gündeminiz
Image
Sağlık

14 Mart T?p Bayram??na bir g?n kala: Sa?l?k ?al??anlar?na 46 bin sald?r?

gündeminiz

14 Mart T?p Bayram?'na bir gün kala, hekim ve sa?l?k çal??anlar?n?n sorunlar? ile ilgili çarp?c? sonuçlar payla??ld?. CHP ?nsan Haklar?ndan Sorumlu Genel Ba?kan Yard?mc?s? Tekin Bingöl'ün haz?rlad??? rapora göre, Türkiye'de bir doktora 572 hasta dü?erken, son 5 y?lda sa?l?k çal??anlar?na yönelik , kay?tlara geçen sözlü ve fiili ?iddet içeren vaka say?s? 46 bin 361 olarak aç?kland?.

 

Deniz AYHAN/SÖZCÜ

 

CHP ?nsan Haklar?ndan Sorumlu Genel Ba?kan Yard?mc?s? Tekin Bingöl, 14 Mart T?p Bayram? dolay?s?yla Türkiye'de hekimlerin maruz kald??? hak ihlallerinin derlendi?i bir rapor haz?rlad?. Bingöl, “Hastaneleri ?irket, hastalar? ise mü?teri haline getiren yanl?? sa?l?k politikalar? ile hekimler de güvencesizlik k?skac?na itilmi?tir. AKP'nin sa?l?k politikalar? hem halk hem hekim sa?l???n? hiçe saymaktad?r” dedi. Bingöl'ün haz?rlad??? “AKP ?ktidar?nda doktorluk” ba?l?kl? raporda son 5 y?lda sa?l?k çal??anlar?na 46 bin 361 sözlü ve fiili sald?r? oldu?u da vurguland? ve ?u veriler yer ald?:

 

DOKTOR SAYISI: Türkiye'de 1 doktora 572 hasta dü?üyor, performans sistemi hem halk sa?l???n? hem hekim haklar?n? hiçe say?yor. Türkiye’de 141 bin 259 doktor görev yap?yor. Türkiye'de 10 bin ki?iye yakla??k 17 doktor dü?erken, bu rakam OECD ülkelerinde 10 bin ki?iye 30 hekim civar?ndad?r. Türkiye, ki?i ba??na dü?en hekim say?s?nda Güney Afrika, Endonezya gibi ülkelerle birlikte en alt s?ralarda kalmaktad?r.

 

 

TIP FAKÜLTELER?: Türkiye'de t?p fakültelerinde okuyan 38 bin 725 bin erkek, 37 bin 231 kad?n olmak üzere toplam 75 bin 956 t?p fakültesi ö?rencisi bulunmaktad?r. Mevcut t?p fakültelerinde ise toplam 13 bin ö?retim üyesi görev yapmaktad?r. T?p fakültesi say?s? h?zla artt?r?l?rken nitelikli ö?retim üyesi say?s? ayn? oranda artmamakta, bu durum da mesle?e yeni ba?layacak doktor adaylar?n?n e?itimlerinde aksamalara neden olmaktad?r.

??DDET: Sadece 2015 y?l?nda günde ortalama 33 sa?l?k çal??an?na ?iddet vakas? kay?tlara geçmi?tir. Bu olaylar?n 10'u fiziksel, 23'ü ise sözel ?iddettir. AKP iktidar? ile uygulanmaya ba?layan Sa?l?kta Dönü?üm Program?, hastalar? mü?teri haline getirdi?i ve sa?l?k sistemini ticarile?tirdi?i için sa?l?k çal??anlar?na yönelik ?iddeti artt?rm??t?r. Son 5 y?lda sa?l?k çal??anlar?na yönelik sözlü ve fiili 46 bin 361 ?iddet vakas? kay?tlara geçmi?tir.

 

 

PERFORMANS: Nitelikten çok niceli?e önem veren ve fazla hasta muayene eden hekimin performans?n?n fazla oldu?u, döner sermayeden daha fazla para alaca?? anlam?na gelen bu sistem, hekimler aras?nda rekabete sebep olmu?tur. Performans sebebiyle hastalar?n i?lemleri k?sa tutulmaya çal???lmakta, hastaya ayr?lan süre azalmakta ve doktorlar?n mesleklerini yaparken ilk plana halk sa?l???n? almalar? engellenmektedir.

 

0 Yorum