gündeminiz
Image
gündem

Laiklik d??man? Kahraman?a al?nan 3 milyon liral?k 'koruma ara?lar?' i?in a??klama

gündeminiz

TBMM, ?smail Kahraman'? al?nan 3 milyon liral?k araçlarla ilgili aç?klama yapt?: "?htiyaca binaen yap?lan normal bir araç yenileme i?ini, toplumda yanl?? alg? olu?mas?na sebebiyet erecek ?ekilde kullanmak gerçeklerle de bas?n ahlak?yla da ba?da?mamaktad?r

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Kahraman'?n korumalar? için  2 milyon 950 bin liraya 5 adet cip sat?n al?nd?. TBMM Bas?n Yay?n ve Halkla ?li?kiler Ba?kanl??? da konu hakk?nda bir aç?klama yapt?. Aç?klamada, devlette, makamlarda koruma uygulamas? tabii oldu?u gibi koruma gayesiyle kullan?lan araçlar?n yenilenmesi ihtiyac?n?n da ola?an bir durum oldu?u ifade edildi.

'ÖNCEK?LER ?HT?YACA CEVAP VERM?YORDU'
'Her üründe oldu?u gibi motorlu ta??tlarda da bir verimlilik dönemi ve ekonomik ömrün söz konusu oldu?una' dikkat çekilen aç?klamada ?unlar kaydedildi: 
"Kimi 2006 kimisi 2011 model olan ve y?llard?r kullan?lan ekonomik ömrünü tamamlam?? koruma araçlar?n?n, sürekli ortaya ç?kan bak?m, onar?m, tamir masraflar? ve ihtiyaca cevap verememesi gibi teknik sebepler dolay?s?yla TBMM Koruma Daire Ba?kanl???'n?n talebi do?rultusunda yeni araç al?m? zorunlu hale gelmi?tir. 
'BASIN AHLAKIYLA BA?DA?MADI'
Söz konusu araçlar, piyasa ?artlar?na göre makul rakamlarla Devlet Malzeme Ofisi arac?l???yla 2017 mali y?l bütçesinden 16 Kas?m 2017 tarihinde al?nm??t?r. Konunun, araç al?mlar?n?n gerçekle?ti?i tarihten 4 ay sonra abart?l? ve zihinleri buland?rmaya yönelik olarak gündeme ta??nmas?, iyi niyetten uzak bir anlay??? göstermektedir. ?htiyaca binaen yap?lan normal bir araç yenileme i?ini, toplumda yanl?? alg? olu?mas?na sebebiyet verecek ?ekilde kullanmak gerçeklerle de bas?n ahlak?yla da ba?da?mamaktad?r." 

abcgazetesi

0 Yorum