gündeminiz
Image
gündem

Milli Piyango art?k hi? g?ven vermiyor

gündeminiz

Korkusuz Kö?e Yazar? Can Atakl?, “Kamuoyunda “Talih Ku?u” olarak bilinen ve uzun y?llard?r özellikle dar gelirli herkesin umudu olan Milli Pi­yango son y?llardaki “garip”­likleriyle “karanl?k ve ?aibeli” bir hüviyete büründü.”

 

Korkusuz Gazetesi Kö?e Yazar? Can ATAKLI, bugünkü kö?e yaz?s?nda Milli Piyango’ya art?k hiç güven olmad???n? yazd?.


Milli Piyango’nun bünyesinde bu­lunan baz? ?ans oyunlar?nda da??t?lan büyük ikramiyelerin hep ayn? yerlere ç?kmas? çok ?a??rt?c? geliyor insanlara.


Tüm olas?l?k hesaplar?n? altüst eden bir Süper Loto çekili?i daha geçti?imiz per?embe günü yap?ld? ve ne tesadüf­tür ki 14 milyon liral?k toplam ikramiye yine Antalya Muratpa?a’dan yat?r?lan kupona ç?kt?. Bu nas?l bir ?anssa art?k bu büyük ikramiye Muratpa?a’ya 7 y?lda ç?kan 24’üncü büyük ikramiye.


Ankara Yenimahalle de bu konu­da çok ?ansl?. Buradaki bir bayiden oynanan kuponlara da say?s?z büyük ikramiye ç?km??t?.


Milli Piyango’nun ?aibeli tutum­lar?na dikkat çeken ki?i say?s? çok az. Ben birkaç y?ld?r yazmaya çal???yorum örne?in. CHP Konya eski Milletvekili Atilla Kart bir dönem çok çabalam??t? Milli Piyango’daki karanl?k i?leri ortaya ç?karmak için ama sonuç alamam??t?.


Bir de sade vatanda?lardan Abdullah Cenkçiler çok çabal?yor.


Cenkçiler 2016 y?lba­??ndan sonra Maliye Bakan­l???’na resmi bir dilekçe ile ba?vurarak Y?lba?? Milli Piyango çekili?lerinde bas?lan 10 milyon bi­lette tam ve yar?m biletlerin hangi seri aral?klar?na tahsis edildi?inin bildirilmesi­ni istemi?ti.
Yasal süre içinde cevap alamay?nca ?ubat 2017’de bu talebini yenilemi?ti.


Piyango ?daresi, ikramiye zaman a??m? süresi dolmad???ndan güvenlik nedeniyle bu iste?in yerine getirileme­yece?ini Mart 2017’de Cenkçiler’e bildirmi?ti.


Abdullah Cenkçiler sabredip bir y?l daha bekledi. 09 Ocak 2018 ta­rihinde tekrar ba?vuru yapt?. Ama yine yan?t alamad?.


Oysa Milli Piyango Bilet sat??, çekili? ve ikramiye Yönetmeli?i’nin 5. Madde­si aynen a?a??daki gibidir.


MADDE 5 – (1) ?dare taraf?ndan tertiplenecek çekili?ler için piyango planlar? haz?rlan?r.

(2) Piyango plan?nda;
a) Çekili? tarihi,
b) Kaç adet numara üzerinden bilet bast?r?laca?? ve bunun sat?? tutar?,
c) Biletlerin numara gruplar?na göre, kupür ve serileri itibariyle kaçar adet bast?r?laca??,
ç) Biletlerin kupürlere göre fiyat? ile bu fiyatlara göre kupürler itibar?yla hangi serilerden kaçar adet bilet bast?r?laca?? ve bunlar?n adet ve fiyat olarak tutarlar?,
d) Da??t?lacak ikramiyenin toplam tutar? ve hangi miktardaki ikramiyeden kaçar adet da??t?laca??, teselli ikrami­yesi verilip verilmeyece?i, verilecek ise tutar? ile kaç numaraya teselli ikramiyesi verilece?i,
e) ?kramiye kazanan numaralar?n belirlenme ?ekli yer al?r.
Yasa böyle olmas?na ra?men Piyango ?daresi c ve ç ??klar?nda belirtilen bilgile­ri ?srarla sakl?yor.
Bu piyango da??t?m?nda bir usulsüz­lük yap?ld??? izlenimi do?urdu?u gibi uluslararas? ?ans ve oyun kurallar?na da ayk?r?d?r.
Cemaatin iktidarla birlikte oldu?u dönemlerde ciddi biçimde ele geçir­di?i söylenen Milli Piyango’da çok ciddi bir soru?turma gerekiyor ve bu yap?l?rsa san?yorum ortaya müthi? ?eyler ç?kacakt?r.

 

0 Yorum