gündeminiz
Image
gündem

Zehir gibi rapor Cargill i?in yumu?at?ld?!

gündeminiz

Sa?l?k Bakanl??? Bilim Kurulu, ni?asta bazl? ?ekerlerle ilgili raporunu yumu?att?. Kamuoyuna aç?klanmayan ilk raporda ni?asta bazl? ?ekerlerin sa?l??a a??r etkileri oldu?u yönünde tespitler yap?l?rken ikinci raporda ni?asta bazl? ?ekerlerle pancar ?ekeri bir de?erlendirildi. Fazla tüketilmesi durumunda pancar ?ekeri ile ni?asta bazl? ?ekerlerin ba?ta kanser olmak üzere bir çok hastal??a neden olabilece?i belirtildi.

 

 

ÖNCEK? VE SONRAK? RAPOR...

SA?LIK Bakanl???, ni?asta bazl? ?ekerlerin sa?l??a etkileri hakk?nda Bilim Kurulu raporunu yay?nlad?. Ancak kamuoyuna aç?klanmayan raporda ni?asta bazl? ?ekerlerin bir çok hastal??a neden oldu?u belirtilerek kotas?n?n dü?ürülmesi istenirken, aç?klanan raporda ise ni?asta bazl? ?ekerlerle, pancar ?ekeri bir tutulmas? dikkat çekti. Yine ilk raporda, ni?asta bazl? ?ekerlere yönelik civa uyar?s? yap?l?rken, bu uyar? ikinci raporda yer almad?. Raporda, genel tespitler yap?larak a??r? tüketilmesi durumunda her iki ?ekerinde sa?l??a zararl? oldu?u vurgulanarak NB?, pancar ?ekeri ile bir tutuldu.

* “Sakkaroz ve NB? içeren besinlerin fazla tüketimi metabolik hastal?klar?n yan? s?ra obezite ile ili?kili çe?itli kanser türlerinin (kolon kanseri, pankreas, karaci?er ve meme kanseri gibi) geli?imine de zemin haz?rlamaktad?r.”

* “Son zamanlarda artan obezite ve kronik hastal?klar?n nedenlerini ara?t?ran bilimsel çal??malarda ?eker metabolizmas? özellikle de sofra ?ekeri ve NB?’in yap?s?nda bulunan früktoz metabolizmas? üzerinde yo?unla?t??? gözlemlenmektedir.”

?ktidar?n ?eker fabrikalar?n? özelle?tirme kapsam?na almas?na ili?kin tepkiler sürerken öte yandan toplumda ciddi endi?elere sebebiyet veren Ni?asta Bazl? ?ekerlere (NB?) ili?kin Sa?l?k Bakanl??? Bilim Kurulu’nun raporunu kamuoyuna aç?klad?. Gazetemiz, geçti?imiz günlerde ‘Zehir Gibi Rapor’ diyerek kamuoyundan saklanan o raporun detaylar?n? aç?klam??t?. Sa?l?k Bakanl??? ise dün Bilimsel Kurulu’nun raporunu aç?klad?. “Bakanl???m?z Bilimsel Kurulu’nun konuyla ilgili bilimsel çal??malar ve ilgili raporlar?n da dikkate al?nd??? de?erlendirmeleri neticesinde vatanda?lar?m?z?n sa?l???n?n korunmas? için Ni?asta Bazl? ?ekerler (NB?) ve ?eker kullan?m? konusundaki görü? ve tavsiyeleri a?a??da sunulmaktad?r” diyerek aç?klad??? raporda pancar ?ekeri ile NB?’nin bir arada de?erlendirilmesi dikkat çekti.

KANSERE ZEM?N HAZIRLIYOR

Bilim Kurulu taraf?ndan aç?klanan söz konusu raporda, fruktozun sa?l?k aç?s?ndan insan vücuduna zararlar?na yer verildi. Obezite ve kronik hastal?klar?n temelinde fruktozun oldu?unun aktar?ld??? raporda, ni?asta bazl? ?ekerlerin tüketim miktar? bak?m?ndan zararlar?na dikkat çekilmesi anlaml? bulundu. Rapordaki ?u ifadeler dikkat çekti: “Sakkaroz ve NB? içeren besinlerin fazla tüketimi metabolik hastal?klar?n yan? s?ra obezite ile ili?kili çe?itli kanser türlerinin (kolon kanseri, pankreas, karaci?er ve meme kanseri gibi) geli?imine de zemin haz?rlamaktad?r.”

