gündeminiz
Image
Siyaset

Meral Ak?ener'den ittifak yasalar? a??klamas?

gündeminiz

 

?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, haftal?k bas?n toplant?s?nda gündemi de?erlendirdi. Ak?ener, Meclis'ten geçen ittifak yasalar?na ili?kin de aç?klamada bulundu.

?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, gündemi de?erlendirmek üzere düzenledi?i haftal?k bas?n toplant?s?nda sorular? cevaplad?.

AKP-MHP ittifak?na ili?kin Meclis'ten geçen yasalara de?inen Ak?ener, "Hangi kanun geçerse geçsin, insan unsuru varken hiçbir sonuç alamazlar" dedi.

Ak?ener'in aç?klamalar? ?öyle:

"Uzun süre iktidarla ikili ili?kileri bulunan FETÖ k?sa sürede ülke yönetiminde söz sahibi olmu?tur. FETÖ’nün her yere s?zmas?n?n sorumlulu?u iktidara aittir. Hal böyleyken iktidar?n bunlar? yalanlay?p sorumluluktan kaçmas? insan?n akl?yla alay etmek durumuna gelmi?tir.

 

15 Temmuz’da devleti en önemli kurumlar?m?z? bu millet sokakta kurtarm??t?r. Durum böyleyken idareciler milletin övüncünden pay ç?karmaya çal??maktad?r. Elimizdeki acil önlem plan?m?z?n ikinci önemli ad?m? DEA?'t?r. Mücadele tarihi bak?m?ndan bu bela ile mücadele eden en eski devletlerden biriyken, bu sorunla mücadele ederken devlet haf?zas?ndan hiç faydalan?lmam??t?r. DEA? yaln?zca dini de?il milli de?erlerimize de zarar veren bir yap?lanmad?r. Acil eylem planlar?m?za h?z kesmeden devam ediyoruz.

?ktidar partisi istemese de Türkiye iyi olacak. Bunun da iyi kadrolar?m?zla gerçekle?ece?ini bilmenizi isteriz.

AC?L EYLEM PLANLARI

"Zenginlerinin güçlülerinin kaçt???, çayc?n?n, çorbac?n?n hapis oldu?u bir yarg? süreci vatanda??n kafas?nda suland?rmaya ve ciddiyetsizli?e sebep olur. Hukuk bu yüzden çok önemli. Sempatizanl???n ve örgüt üyeli?inin farkl? tan?mlar? var. Bunlar?n bankalar?na, yurtlar?na vatanda??n te?vik edildi?i bir dönemin ard?ndan vatanda?lar?n bu ?ekilde ma?dur edilmesini hepimiz biliyoruz. Bunlar?n bir de diyasporas? var yurt d???ndaki okullar?ndan elde ettikleri güç. Çocu?unu bunlar?n okuluna gönderdi?i için vatanda??n i? akdini fes eden kurumun ba??ndaki ?ahs?n bunlarla daha ha??r ne?ir oldu?u durumlar gördük.

 

FETÖ meselesinde enteresan bir mesele daha var. Zaman?n da onlar?n yurtlar?na gönderilen çocuklar?m?z ?imdi benzeri yurtlara yönlendirilmeye çal???l?yor ve bu da zaman? gelince ayn? durumlarla kar??la?abilece?imiz anlam?na geliyor.

Bunlar?n önlerine geçebilmek için ba??ms?z bir ?ekilde karar vermeleri gerekmektedir. Maalesef bugün TSK’n?n operasyonlar? FETÖ’nün kumpaslarla ma?dur etti?i arkada?lar?m?z yürütüyor."

KOAL?SYON AÇIKLAMASI

"Saray koalisyonu say?sal güçle bu yasalar? geçirecek bir konumdayd? o ?ekilde süreç devam ediyor. Hangi kanun geçerse geçsin insan unsuru varken istedikleri yasay? geçirsinler. Bir sonuç alamazlar. ?Y? Parti olarak vatanda??m?z?n en büyük korkusu olan sand?k güvenli?i konusunda güvence veriyor. Bu sözü veriyorum çünkü siz sand??? korursan?z hiçbir alengirli durum olamaz. Biz mahalle ve apartman temsilcisine kadar vatanda?lar?m?z? e?itiyoruz.

Sizin inanc?n?n her türlü hileyi yenece?ini payla?mak isterim.

"EV KIZI AY?E DE KATILAB?L?YOR, ODTÜ'DE OKUYAN AL? DE"

Dini esas alarak terör örgütü konumuna ula?m?? gruplar, birbirlerine geçirgenlikleri var mücadelede. Mesela DAE?'in en büyük gücü nereden? Sosyal medyadan. Nereden? Sohbet odalar?ndan. Nereden? Gençlerden. ?lkokul mezunu ev k?z? Ay?e de kat?labiliyor, ODTÜ'de okuyan Ali de gidebiliyor. Dolay?s?yla bunlar?n vasat buldu?u alanlar? tespit etmemiz gerekiyor.

 

"TERÖR ÖRGÜTLER?NDEN DÖNENLER ?Ç?N REHAB?L?TASYON MERKEZLER? KURULMALI"

Ayn? ?ekilde FETÖ terör örgütünde de yurt, bar?nma ve g?da, sonras?nda mezun olduktan sonra i? bulma konularla ilgili olarak o çocuklar? kendilerine yap??t?rd?lar. Buraya yap??t?ran ba?ka sosyal nedenler de var. Mesela DEA? denilen terör örgütünde yenilgi ald?klar? yerlerden dönecek insanlar var. Bunlar? topluma nas?l kazand?racaks?n?z? Cezalar?n? hapiste çekecekler ama bugün FETÖ terör örgütü mensuplar?n?n ya?ad??? yeniden daha kat? terör örgütü üyesi haline getirmeden rehabilitasyon merkezlerinin kurulmas? gerekiyor. Kad?nlar var çocuklar var. Türkiye'den kaç ki?i gitmi? belli de?il. Bunun çok ciddi bir konu oldu?unu, psikolo?uyla, psikiyatr?yla, hukukuyla, güvelik güçleriyle bir bütün olarak çal???lmas? gerekiyor. 

?imdi Adam DEA?'ç?, götürmü? yan?nda kar?s?n?, iki tane de küçücük çocuk var. Bitti i?leri. Diyelim ki kocas? öldü bu kad?n Türkiye'ye dönecek. Siz bunlar? ne yapacaks?n?z? Dolay?s?yla bunlara yönelik çal??mam?z sürecek. Biz bunlara acil eylem plan? diyoruz. Tüm planlar?m?z? sizlerle payla?aca??z. 

"TÜRK?YE'N?N KURUMLARI VAR, ??LET?LM?YOR. ??LETECE??Z"

Sosyal adalet veya sosyal devlet dedi?iniz ?ey aç?n? doyuran, ç?pla??n? giydirendir. ?stiklal Sava?? esnas?nda bile bu yap?ld?. En zor zaman?m?zda bile bu yap?ld?. Dolay?s?yla devletin sosyal devlet olma görevi sebebiyle bunlara çözüm getirmek laz?m. Kad?n ve Aileden Sorumlu Sosyal Politikalar Bakanl???m?z?n her iki halde de, terör örgütlerinin çocuklar?m?za yönelik bask?lar?yla ilgili pek ele avuca gelecek çal??malar yapt???n? dü?ünmüyoruz. 

Türkiye'nin kurumlar? var, i?letilmiyor. ??letece?iz.

Kaynak Yeniça?: Meral Ak?ener'den ittifak yasalar? aç?klamas?

 

0 Yorum