gündeminiz
Image
medya yazarları

?kisine de ?bozkurt i?areti? yapt?rd? ya helal olsun

gündeminiz

 

Can Atakl?: Sonuçta siyaseten kendi kendini gömse bile MHP lideri di?er iki parti ba?kan?na “bozkurt i?areti yapt?ran ki?i” olarak tarihe geçecek.

HO?UMA G?DEN ?EYLER

?slam de?il Müslüman güncellenmeli

Bir dönem Refah Parti­si’nden milletvekili olan, AKP iktidar? döneminde bir süre MHP üyeli?i de yap?p ayr?lan Gürcan Da?da?, Er­do?an’?n “?slam’da güncelleme” söyleminden sonra bir mektup gönderdi.
Çe?itli dönemlerde görü?lerini bu tür mektuplarla aktaran Gürcan Da?da?’?n “güncelleme” mektubunu sizlerle aynen payla?mak istedim.
?öyle yazm?? Da?da?;
Say?n Cumhurba?kan? “?slam’?n güncellenmesi gereklidir” diyor! Bizimde içinde bulundu?umuz ?slam co?rafyas?n?n hali pürmelâline ba­k?nca, aksini söyleyebilir miyiz?
Sarih olup olmad??? tart???lan ha­dislerin üzerinden, insanlar? diri diri yakan caniler……
Uydurulmu? sünnetleri; tekkesi­ne ta??nan müritlerini afyonlamak için kullanan “kavslar, kutuplar, ?eyhler…”
Ayetin anlam?n? tahrif ederek, insan kafas? kesmeyi gerekçelendi­renler…
Sabi sübyana tasallut etmek için fetva aray???na girenler…
Kad?n? ikinci s?n?f vatan­da? ilan etmek için ç?rp?nan “efendiler…”
Yönetenlerin uygulad??? gani­met ve ya?ma ekonomisinin girdab?nda ç?rp?nan, ama buna kar??l?k kader de?ip ba??n? uzatanlar…
Firavunlar?n, Karun’lar?n, Ye­zid’lerin riyasetindeki bir ümmet…
Mezhep, tarikat, cemaat çeki?­mesinin ak?tt??? kan deryas?…
Y?k?lm?? ?ehirler, yanm?? kül olmu? kutsal mekânlar, milyonlarca ceset, sakat, onlarca milyon mülte­ci…
Ak?l?n? izan?n? tedavüle sokulan ?slam üzerinden bloke ettirmi?, oriji­nal kayna?? unutmu? yüzlerce milyon insan…
Hurafenin tutsa?? olmu?, bilimi d??lam??, felsefeyi, matemati?i, sosyolojiyi, psikolojiyi yok saym??, Orta Ça? ahalisi…
Nakilci, üretmeyen, ganimet tutkunu, hukuksuz, erdem yok­sunu, biat kültürünün esiri hasta Müslümanlar…
Bu ba?l?klar? daha da ço?altmak mümkün.
Hal böyle olunca, do?al olarak “biz niye bu haldeyiz?” sorusuna cevap arayaca??z! Sahi biz niye bu haldeyiz?
?slam m? hasta?
Müslüman m? hasta?
Güncellenmesi gereken ?slam m?, Müslüman m??
Bence Müslüman hastad?r, gün­cellenmesi gereken Müslüman’d?r.
Bat?’da “?slam m? hasta, Müslü­man m? hasta?” sorusunun yayg?n­la?t??? bir dönemdeyiz. ?vedi olarak hasta Müslüman’?n, akl?n? vicdan?n? ahlak?n? iman?n? inanc?n? GÜNCEL­LEMES? gerekir.
Bu güncellemeyi yaparken al?na­cak ölçü bellidir; orijinal kaynak olan KURAN, dönemin ?artlar? ve zaman?n ruhudur… Ancak, bunun olabilmesi için de, önce güncellemeyi dile getirenlerin, din diyanet ad?na ahkam kesenlerin, fetva verenlerin en öne geçip kendini güncellemesi gerekir!
Malum “?mam cemaat” mevzusu…