BAKANLI?IN RAPORUNDA ÇARPICI MADDELER

Son zamanlarda artan obezite ve kronik hastal?klar?n nedenlerini ara?t?ran bilimsel çal??malarda ?eker metabolizmas? özellikle de sofra ?ekeri ve NB?’in yap?s?nda bulunan früktoz metabolizmas? üzerinde yo?unla?t??? gözlemlenmektedir. Metabolizmada glikoz uyar?s? ile salg?lanan insülin tokluk hormonu olan leptini uyar?r ve açl?k hormonu grelini ise bask?lar. Bunun sonucunda tokluk merkezi uyar?larak yeme davran??? sonlan?r. Fruktoz ise insülini çok az uyarmamaktad?r. Bu durumun fazla ?eker tüketimine, insülin salg?lanamamas?, tokluk hissi geli?memesi ve yeme davran??? devam etti?i için obeziteyi tetikledi?i ileri sürülmektedir.

1 Fruktozun karaci?er içindeki metabolizmas? da glukozdan farkl?d?r. Fruktozun y?k?m? glikozdan daha h?zl?d?r ve h?zla ya? asitlerine dönü?mektedir. Bu durumun KC ya?lanmas?, fibrosis ve siroz geli?ebildi?i yönünde çal??malar bulunmaktad?r.

2 Fruktoz glikoza göre daha tatl?d?r ve beyinde i?tah art?r?c? hedonik yolaklar? uyaran etkisi oldu?u yönünde de çal??malar bulunmaktad?r. Fruktozlu ürünlerin tüketimi özellikle bebeklik ve çocukluk ya?lar?nda damak tad?n?n ?ekerli ürünler do?rultusunda geli?mesini kolayla?t?rmaktad?r.

3 Fruktozun barsak floras? ve mikrobiyatas? de?i?ikli?ine neden oldu?u yönünde de çal??malar bulunmaktad?r. Fruktoz, glikozdan farkl? olarak kanda ürik asit art???na da neden olmakta, gut hastal???n? tetikleyebilmekte ya da var olanlar? ?iddetlendirmektedir.

4 ?ekerli(sakkaroz ve NB?) besinlerin a??r? tüketilmesi sonucunda (yüksekfrüktoz içeren -%55 ve üzeri-m?s?r ?uruplar? daha tatl? olduklar? için daha fazla tüketilebilmektedir) gere?inden çok yeme davran???, insülin direnci geli?mesi ve obezite, diyabet, kalp damar hastal?klar? ve e?lik eden hastal?klara yol açt??? yönünde çal??malar bulunmaktad?r.

5 Sakkaroz ve NB? içeren besinlerin fazla tüketimi metabolik hastal?klar?n yan? s?ra obezite ile ili?kili çe?itli kanser türlerinin (kolon kanseri, pankreas, karaci?er ve meme kanseri gibi) geli?imine de zemin haz?rlamaktad?r.

NB?’N?N GIDALARDA KULLANILMASI SINIRLANDIRILMALI

Sa?l?k Bakanl??? Bilim Kurulu’nun raporunun son bölümünde ise NB? ile ilgili neler yap?lmas? gerekti?ine ili?kin öneriler de ?u maddelerle s?raland?:

Her türlü ?eker tüketiminin azalt?lmas? için gerekli tüm tedbirlerin al?nmas? sübvansiyonlar?n gözden geçirilmesi, vergilendirme, bilgilendirme ve fark?ndal?k giri?imleri vb.)

Halen %10 olan NB? kotas?n?n (üretiminin) art?r?lmamas? ve g?dalarda kullan?m?n?n s?n?rland?r?larak s?k? denetiminin sa?lanmas?. Ancak bu ilk raporda kotalar?n dü?ürülmesi istenmi?ti.

Yiyecek ve içecek etiketleri üzerindeki ?eker içeri?inin, elde edili? kayna?? ve früktoz oran? belirtilmek suretiyle Türk G?da Kodeksi ?eker tebli?ine uygun ?ekilde “?eker”, “glikoz ?urubu”, “yüksek früktozm?s?r ?urubu”, “invert ?eker” vb ?eklinde aç?k olarak yaz?lmas?n?n sa?lanmas?,

Sa?l?kl? beslenmenin te?vik edilmesi çal??malar? kapsam?nda; endüstri taraf?ndan reformülasyon yap?larak, yüksek fruktozlu m?s?r ?urubu kullan?m miktar?n?n asgari düzeye indirilmesine destek olunmas?,

Toplumumuzda ?eker tüketiminin azalt?lmas? için tüketicinin bilgilendirilmesi, tüm topluma bebeklik ve çocukluk ça??ndan itibaren sa?l?kl? beslenme kültürünün tesis edilmesi konusunda dengeli beslenme politikalar?n geli?tirilmesi,

Sa?l?k Bakanl???’n?n koordinatörlü?ünde ilgili tüm sektörlerle ve kamu kurulu?lar?yla i?birli?inin sa?lanmas? gerekmektedir.

