gündeminiz
Image
Siyaset

K?l??daro?lu: Bu teklif sopal? se?im haz?rl???d?r

gündeminiz

Gece yar?s? meclisten geçen 'ittifak yasas?'na sert tepki gösteren K?l?çdaro?lu; "Oyumu art?rmadan vekil say?m? nas?l art?r?r?m yasas?d?r. Haks?z temsil art?yor, milli irade gasp ediliyor" ?eklinde konu?tu.

 

TWEET 

CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu, CHP Grup Toplant?s?'nda konu?tu.

Gece yar?s? meclisten geçen 'ittifak yasas?'na sert tepki gösteren K?l?çdaro?lu; "Oyumu art?rmadan vekil say?m? nas?l art?r?r?m yasas?d?r. Haks?z temsil art?yor, milli irade gasp ediliyor" ?eklinde konu?tu. "Bu teklifin 7 özelli?i var" diyen K?l?çdaro?lu, maddeleri ?öyle s?ralad?:

1- Haks?z temsil art?yor, milli irade gasp ediliyor
2 - Baraj fiilen artarak devam ediyor. ?ki baraj getiriyorlar biri yüzde 10, di?eri 51.
3- Anayasa'n?n e?itlik ilkesine ve temsilde adalet ilkesine ayk?r?.
4- Bu teklif seçim güvenli?ini ortadan kald?racak niteliktedir. Mühürsüz oy pusulalar?n? geçerli hale getiriyorlar.
5- Bu teklif ayn? zamanda sopal? seçim haz?rl???d?r.
6- Partilerin denetimini azaltmak amaçlanmaktad?r.
7- Sand??? seçmenden kaç?rma planlar?. Vali istedi?i sand??? istedi?i yere koyabilecek.

?eker fabrikalar?n?n özelle?tirilmesi gündemine de?inen K?l?çdaro?lu, "Yak?n tarihimizi unutmayaca??z. ?imdi ?eker fabrikalar?n? özelle?tirmek istiyorlar. Özelle?tirseler dahi CHP iktidar?nda onlar? al?p köylüye yeniden verece?iz" dedi.

Gözalt?nda ya?am?n? yitiren ve bir y?l sonra görevine iade edile ö?retmen Gökhan Aç?kkollu hakk?nda da konu?an K?l?çdaro?lu; "Bir adam hapishanede otururken neden kaburgalar? k?r?ls?n, kim k?rd?, kim darp etti. Benim aç?klamalar?mdan rahats?zl?k duyuyorlar. Birinci i?kence sonucu öldürülür ve ben sesimi ç?karmazsam benim dilsiz ?eytandan ne fark?m kal?r" ifadelerini kulland?.

K?l?çdaro?lu, Ordu'da yay?n yapan TV52'nin kapat?lmas?na ili?kin ise "Ordulu karde?lerime sesleniyorum. Nefes ald???n bir televizyon kanal? var, onu bile sana çok görüyorlar. Sana görev, oradaki büyük?ehir belediye ba?kan?n? de?i?tirmektir" aç?klamalar?nda bulundu.

K?l?çdaro?lu'nun aç?klamalar?:

Cumhuriyeti kuranlar a??r bedeller ödediler, yemediler içmediler Osmanl?'n?n borçlar?n? ödediler, ?eker fabrikalar?n? kurdular. Kendi Merkez Bankalar?n? kurdular ve milli param?z? kendi bankam?zda bast?k. Yak?n tarihimizi unutmayaca??z. ?imdi ?eker fabrikalar?n? özelle?tirmek istiyorlar. Özelle?tirseler dahi CHP iktidar?nda onlar? al?p köylüye yeniden verece?iz.

Muhasebeci kanun metninde mükafat?n kazanana verilece?i yaz?l?r bu para sizindir, Meclis kasas?nda kalamaz. Sonra istedi?inizi yapars?nz der, sonra Mehmet Akif paray? al?r Sar?k??la Hastanesi'ndeki gazilere gönderir paray?. Kurtulu? Sava?? s?ras?nda Atatürk'ün yan?nda birlikte mücadele etmi?lerdir. Bir de günümüze gelelim.

Bir zat gitti Libya'ya, Kaddafi'nin konu?u oldu, ödül ald?, 60 bin dolar para ald?. Gazeteciler sordular, ?ehit ve gazilere verece?im dedi. Kime verdin arkada?? Hangi gazi derne?ine verdin, ?ehit derne?ine verdin. Sonra da yerliyim, milliyim diyeceksin, sen gayri millisin.

Mehmet Akif Ersoy'u, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkada?lar?n? sayg? ve sevgi ile an?yoruz.