BUNU YAZMAK GEREK

Milli Piyango art?k hiç güven vermiyor

Kamuoyunda “Talih Ku?u” olarak bilinen ve uzun y?llard?r özellikle dar gelirli herkesin umudu olan Milli Pi­yango son y?llardaki “garip”­likleriyle “karanl?k ve ?aibeli” bir hüviyete büründü.
Milli Piyango’nun bünyesinde bu­lunan baz? ?ans oyunlar?nda da??t?lan büyük ikramiyelerin hep ayn? yerlere ç?kmas? çok ?a??rt?c? geliyor insanlara.
Tüm olas?l?k hesaplar?n? altüst eden bir Süper Loto çekili?i daha geçti?imiz per?embe günü yap?ld? ve ne tesadüf­tür ki 14 milyon liral?k toplam ikramiye yine Antalya Muratpa?a’dan yat?r?lan kupona ç?kt?. Bu nas?l bir ?anssa art?k bu büyük ikramiye Muratpa?a’ya 7 y?lda ç?kan 24’üncü büyük ikramiye.
Ankara Yenimahalle de bu konu­da çok ?ansl?. Buradaki bir bayiden oynanan kuponlara da say?s?z büyük ikramiye ç?km??t?.
Milli Piyango’nun ?aibeli tutum­lar?na dikkat çeken ki?i say?s? çok az. Ben birkaç y?ld?r yazmaya çal???yorum örne?in. CHP Konya eski Milletvekili Atilla Kart bir dönem çok çabalam??t? Milli Piyango’daki karanl?k i?leri ortaya ç?karmak için ama sonuç alamam??t?.
Bir de sade vatanda?lardan Abdullah Cenkçiler çok çabal?yor.
Cenkçiler 2016 y?lba­??ndan sonra Maliye Bakan­l???’na resmi bir dilekçe ile ba?vurarak Y?lba?? Milli Piyango çekili?lerinde bas?lan 10 milyon bi­lette tam ve yar?m biletlerin hangi seri aral?klar?na tahsis edildi?inin bildirilmesi­ni istemi?ti.
Yasal süre içinde cevap alamay?nca ?ubat 2017’de bu talebini yenilemi?ti.
Piyango ?daresi, ikramiye zaman a??m? süresi dolmad???ndan güvenlik nedeniyle bu iste?in yerine getirileme­yece?ini Mart 2017’de Cenkçiler’e bildirmi?ti.
Abdullah Cenkçiler sabredip bir y?l daha bekledi. 09 Ocak 2018 ta­rihinde tekrar ba?vuru yapt?. Ama yine yan?t alamad?.
Oysa Milli Piyango Bilet sat??, çekili? ve ikramiye Yönetmeli?i’nin 5. Madde­si aynen a?a??daki gibidir.
MADDE 5 – (1) ?dare taraf?ndan tertiplenecek çekili?ler için piyango planlar? haz?rlan?r.

(2) Piyango plan?nda;
a) Çekili? tarihi,
b) Kaç adet numara üzerinden bilet bast?r?laca?? ve bunun sat?? tutar?,
c) Biletlerin numara gruplar?na göre, kupür ve serileri itibariyle kaçar adet bast?r?laca??,
ç) Biletlerin kupürlere göre fiyat? ile bu fiyatlara göre kupürler itibar?yla hangi serilerden kaçar adet bilet bast?r?laca?? ve bunlar?n adet ve fiyat olarak tutarlar?,
d) Da??t?lacak ikramiyenin toplam tutar? ve hangi miktardaki ikramiyeden kaçar adet da??t?laca??, teselli ikrami­yesi verilip verilmeyece?i, verilecek ise tutar? ile kaç numaraya teselli ikramiyesi verilece?i,
e) ?kramiye kazanan numaralar?n belirlenme ?ekli yer al?r.
Yasa böyle olmas?na ra?men Piyango ?daresi c ve ç ??klar?nda belirtilen bilgile­ri ?srarla sakl?yor.
Bu piyango da??t?m?nda bir usulsüz­lük yap?ld??? izlenimi do?urdu?u gibi uluslararas? ?ans ve oyun kurallar?na da ayk?r?d?r.
Cemaatin iktidarla birlikte oldu?u dönemlerde ciddi biçimde ele geçir­di?i söylenen Milli Piyango’da çok ciddi bir soru?turma gerekiyor ve bu yap?l?rsa san?yorum ortaya müthi? ?eyler ç?kacakt?r.