?EKER FABR?KALARI SATILAMAZ KOTANIN ARTIRILMAMASI ?STEND?

Kamuoyuna aç?klanmayan raporda, ni?asta bazl? ?ekerlerin kotas?n?n dü?ürülmesi istenirken, dün aç?klanan raporda, NB? kotas?n?n sadece art?r?lmamas? istendi. NB? kotas?n?n dü?ürülmesi için bir öneride bulunulmad?.

B?L?ND??? üzere, Sa?l?k Bakanl??? Bilim Kurulu ni?asta bazl? ?ekerlerin sa?l??a etkileri konusunda iki kere üst üste toplant? yapm??t?. ?lk toplant?ya 12 bilim insan? kat?l?rken, ikinci toplant?ya 25 bilim insan? kat?lm??t?. ?lk toplant?n?n raporu kamuoyuna aç?klanmazken, ikinci toplant?n?n raporu dün aç?kland?.

Saadet Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ya?ar Canbay, partisinin Çank?r? il te?kilat?n? ziyaret etti. Ziyarette ülke meselelerine ili?kin önemli de?erlendirmelerde bulunan Canbay, ?eker fabrikalar?n?n özelle?tirilmesi, ittifak görü?meleri, ekonomi ve tar?m konusunda önemli aç?klamalarda bulundu.

KUTUPLA?MA ARTIYOR

Seçimlere uzun bir sürenin olmas?na ra?men ittifak görü?melerinin ba?lad???n? belirten Canbay, “?ttifaklar üzerinden gerginlik devam ettiriliyor. Ülke sorunlar?n? çözmek için kafa yormas? gerekenler, kendi iktidarlar?n? devam ettirmek için kafa yormaktad?rlar. Bunu da toplumu ayr??t?rarak yapt?klar?ndan, milletimiz huzur, bar?? ve karde?li?e hasret kalm??t?r. Ekonomik sorunlar da geni? halk kitlelerinin belini bükmektedir. ??sizlik oranlar? ve rakamlar? ürkütücü boyuttad?r. 3 milyon 275 bin insan?m?z i?sizdir. Genç nüfustaki i?sizlik daha ürkütücüdür. ??sizli?in ne oldu?unu çeken bilir. Ba?ta asgari ücretle çal??anlar, emekliler, çiftçimiz olmak üzere halk?m?z geçim s?k?nt?s? içerisindedir. Herkes en tabii ihtiyaçlar?n? kar??layabilmek için borçlanmaktad?r. Biriken borç, aile yap?m?z? olumsuz etkilemekte, derin aile sorunlar?na sebep olmaktad?r” diye konu?tu.

10 B?N TON ALTIN FA?ZE G?D?YOR

Canbay, ülkenin en önemli problemlerinden birinin faize ödenen paralar?n oldu?unun alt?n? çizerek, ?unlar? kaydetti: “2005 y?l?nda 332 milyar TL olan merkezi yönetim toplam borç stoku 2018 Ocak itibar? ile 892 milyar TL’ye ç?km??t?r. 2017 y?l?nda bütçeden faize 56 milyar TL ödendi. 2018 y?l?nda 71,7 milyar TL hedeflenmi?tir. Basit bir hesapla her hafta 10 ton alt?n faize gitmektedir. 2017 y?l?nda ihracat?m?z 157 milyar dolar, ithalat?m?z 233 milyar dolard?r. D?? ticaret aç???m?z 76 milyar dolar olmu?tur.”

TATLANDIRICI ?THALATININ ÖNÜNE GEÇ?LMEL?

14 ?eker fabrikas?n?n özelle?tirme kapsam?na al?nmas?na tepki gösteren Canbay, “Bu yanl?? karardan vazgeçilmesi için Saadet Partisi olarak 14 ilimizde ziyaretler yap?lmaktad?r. Çözüm önerilerimiz ortaya konulmaktad?r. ?eker üretiminin garanti alt?na al?nmas?n? istiyoruz. ?eker fabrikalar?n?n özelle?tirme sürecinden ç?kar?lmas?, çal??anlar?n, üreticilerin ve kamunun da içinde bulundu?u bir yap?lanma modelinin hayata geçirilmesi, bu fabrikalar?n otomasyon, modernizasyon ve Ar-Ge yat?r?mlar?n?n yap?lmas?, pancar üreticisinin te?vik edilmesi, maliyetlerin dü?ürülmesi, g?da güvenli?inin sa?lanmas?, ?eker ithalat?na meydan verilmemesi, yüksek yo?unluklu tatland?r?c? ithalat?n?n önüne geçilmesini istiyoruz” ifadelerini kulland?.

Milli gazete

0 Yorum