Geçen grup toplant?s?nda Gökhan Aç?kkollu ö?retmenin olay?n? aç?klam??t?m. Ailenin kendi imkanlar? ile cenaze namaz? k?l?n?yor ve bahçeye defnediliyor. Ben Gökhan Aç?kkollu ö?retmenin i?kence sonucu öldürüldü?ünü söylemi?tim. ?stanbul Ba?savc?l??? aç?klama yapt?, aç?klamalar gerçe?i yans?tmamaktad?r diyor. Bir adam hapishanede otururken neden kaburgalar? k?r?ls?n, kim k?rd?, kim darp etti. Benim aç?klamalar?mdan rahats?zl?k duyuyorlar. Birinci i?kence sonucu öldürülür ve ben sesimi ç?karmazsam benim dilsiz ?eytandan ne fark?m kal?r. Gergerlio?lu söylüyor, ?stanbul Ba?savc?l??? 1.5 y?ld?r ailenin suç duyurusunu sümen alt? etti. Kovu?turmaya gerek yok karar? verdi ve dosyay? kapatt?. En az 15 ki?iyi gördüm, i?kence yap?l?yordu diyor bir avukat. Sen cumhuriyet savc?s? de?il, saray savc?s?s?n. Benim görevim de saray savc?lar?na kar?? ç?kmakt?r.

Köprüde askerin bo?az?n? keserek linç ettiler. Sarayda dedim ki, o da suçtur. Onlar?n da yakalan?p yarg? önüne ç?kar?lmas? laz?m. Bana Bahçeli de Erdo?an da Y?ld?r?m da söz verdi, talimat verece?iz. Tam tersi oldu KHK ile bunlar hakk?nda tahkikat yap?lmaz diye karar ç?kard?lar. Bunlar Müslüman m?? Bunlarda insan sevgisi var m??

Demokrasi rafa kalkm??, anayasa rafa kalkm??, bunlar?n hiç birisi çal??m?yor. Otopsi raporu niye aç?klanm?yor Gökhan Aç?kkollu'nun. Sevgili savc?, niye aç?klam?yorsun? Aç?klayam?yorsun. Avukat? ça??r?p ifadesine bile ba?vurmuyorsun sen.

3 kad?n Türkiye'de ya?anan çocuk tecavüzleri, kad?na ?iddeti engellemek için yürüyorlar. Ben seslerini duydum, onlara destek veriyorum. Bütün kad?nlar?m?za güveniyorum. 2019'da demokrasi devrimini yapacak olanlar da bu ülkenin kad?nlar? olacaklard?r.

Kad?nlar?m?z?n bir derdi var. Uyu?turucu batakl???na sürüklenen çocuklar. Sen kalk?p i?kence yapaca??na, uyu?turucu ald? ba??n? gidiyor. Tam bir batak içinde. Hani herkesin keyfi yerindeydi. Her evde huzur, bereket vard?. Ne oluyor bu çocuklara? Uyu?turucu ya??n?n 10'a inmi? olmas? daha ac? olan?. Çocuklar?n yüzde 85'i 15-17 ya? grubunda. Tedavi olan çocuk say?s? 35 bin 792 ki?i. Annede, babada huzur olur mu? Uyu?turucu ile mücadele edece?ine, gazetecilerle, milletvekilleri ile mücadele ediyorsun. ?eker fabrikalar?n? kapat?yorsun, çiftçilerin burnundan getiriyorsun.

"GAZETEC? NEY? GÖRÜYORSA ONU YAZACAKTIR"

Medya özgürlü?ü bütün demokrasilerin olmazsa olmaz?d?r. Gazeteci neyi görüyorsa onu yazacakt?r. Gücü denetler gazeteci. Sadece vatan için emek harc?yorsan bas?n hürriyeti bir nimettir. 20 Temmuz darbesinden sonra Binali Y?ld?r?m beni ziyarete geldi. Kendisine dedim ki, ortada baz? laflar var. Cumhuriyet, Sözcü'ye operasyon yap?lacak diye. "Olur mu?" dedi. Sonra operasyon yap?ld?. Ak?n Atalay 499 gündür hapiste. Ak?n Atalay yurt d???ndayd?. Arand???n? duyunca hemen Türkiye'ye geldi. Kaçacak diye gözalt?na ald?lar. Hala bekliyor. Niçin, kaptan gemiyi en son terk edermi?. Rivayet öyle.

