gündeminiz
Image
medya yazarları

Sabahattin ?nkibar Tayyip?in bozkurt i?areti bunun i?in!

gündeminiz

Tayyip Erdo?an’?n özellikle seçim sürecindeki söylem ve politikalar? anketlere endekslidir.

Son olarak yapt??? ?slam?n güncellenmesi aç?klamas? ile bozkurt i?aretini vermesi bu çerçevede okunmal?d?r.

Dinledi?ime göre Erdo?an yapt?rd??? anketlerle mevcut duru?uyla seçilemeyece?inden emin olup seçmen hinterland?n? geni?letmeye karar vermi?.

Mesela Erdo?an’? keskin yani radikal gören MHP seçmenine dönük çabalar? gündemde.

Mersin’de verilen bozkurt i?aretli foto?raf ile ?slamda güncelleme ç?k???n? o kesimin deste?ini almak için diyenler var.

Erdo?an’da gözlenen bu yeni duru?ta alt? çizilmesi gereken husus ?udur:

Tayyip Bey bütün geçmi?iyle çeli?ip bozkurt i?aretleri yap?yor ve sürpriz bir ?ekilde ?slam güncellenmeli diyorsa bunun okumas?, toplumsal destek ba?lam?nda gerçekten zorda olmas?d?r.

GÜNCELLEME ?SLAMIN PROTESTANLA?MASI MI?

Martin Luther’in yapt??? ?sevili?in güncellenmesidir ve ad?na Protestanl?k denmi?tir.

Luther öncesi Avrupa’da ya?anan din sava?lar?n?n ac? bilançosu kay?tlardad?r.

I??D, El Kaide benzeri örgütlere cinayet ideoloji yap?lan günümüz ?slam? da böyle bir güncellemeye acil ihtiyaç duymaktad?r.

E?er bu yap?lmaz ise ?slam hâlâ köleli?i ve cariyeli?i bile kutsayan din olarak alg?lanacak.

Tarihte ya?anm??t?r.

Tanzimat y?llar?nda Bat?’n?n talebiyle Osmanl? köleli?i yasaklay?nca, ?stanbul’da, “?eriat elden gidiyor” diye kar?? mitingler yap?lm??t?.

?slamda esas yani naslar önemlidir, gerisi esasla çeli?meyecek çerçevede güncellenebilir.

DE?ZME H?ZMET EDEN ?SLAMCILAR

Malum deizm yaratanc?l?kt?r.

Ba?ka bir ifadeyle bütün dinleri reddeden tek tanr? inanc?d?r.

Ve bugün dindarlar de?il ama dinciler ya da ?slamc?lar, bu inanc?n hizmetinde yani Truva atlar?d?r...

Evet, kad?na ?eytan deyip dövülmeli diyen!

Asansöre kad?nla binmeyi yasaklayan!

Çaya-kahveye-battaniye ve ketçaba ?ehveti art?r?yor diyerek sayd?ran!

7 ya??ndaki çocukla evlenilebilir fetvas?n? veren!

Köleli?i ve cariyeli?i reddetmeyen!

?eyh eli öpmeyi cennete anahtar yapan!

?ahsi ç?kar?na göre helal ve haram listeleri düzenleyip yeni dinler icat eden! Cehennemin yakmad??? kefen bezi deyip Müslümanlar? sö?ü?leyen kimler varsa biliniz ki onlar deizmin emrinde ve hizmetindedir.

Evet, bütün bunlar? yaparak gençlerimizi ?slamdan so?utup dinsiz bir mistisizme yani deizme iten i?te bu ?slamc? tacirlerdir.

BAHÇEL? FETULLAH'I BÖYLE SAH?PLEND?

?steyen ODA TV ar?ivine girip görüntüye bakabilir.

Devlet Bahçeli, üstelik 17-25 Aral?k sonras?nda aynen ?unlar? söylüyor:

“Pensilvanya Pensilvanya... Ne yapm?? bu Pensilvanya?.. Bu nas?l ac?mas?zl?kt?r?.. Ya??n? ba??n? alm?? bir zata bu kadar hakaret yap?l?r m??..”

Tekrar ediyorum Bahçeli bu sözleri FETÖ’nün Tayyip Erdo?an’a kurdu?u 17-25 Aral?k kumpas? sonras? ediyor.

Ahlakla, insafla, vicdanla söyleyin nedir bu beyan?n okumas??

Bahçeli’nin Fetullah’a kendini siper etmesi de?il midir?

Öyleyse teröriste kalkan olman?n hukuki müeyyidesi yok mu?

 

0 Yorum