gündeminiz
Image
medya yazarları

??in ucu bakanlar kuruluna gelip dayan?yor

gündeminiz

Akit yazar?ndan çarp?c? sat?rlar... - Bana kal?rsa bugün AK Parti’nin en büyük riski, d??ar?dan gelen tehditlerle ilgili de?il, içindeki AKP’liler ve onlar?n i?birlikçileridir.

- Bunlar bilinmiyor de?il. Bilinmemesi mümkün de?il. ??in ucu gruba, parti üst yönetimine, hatta bakanlar kuruluna gelip dayan?yor. Üst düzey bürokratlara gelip dayan?yor.

- Bak?n FETÖ’de birilerine dokunulmuyor, dahas? onlar? hâlâ imtiyazl? konumdalar.

Bu sat?rlar Akit gazetesi yazar? Abdurrahman Dilipak'a ait... 

Dilipak'?n Akit'te yay?mlanan "'Abla'lar i?ba??nda!" ba?l?kl? yaz?s?ndan ilgili bölüm ?öyle:

"(...) Herkesin bildi?i örgüt içinde yer alm?? isimler hâlâ ortal?kta dola??yor. Bu da kahreden ve zihinleri buland?ran bir ba?ka gerçek. Bu alçaklar, mecliste, parti üst yönetiminde birileri ile hâlâ kumpas kuruyorlar, ortakl?k yap?yorlar, o?lu, eni?te, kay?nbirader mal? götürüyorlar.

 

 

Suçsuzlar?n aklanmas? kadar suçlular?n cezaland?r?lmas? da gerek. Ve bunu yaparken, tepeden ba?lamak, yak?n çevreden ba?lamak gerek. Bak?n bu sorun çözülmü? de?il.

Geçenlerde Antalya, Adana, Çank?r? seyahatlerim oldu. Sadece buras? de?il. Gitti?im yerlerin en az yar?s?nda sorun var. ?uyu bulmu? bir sürü i? var. Bak?n baz? ?eylerin ?üyuu vukuundan beterdir. Bu sorunlar?n en k?sa sürede çözülmesi ve gerçe?in ortaya ç?kart?lmas? gerek. Söylenti karga?an?n k?z karde?idir.

Bana kal?rsa bugün AK Parti’nin en büyük riski, d??ar?dan gelen tehditlerle ilgili de?il, içindeki AKP’liler ve onlar?n i?birlikçileridir.

Bunlar bilinmiyor de?il. Bilinmemesi mümkün de?il. ??in ucu gruba, parti üst yönetimine, hatta bakanlar kuruluna gelip dayan?yor. Üst düzey bürokratlara gelip dayan?yor.

Geçen gün FETÖ’nün mahrem yap?lanmas?ndaki ‘ankesörlü telefon’ soru?turmas?nda, Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? 5 bin civar?nda ‘kripto’ askeri tespit etti. Savc?l?k, ‘?üpheli’ listesindeki askerlerin isimlerini Genelkurmay Ba?kanl???’na bildirdi.

Bak?n ayn? durum, di?er kamu kurumlar?nda ve siyaset dünyas?nda da var. Hani ?u emniyetteki kadro fazlas? emniyet müdürlerinin emekli edilmesi hikâyesi var ya, 15 Temmuz öncesi bu tasfiyeyi yapan kurul üyelerinin neredeyse tamam? bugün içeride, san?k ya da görevden el çektirildi. O gün onlar, kendi önlerinde engel gördükleri ne kadar ki?i varsa hepsini tasfiye ettiler ve bugün hâlâ onlar göreve iade edilmi? de de?iller, hem de bugün o kadrolar bo?alm?? olsa da.

Bu hainlerin büyük bir bölümü, içeriden birileri ile kol kola girdiler. Tehdit, ?antajdan tutun da, ortakl?k ili?kilerine kadar her yolu deniyorlar. En üst derecede birileri ile i? kotar?yorlar.. Ve hâlâ sistem içinde etkinler.. Bu i? böyle devam edemez.. 

Bak?n FETÖ’de birilerine dokunulmuyor, dahas? onlar? hâlâ imtiyazl? konumdalar. Tamam, tutuklamalar, görevden almalar devam ediyor, ama dokunulmayan birileri de var. Öte yandan bir tak?m s?radan ki?iler FETÖ’cülükle suçlan?yor. Bankan?n müdürü d??ar?da, bankada 3-500 liral?k hesab? olanlara soru?turma aç?l?yor.

Bu durumdan biz hepimiz sorumluyuz, gazetecisi, polisi, savc?s?, hakimi, istihbaratç?s?, belediyeler, bakanl?klar, YÖK, i? dünyas?, sorumlulu?u yukar?ya, ya da bir ba?kas?na y?kmak kolay, ama bu ?ekilde sonuca ula?amay?z. Tamam, Türkiye’nin 40 tane gailesi var, ama bu mesele s?radan, basit bir mesele de?il. ?çeriden adam kaç?rmaya yönelik kumpaslar konusunda dikkatli olunmas? gerek. Bu i?i arac?l?k eden kim olursa olsun, FETÖ’cüler gibi ayn? ?ekilde muameleye tabi olmas? gerek.

Bakanl?klar, belediyeler ve te?kilat ilk temizlenmesi gereken yerler.(...)"

Odatv.com

 

0 Yorum