gündeminiz
Image
Siyaset

Ak?ener: DAE? bir ter?r sorunu de?il

gündeminiz

?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, partisi taraf?ndan haz?rlanan Acil Eylem Plan?'nda yer alan terör örgütleri 'FETÖ ve DEA? ile mücadele program?n? aç?klad?.

 

 Meral Ak?ener, partisinin genel merkezinde düzenledi?i bas?n toplant?s?nda, Türkiye'nin içeride ve d??ar?da pek çok sorunla bo?u?tu?unu söyledi.

 

 

'Acil Eylem Plan?'n?n alan?nda uzman kadrolar taraf?ndan haz?rland???n? belirten Ak?ener, "?lk mücadele alan? FETÖ terör örgütüdür. Uzun süre mevcut iktidarla iç içe olan FETÖ bu durumun bir sonucu olarak 2003-2013 aras?nda ülke yönetiminde önemli ölçüde söz sahibi olmu?tur. FETÖ'nün 17-25 Aral?k'a kadar devletin en mahrem kurumlar? da dâhil olmak üzere her yere s?zmas?n?n sorumlulu?u, onlara bu imkân? cömertçe sunan iktidarlara aittir. Örgütün en büyük mesafeyi 2003-2013 aras?nda ald??? dü?ünülürse mesuliyetin büyük bölümünün mevcut iktidara ait oldu?u aç?kça görülecektir. Hal böyleyken iktidar?n mesuliyetini inkâr ederek sorumluluktan kaçmas? insan?m?z?n akl?yla alay etmek manas?na gelir. ?ktidar?n liyakat ve adalet ilkelerini ihmal ederek devleti içine dü?ürdü?ü a??r zaaf sebebiyle 15 Temmuz darbe te?ebbüsü ya?anm?? ve milletimiz devleti sokaktan toplam??t?r. Yüzlerce insan?m?z ?ehit, binlercesi gazi olmu?tur" dedi.

 

Bu ac? tablonun ana sorumlusunun gizli yol haritas?n? haince i?leterek devlete s?zan ve millet iradesine kar?? bir darbeye kalk??an hain FETÖ terör örgütü oldu?unu belirten Ak?ener, "Bununla birlikte milletin bu gibi tehditlere kar?? gereken önlemleri almas? için yetki verdi?i idarecilerin, en hafif ifadeyle, a??r görev kusurlar? bulunmaktad?r. 15 Temmuz'da devleti, en önemli kurumlar?m?z? ve ülkemizin istikbalini Türk milletinin bizatihi kendisi sahaya inip kurtarm??t?r. Bu tablo milleti sak?narak ayn? görevi yerine getirmek için seçilen idareciler için a??r bir utanç, milletimiz için ise övünç sebebidir. Durum böyleyken sorumlu idareciler milletin övüncünden kendilerine pay ç?karmaya, hanelerine dü?en utanc? da kendileri d???ndaki herkese da??tmaya çal??maktad?rlar. Hâlbuki Türkiye'deki herkes sorumsuzlukta yar??an sorumlular? gayet iyi bilmektedir. Ya?ananlar ve sorumlular milli haf?zaya kaz?nm?? bulunmaktad?r" diye konu?tu.

 

'DEA? B?R TERÖR SORUNU DE??L'

Konu?mas?nda, "Elinizdeki Acil Eylem Plan?'m?z?n ikinci önemli mücadele alan? DEA?'t?r" diyen Ak?ener, sözlerini ?öyle sürdürdü:

"Esasen FETÖ meselesinde oldu?u gibi DEA? sorunu da bizim tarihi tecrübemize yabanc? bir saha de?ildir. Radikal Vehhabî hareketlerle 19'uncu yüzy?l?n ba??ndan beri mücadele ediyoruz. Mücadele tarihi bak?m?ndan dünyan?n en eskisiyiz. Buna ra?men bu sorunla mücadele ederken devlet haf?zam?zdan hemen hemen hiç yararlan?lmam??t?r. Ad?m?z Osmanl? iken ba?layan radikal tekfirci Vehhabîlikle mücadelemiz iki yüzy?l sonra Cumhuriyet Dönemi'nde önce El Kaide, devam?nda DEA?'la mücadele olarak devam etmektedir. Bir virüs gibi yay?lan, kendisinden olmayan yorumlara ya?am hakk? tan?mayan, ?slam dünyas?n? ayr??t?ran, gençleri ailelerinden, yurtlar?ndan koparan bu tip radikal örgütlerle sava?a büyük önem veriyoruz. DEA? ve benzeri örgütler yaln?z bir terör sorunu de?il, milli ve dini kimli?imize tehdit olu?turan ideolojik dü?manlard?r. Binlerce insan?m?z? kendi de?erlerine dü?man eden, annesini babas?n? kendisi gibi dü?ünmedi?i için kâfir ilan ettiren DEA? ve böyle yap?lar?n ülkemizden ve etki saham?zdan bütünüyle temizlenmesi önceliklerimizdendir."

Acil Eylem Planlar?n? h?z kesmeden devam ettireceklerini belirten Ak?ener, "Sahas?nda uzman pek çok ?Y? Partili, Türkiye'nin öncelikli sorunlar? hakk?nda gece gündüz çal??maktad?r. Milletimiz siyasetin kaba, sayg?s?z, çözümsüz diline bak?p umutsuzlu?a kap?lmas?n. Art?k eski siyaset dönemi bitiyor. Dünün yenileri bugün eskiyip gidiyorlar. ?ktidar sahipleri istese de istemese de Türkiye iyi olacak. Her sorununun bir çözümü oldu?unu, bu sorunlar? da ancak ?Y? kadrolar?n ba?arabilece?ini ifade etmek isteriz. Her bir insan?m?za ula?aca??z ve bu umutsuzluk girdab?ndan Türkiye'mizi hep birlikte ç?karaca??z" dedi.

'SANDIK GÖREVL?LER? S?GARA ?ÇMEYE ÇIKMAYACAK'

AK Parti-MHP ittifak?na ili?kin kanun teklifinin Meclis'ten geçmesine de de?inen ?Y? Parti Lideri Meral Ak?ener, ?unlar? söyledi:

"Hangi kanun geçerse geçsin, insan unsuru varken hiçbir sonuç alamazlar. ?Y? Parti olarak en büyük korku insan?m?zda, milletimizde sand?k güvenli?idir. ?Y? Parti olarak bu konuda herkese ?u güvenceyi gönül ferahl??? ile veriyorum. Çünkü e?er siz sand??? korursan?z hiçbir aleyhte i? olmas? mümkün olamaz. Özellikle 16 Nisan referandumundan sonra eksik alanlar? gördü?ümüz için mahalle ve apartman temsilcisine kadar ?Y? Parti arkada?lar?m?z? e?itiyor. Bir sand?k kurullar?n? e?itim merkezi kurduk. ?l Ba?kanlar?m?z bu konuda çok kararl?. ?Y? Parti'nin görevlisi sigara içmeye ç?kmayacak, sand?k aç?ld?ktan sonra tutanaklar ?slak imzayla imzalan?ncaya kadar orada kalacak, o tutanaklar? bildirecekler. Ondan sonra ilçe ve il seçim kuruluna kadar avukatlar?m?z eliyle bunlar? takip edecek. Esas mesele ?udur: Sand?kta e?er mani olursan?z sonraki fas?l daha kolayla??r."

Ak?ener, Meclis’te bugün MHP ve CHP'li milletvekilleri aras?nda ç?kan kavgayla ilgili sorulara ise yan?t vermedi.

 

0 Yorum