gündeminiz
Image
medya yazarları

ALTIN SORULAR

gündeminiz

Ta?erondan kadroya geçmek için yap?lan s?navda sorulan “Say?n Cumhurba?kan?m?z?n kaç torunu var” gibi sorular? duyunca ?a?k?nl?ktan küçük dilimi yutacakt?m ki, büyük dilim imdada yeti?ti ve y?rtt?k!

Bizlerin dünyas?nda, AKP’nin orta?? FETÖ gibi her s?navdan önce sorular? çalmak olay? olmad???na göre biz de tecrübelerimizi konu?turup, s?nava girecek vatanda?lar?m?z için baz? sorular haz?rlad?k.

Ad?n?n ba??nda Profesör-Doçent-Uzman gibi s?fatlar bulunan, fakat AKP korkusundan sesleri kesilmi? i?di? edilmi? zevat, i?e yaramak için sorular haz?rlar ve bize gönderirlerse, onlar? da yay?nlar?z.
Maksat vatanda?a hizmet olsun, beraberce bir güzellik yapal?m…

-H?rs?zl?k, babadan o?ula m? yoksa o?uldan babaya m? geçer?

-S?f?rlama, bir h?rs?zl?k olay? m?d?r yoksa ya?mur-kar gibi bir do?a olay? m?d?r?

-Sadece 14 ayar bir alyans? olan adam, kaç y?lda ülkenin en zengin adam? olur?

-Reza Zarrab bir hay?rsever midir yoksa bir casus mudur?

-Saatçi Zafer, piyanist midir yoksa eski Bakan m?d?r?

-Boyunsuz Muammer ömrü boyunca memurluk yapm??t?r. Bu eski Bakan?n o?lu, ayl?k kiras? 20 bin avro olan bir evde oturuyorsa ve evinde 7 para kasas? varsa, bu çocu?a devirli Süper Loto mu, y?lba?? ikramiyesi mi yoksa Reza Zarrab m? ç?km??t?r?

-Eskort Bakan Ba??? her cuma günü, Google’dan okuyup ne sallar?

-Halk Bankas?, halk?n bankas? m?d?r, ayakkab? kutusu imalathanesi midir?

-Müslüman ülkelerden Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti’ni tan?yan biri var m?d?r?

-Suriye politikam?z? destekleyen bir tane Müslüman ülke var m?d?r?

-Sürekli büyüdü?ü söylenen ama halk? her gün fakirle?en ülke hangisidir?

-E?ek ölürse geriye semeri kal?r, insan ölünce nesi kal?r?

– “Evlatlar?ma helal lokma yedirmedim” diyen Ba?bakan kimdir?

-White Sea hangi co?rafyadad?r?

– “Sel riski varsa, üst kattaki kom?uya ta??n?n” diyen Ba?kan kimdir?

– “Ölmek, madencilerin kaderinde var” diyen Ba?bakan kimdir?

– “Alkol içmeyin, yerine üzüm yiyin” diyen uyan?k kimdir?

-ABD’nin Uzay Meki?ini hangi tarikat üfürükle dü?ürmü?tür?

-TSK Komutan? hangi tarikat önderi ile tokala??p, hasbihal etti?

-Atatürk’e “Firavun” diyen yobaz? evinde ziyaret eden Pa?a kimdir?

De?erli Okurlar;
Bu sorular veya benzerleri her s?navda, her resmi dairede kar??n?za ç?kabilir. Dikkatli olun!
Biz sizi de?i?ik sorularla beslemeye devam edece?iz.
Bu arada ?a??rtma amaçl? sorulara kar?? lütfen uyan?k olun!
Örnek verelim;
-Say?n Cumhurba?kan?m?z?n kaç torunu var?
Bu soruyu bilmek için gündemi takip etmeniz ?art!
Asr?n Lideri bu konuda ne diyor?
“En az 3 ama 5’e kadar yolu var.”
Eh Erdo?an’?n 4 çocu?u oldu?unu biliyoruz. 3 ile 5’in ortalamas? 4’tür.
Babalar?n?n sözünden ç?kmayan “Hazretlerin” en az 4’er çocu?u olmas? ?art.
Yan?t veriyorum; Say?n Cumhurba?kan?m?z?n 4X4= 16 torunu vard?r…
Tutturdum di mi?

Sa?l?k ve ba?ar? dileklerimle 13 Mart 2018
Rifat Serdaro?lu

 

0 Yorum