Cumhuriyet gazetesi bas?n?n akademisidir. Herkes bir ?ekli ile Cumhuriyet'e bakar ne yaz?yor diye. 12 Mart, 12 Eylül'de de oldu. Gözalt?na almalar oldu. 20 Temmuz'da da darbe oldu. Fatura buraya ç?k?yor. Burak Akbay FETÖ'cüymü?. Kurulu?undan bugüne kadar bütün hayat? FETÖ ile geçti. Her Cumhuriyet çal??an? U?ur Mumcu'nun ö?rencisidir. Meclis'i bombalayanlar ile gazetecilere ayn? ceza veriliyor. Biz saraydan gelen talimat? uygulamak zorunday?z diyorlar. Onlara ne hakim diyoruz ne de savc? diyoruz. Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazl? Il?cak, Ali Bulaç. Ne yapt?lar? Kimi öldürdüler? Biz bütün gazetecilerin serbest b?rak?lmas?n? isteriz. Bugün baz? kö?e yazarlar? hatta bir kö?e yazar?na kö?e yaz?s? yazmayacaks?n diye saraydan emir geliyor, o kö?e yazar? yaz? yazam?yor. Futbolu yazacaks?n. O seni rahats?z etti, ben seni daha rahats?z edece?im.

TV52 ihalelerdeki yolsuzluklar? söylüyor. Vay sen misin bunu söyleyen. 20 y?ld?r ayn? binadalar, binan?n iskan? yoktur diyorlar. Çat? ah?ap, çat?y? çelikten yapacaks?n?z diyor. Süre veriliyor, vinç laz?m, sokamazs?n deniliyor. Ve kapat?yorlar. Ordulu karde?lerime sesleniyorum. Nefes ald???n bir televizyon kanal? var, onu bile sana çok görüyorlar. Sana görev, oradaki büyük?ehir belediye ba?kan?n? de?i?tirmektir.

SSK'YI K?M BATIRDI?

Sa?l?kta reform tamam ama bir bak?yorsunuz tamam? yalan. Evde muslu?u açt???nda 5 çe?it vergi ödüyorsun. Elektrik dü?mesine bast?n 4 çe?it vergi ödüyorsun. Hastaneye gittin, 9 çe?it vergi ödüyorsun. Bir genelgeleri vard?. Acil servise gidince bu paralar ödenmeyecek. Herkes acile gitmeye ba?lad?. Kaç ki?i acile gidiyor? ABD'nin nüfusu 324 milyon, acile giden 130 milyon. ?ngiltere 53 milyon, acile giden 23-25 milyon. Türkiye'de acile giden, 78 milyon nüfus var, ?u anda acile giden 110 milyon 915 bin 470 ki?i. Herkes gidiyor. Türkiye nüfusundan fazla acile gidince önlem ald?lar. Bir genelge ç?kard?lar. 24 saati geçerse ödeyeceksin paray?. Acile giden 24 saat içinde nas?l tedavi olacak, belki yo?un bak?m. Bütün bunlar?n tamam?n? paral? hale getirdiler. Emeklilik ya??n? 65'e ç?kard?lar. Emekli ayl??? ba?lama oran?n? dü?ürdüler ve ne oldu? Benim zaman?mda aç?k 2 milyar 200 milyon lirayd?. ?imdi aç?k 30 milyar liray? a?m?? durumda. Recep Bey niye demiyorsun bunlar?, bu SSK'y? kim bat?rd?? 30 milyar aç?k var.

?TT?FAK YASASI

"BU YASA TEKL?F?N?N 7 ÖZELL??? VAR"

?ttifak ve seçim hileleleri kanunu görü?üldü. Kanunda nas?l dolanabiliriz. Yani masa ba??nda milletvekili say?s?n?, oyumuzu art?rmadan nas?l art?r?r?z. Recep Bey, "nas?l bir daha Cumhurba?kan? seçilebilirim" diyor. Devlet Bey "baraj? a?mam laz?m." Birisi seçim birisi baraj derdinde yan yana geldiler. Milletten kaç?r?yorlar. Biz ittifaka kar?? de?iliz, ittifak ne zaman yap?l?r? Parlamento vard?r, ittifak yaparlar ama parlamentodan bakan seçimiyorsan?z, i?levi s?f?rlam??san?z siz neden ittifak yap?yorsunuz? ?ttifaka asl?nda hiç gerek yok bu modelde ama yasay? ç?kard?lar.

Bu yasa teklifinin 7 özelli?i var:

1- Haks?z temsil art?yor, milli irade gasp ediliyor.

2- Baraj fiilen artarak devam ediyor.

3- Anayasan?n e?itlik ilkesine ve temsilde adalete ayk?r?.

4- Seçim güvenli?ini ortadan kald?racak niteliktedir.

5- Sopal? bir seçim haz?rl???d?r.

6- Partilerin denetimini azaltma amaçlanmaktad?r.

7- Sand??? seçmenden kaç?rma planlar?. Vali istedi?i sand??? istedi?i yere koydurabilecek.

Buradan bütün milletime sesleniyorum. Masa ba??nda, biz milletvekili say?s?n? art?raca??z diye yola ç?kanlar?, biz sand??a gömece?iz. Sözüm sözdür, bütün sand?klara sahip ç?kaca??z. Bütün sand?klarda bizim elemanlar?m?z, bizim arkada?lar?m?z olacak. Ne yaparlarsa yaps?nlar, 2019'da o zat? oradan a?a?? indirece?im. Sözüm sözdür. Kim olursa olsun, sel gibi akaca??z ve sand?klarda kazanaca??z.