?kisine de “bozkurt i?areti” yapt?rd? ya helal olsun

Önce Kemal K?l?çdaro?lu “Bozkurt i?areti” yapt?.
Çünkü o s?rada “kimin dayatt???” hâlâ karanl?kta kalan bir Ekmeleddin ?hsano?lu olay? ya??yorduk.
Sanki “Bizim Cumhurba?kanl??? neyimize, Tayyip Erdo?an’dan iyisini mi bulaca??z” mant??? ile M?s?r’da do?up büyümü? Ekmelettin ?hsano?lu isimli biri bulunmu?tu.
Ortaya CHP ve MHP’nin ortak aday? olarak sürülmü?tü.
Temel özellikleri ?unlard?;
Atatürk’e kar??yd?
Cumhuriyete kar??yd?
Devrimlere kar??yd?.
Kar?s?n?n ba?? aç?kt?.
O halde “herkesin oy verece?i” bir adayd?.
MHP için belki öyleydi ama CHP de buna inand?r?lm??t?.
Tabii CHP ve MHP ortak aday ç?ka­r?nca partililer seçime kadar “dostluk çubu?u” içtiler. Birlikte çal??masalar bile kar??la?t?klar?nda birbirlerine “sev­gi gülücükleri” att?lar.
Kemal K?l?çdaro?lu MHP kon­voyunu selamlarken Bozkurt i?areti yapt?.
Aradan zaman geçti. ?imdi MHP AKP’nin aday?n? kendi aday? olarak ilan etti.
Bu kez Bozkurt i?areti yapma s?ras? AKP Genel Ba?kan?’na geldi.
Sonuçta siyaseten kendi kendini gömse bile MHP lideri di?er iki parti ba?kan?na “bozkurt i?areti yapt?ran ki?i” olarak tarihe geçecek. Tabii bunun bir faydas? var m? oras?n? bilemem.
NOT: CHP Genel Ba?kan yard?mc?s? Öztürk Y?lmaz Erdo?an’?n bozkurt i?areti yapmas?n? a??r sözlerle ele?tir­mi?. San?yorum Y?lmaz kendi ba?ka­n?n?n da ayn?s?n? yapt???n? unutmu? olmal?. Bu yaz?y? okuyup foto?raf? görünce muhtemelen hat?rlayacakt?r.

YEN? Ö?REND?M

MHP, Ak?ener’in evinin yolunu bayraklarla donatt?

Cumartesi ak?am? hava kararmak üzere eve giderken Küplüce’den ufak te­fek al??veri? yapmak üzere durdum.
Üzerinde vinç ta??yan bir kamyon yana park etmi?ti. Yere dev bir MHP bayra?? seriliydi. Dört bir ucundan tutanlar bayra?? vinç arac?l??? ile caddeye asmaya çal???yorlard?.
“Hayrola, ne bu bayraklar, niye as?yorsunuz?” diye sordum.
MHP’li gençler, zaten mahallenin gençleri, tan?d?lar da beni “Can Bey” dedi bir tanesi “MHP büro­sunu aç?yoruz da” diye sürdürdü.
Me?er al??veri? için durdu?um yerin tam kar??s?ndaki bir dükkan? MHP ofisi yapm??lar onun aç?l?? töreni varm??.
Tabii MHP ya da bir ba?ka parti istedi?i yere çal??ma ofisi açabilir. Bu ofisin özelli?i ise ?Y? Parti Ge­nel Ba?kan? Meral Ak?ener’in evine giden yolun üzerinde olmas?.
Demek ki bu bayraklar as?l? oldu?u sürece Meral Ak?ener evine giderken mutlaka bunlar?n alt?ndan geçecek.
Al??veri?i bitirip tekrar araba­ma binerken MHP’lilerden biri seslendi; “Can Bey, Devlet Bey’i seviyoruz de?il mi?” Dönüp gülümsedim. “Tabii seviyoruz” dedim ve ekledim “tabii bu onun son zamanlarda sevdikleri için geçerli de?il ama.”
Bu sözlerime ben gülerken bakt?m MHP’li gençler de gülüyor. ?çlerinden biri “yapmay?n Can Bey, öyle de?il ama” dedi. Ben de “Ya nas?l?” dedim. Kar??l?kl? gülerek ve selamla?arak ayr?ld?m MHP’li gençlerden.

 

0 Yorum