?.

Sünni ülkelerin aras?nda gerilimlerin oldu?unu söyleyen ?srail El Yevm gazetesi, bu gerilimin ?iiler ile Sünniler aras?ndaki gerilim kadar derin olmad???n? vurgulayarak mezhep kart?n? yeniden ortaya koydu.

Haberinde Sünni ülkeler aras?nda ki gerginliklere önemli bir yer ay?ran ?srail El Yevm gazetesi, bu gerginli?in bölgesel güçlerin davran??lar?n? etkiledi?ini belirtti.

Gazete, Türkiye ve Katar'?n ?hvan-? Müslimin Hareketinin ideolojik ekseninin etkisi alt?nda oldu?unun alt?n? çizerken, Suud'un ?hvan'?n ideolojik eksenini en büyük tehdit olarak gördü?ünü ifade etti.

Suudi Arabistan'?n Katar Krizi sonras?, Türkiye'nin Katar'?n yan?ndaki ?srarl? duru?undan hayal k?r?kl??? ya?ad???n? da aktard?.

?srail El Yevm gazetesi, Türkiye'nin Bat?l? ülkelerle ve bilhassa Amerika'yla ya?ad??? gerilime de yer verdi.

Gazete, Türkiye ile Bat?l? ülekler ve Amerika aras?ndaki gerginli?in temel nedeninin Türkiye'nin; ?ran ve Rusya ile olmas? gerekti?inden fazla yak?n olmas? ve Suud- ?ran çat??mas?nda Suud'dan yana tav?r koymay?p tarafs?z kalmas? oldu?unu belirtti.

Gerginli?in bir di?er nedenin ise; Türkiye'nin ?ran'dan enerji ithal etmesi ve Amerika'n?n ambargosundan sonra Türkiye-?ran aras?ndaki ticaret hacminin artmas? olarak gösterildi.

?srail El Yevm gazetesine göre Türkiye-Suud gerginli?inin di?er temel bir nedeni ise Kudüs.

Gazete, Suudi Arabistan'?n Amerika'n?n Kudüs plan?n? destekledi?ini, Filistinlilere de plan? kabul etmeleri için bask? yapt???n? aktar?yor.

Türkiye'nin ise, Trump'un Kudüs karar? sonras? karara kar?? ç?kan ve ele?tiren blp?un liderli?ini yapt???n?n alt?n? çiziyor.

Kudüs meselesinde ki bu iki taban tabana z?t politika Türkiye-Suud aras?ndaki gerginli?i daha da derinle?tiriyor.

Gazete, Kudüs meselesinde Türkiye'nin Ürdün'le koordineli hareket etmesi, Amerikan büyükelçili?inin Kudüs'e ta??nmadan önce baz? sorunlara yol açabilece?inin alt?n? çiziyor.

Gazete, Suudi Arabistan'?n Sünni ülkeler aras?ndaki gerginlikten dolay? ?srail'in Sünni ülkelerle beraber hareket etmesinin önemli oldu?unu dü?ündü?ünü aktar?yor.

?srial El Yevm, Muhammed Bin Selman liderli?inde bölgede daha aktif bir politikan?n olu?turulmas?n?n ters tepebilece?i, Ankara ve Tahran'?n ?srail'e kar?? bir meydan okuma yoluna girebilece?i uyar?s?nda bulunuyor.

Gazete, Suudi Arabistan ve ?srail'in uzun vadede ?ran'la mücadele konusunda bir politika konusunda anla?t???n? belirtiyor.

?srail El Yevm gazetesi analiz haberini ?u çarp?c? ifadelerle bitiriyor:

"Suudi Arabistan - Türkiye balay?s?n?n sona ermesi; Riyad ile Tel Aviv aras?ndaki ili?kilerin derinle?mesinin ba?lang?c?d?r."

Odatv.com

 

0 Yorum