Aram?zda Eski?ehir'den gelen çiftçi karde?lerimiz var, ?eker pancar? üreticileri var. Hepiniz ho?geldiniz. Al?nterine, eme?ine hep sayg? duyduk. ?eker fabrikalar?n? sat?yorlar. ?eker pancar? üretimi vas?fs?z i? gücüne eleman anlam?nda çok önemli. Okuma yazma bilmeyen çok say?da vatanda?lar?m?z var. Vas?fs?z i? gücü, bunlar?n da bir ?ekilde de?erlendirilmesi laz?m. Posas? çok önemli, hayvanc?l?kta kullan?l?r. ?eker pancar?n?n üretti?i oksijen orman?n üretti?i oksijenin 3 kat?.

?eker fabrikalar? Türkiye genelinde da??lm??. Ekonomisi çok fazla geli?memi? olan yerlere yap?lm??. ?eker pancar? o il, ilçe için hayati bir ekonomik de?er. Afyon, Ni?de, Burdur, Çorum, Kastamonu, K?r?ehir, Mu?, Turhal, Yozgat, buralardaki fabrikalar? sataca??z diyorlar. Yozgatl? gitsin yine oyunu AKP'ye versin bakal?m. Yar?n elinizdeki ekme?i de alacak. Kokulu ye?il mercime?i de bitirdiler. Erzurum'un bir ?eker fabrikas? var onu da kapatacaklar. Zaten hayvanc?l??? öldürdün. Erzincan'?n nesi var, onu da kapat. Özelle?tirilince kar edecek. Vallahi de billahi de yalan. ?eker fabrikalar? zarar etmiyor, zarar ettiriliyor. Alpullu, A?r?, Çar?amba, Susurluk ?eker fabrikalar?, 2012-2016 döneminde kapatt?lar. Zarar? 32 milyon lira. Çal??t?rsan kar edecek. Geriye kalan 21 fabrikan?n ayn? dönemdeki kar? 103 milyon lira. Hepsi kar ediyor. Millete yalan söylüyorlar.

Binali Bey diyor ki, fabrikalar özelle?tikten sonra kapanacak gibi bir ?ey yok, en az 5 sene boyunca üretim yapacak. Süreyi vermi?. 6. sene kapanacak. Bal?kesir SEKA'y? satt?lar, 3 y?ld?r çal??t?rma mecburiyeti vard?, makinalar?n? satt?lar, fabrika yok. Manisa Sümerbank, en de?erli araziler, oray? da talan ettiler. Birilerine pe?ke? çektiler hala yarg?lan?yorlar.

"N??ASTA BAZLI ?EKER? K?M KULLANIYORSA ONUN ÜRÜNLER?N? ALMAYIN"

?eker fabrikalar?n?n çal??t?r?lmas? ile katma de?er 3 milyar? a??yor. Ni?asta bazl? ?ekeri kim kullan?yorsa onun ürünlerini almay?n. ?eker pancar? kullanan ürünleri alaca??z. "?eker pancar?ndan üretiyor" demeyeceksin. Çünkü ni?asta bazl? ?eker.

"Gözümüz gibi bakt???m?z bebeklerimizin zehirlenip kanser oldu?unu göreceksiniz" diyor bir üretici. Siz yabanc?lara hizmet ediyorsunuz. Yabanc?lar?n, Cargill'in ç?karlar?n? savunuyorsunuz. Çiftçinin al?n terini topra?a gömüyorsunuz. Buna izin vermeyece?iz.

Görevini yapam?yorsun diye Telekom'a el koyacaks?n. Telsim yüzde yüz yerliydi yabanc?lara sat?ld?. Alia?a Petkim, TEKEL, yabanc?lara sat?ld?. Türk bankac?l???n?n yüzde 100'ü sat?ld?. Yerli olan banka yüzde 3. Bunlar?n yerlili?i ve millili?i yoktur. Bunlar gayri millidirler, Türkiye'nin ba? belas?d?rlar, tefecilere çal???yorlar.

Tar?m Bakan? diyor ki, sizden ?u kadarl?k mal al?yorsunuz siz bizden ne alacaks?n?z. Bu et konusunda oluyor, mecburen et almak zorunda kal?nca et al?yoruz diyorlar. Avrupa'n?n besi üreticilerini ayakta tutan Türkiye'dir. 26 ülkeden et ithal ediyorlar. Ben demi?tim ki getirdi?iniz etler besmelesizdir. S?rbistan'?n Müslüman kesiminden al?yoruz diyorlar. Rusya'n?n hangi kesiminden, Fransa'n?n hangi kesiminden al?yorsunuz. Götür bunlar? sarayda ye karde?im.

 

0 Yorum