gündeminiz
Image
medya yazarları

Akit yazar?: Her se?imde oylar?n? AKP'ye vermi?lerdir ama art?k vermeyecekler

gündeminiz

Akit yazar? Abdurrahman Dilipak, 'abla'lar dedi?i bir kesimin FETÖ davalar?n?n karar a?amas? ve seçim sürecini f?rsat bilip AKP ele?tirisi yapt???n? söyledi.

 

Dilipak, "Hepsi ayn? metni okur gibi, sanki ezberlerini tekrarl?yorlar... FETÖ’ye lanetle ba?lay?p, e?er bu zulme kar?? ç?k?lm??sa bu cinayete ortak olunaca?? uyar?s?nda da bulunuyorlar" dedi.

Dilipak'?n “Abla'lar i?ba??nda!" ba?l???yla (13 Mart 2018) yay?mlanan yaz?s? ?öyle:

Mahkemeler karar e?i?inde oldu?undan m?, yoksa seçim süreci diye mi bilmem, “abla”lar i? ba??nda. Kimi suret-i haktan gibi gözüküp, AK Parti ele?tirisi yap?yor, kimi “evlat ac?s?” ile konu?uyor..

Tabi bilmiyorsunuz gerçek anne mi, hala m?, teyze mi? “O?lu suçsuz”dur. Hepsi ayn? metni okur gibi, sanki ezberlerini tekrarl?yorlar.. FETÖ’ye lanetle ba?lay?p, e?er bu zulme kar?? ç?k?lm??sa bu cinayete ortak olunaca?? uyar?s?nda da bulunuyorlar. Hatta e?er onlar? sahiplenmeyecek olursan?z, öbür dünyada size de davac? olacaklar. Haklar?n? haram edecekler.

Telefon, mektup, Whatsapp, hangisi olursa, biri bitiriyor, ötekisi ba?l?yor. Sizin soru sorman?za bile izin vermiyorlar. Hep onlar konu?acak, bazen a?layacaklar. Sizin üzülmeniz, hakl?s?n?z demeniz gerekiyor. Sizi kime yak?n görüyorlarsa, onlar da o çevreden geliyorlard?r. AK Partinin kurulu?unda gece-gündüz çal??m??lard?r, her seçimde oylar?n? AK Partiye vermi?lerdir, ama art?k vermeyecekler..

Ablalar camilerdeki Kur’an derslerine gidiyor, gözlerine kestirdiklerini evlerine davet ediyorlar. Okumu?, hali vakti yerinde, a?z? laf yapan, giyimi, ku?am? yerinde olanlar tercih sebebi. Sohbet, dua, zikir derken, kazanabildikleri ile yollar?na devam ediyorlar. Ailesi AK Parti çevresinde yerel çevrede etkili biri ise yakan?z? zor kurtar?rs?n?z bu han?mlardan.

Kocalar?, abileri de?il de, illa han?mlar.

Garip tipler. Laf anlam?yorlar, k?r?k plak gibi ayn? ?eyleri tekrarl?yorlar. Siz ne derseniz deyin o bildi?ini okuyor. Bugüne kadar böyle gelmi?ler ya, bundan sonra da ayn? yöntemle ba?ar?ya ula?acaklar?n? san?yorlar.

Bak?n, gerçekten bu örgütle ilgisi olmayan ve haks?zl??a u?ram?? insanlar da var. Yarbay Yasin Nacar diye biri var mesela. Daha ilginç örnekler de var. Kamuya malolmu? isimler üzerinde incelemeler h?zland?r?l?p sonuçland?r?lamaz m??

Bu FETÖ denen lanetli örgüt, suçsuz insanlar? gibi suçlu gösterip, suçlular? da aklamaya çal???yor.. Bu tür haks?z suçlamalar konusunda, haks?zl??? gidermekten öte, bu haks?zl??a sebep olan sorumlular da en a??r ?ekilde cezaland?r?lmal? ki, bir daha böyle bir ?eye te?ebbüs edemesinler..

Herkesin bildi?i örgüt içinde yer alm?? isimler hâlâ ortal?kta dola??yor. Bu da kahreden ve zihinleri buland?ran bir ba?ka gerçek. Bu alçaklar, mecliste, parti üst yönetiminde birileri ile hâlâ kumpas kuruyorlar, ortakl?k yap?yorlar, o?lu, eni?te, kay?nbirader mal? götürüyorlar.

Suçsuzlar?n aklanmas? kadar suçlular?n cezaland?r?lmas? da gerek. Ve bunu yaparken, tepeden ba?lamak, yak?n çevreden ba?lamak gerek. Bak?n bu sorun çözülmü? de?il.

Geçenlerde Antalya, Adana, Çank?r? seyahatlerim oldu. Sadece buras? de?il. Gitti?im yerlerin en az yar?s?nda sorun var. ?uyu bulmu? bir sürü i? var. Bak?n baz? ?eylerin ?üyuu vukuundan beterdir. Bu sorunlar?n en k?sa sürede çözülmesi ve gerçe?in ortaya ç?kart?lmas? gerek. Söylenti karga?an?n k?z karde?idir.

Bana kal?rsa bugün AK Parti’nin en büyük riski, d??ar?dan gelen tehditlerle ilgili de?il, içindeki AKP’liler ve onlar?n i?birlikçileridir.

Bunlar bilinmiyor de?il. Bilinmemesi mümkün de?il. ??in ucu gruba, parti üst yönetimine, hatta bakanlar kuruluna gelip dayan?yor. Üst düzey bürokratlara gelip dayan?yor.

Geçen gün FETÖ’nün mahrem yap?lanmas?ndaki ‘ankesörlü telefon’ soru?turmas?nda, Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? 5 bin civar?nda ‘kripto’ askeri tespit etti. Savc?l?k, ‘?üpheli’ listesindeki askerlerin isimlerini Genelkurmay Ba?kanl???’na bildirdi.

Bak?n ayn? durum, di?er kamu kurumlar?nda ve siyaset dünyas?nda da var. Hani ?u emniyetteki kadro fazlas? emniyet müdürlerinin emekli edilmesi hikâyesi var ya, 15 Temmuz öncesi bu tasfiyeyi yapan kurul üyelerinin neredeyse tamam? bugün içeride, san?k ya da görevden el çektirildi. O gün onlar, kendi önlerinde engel gördükleri ne kadar ki?i varsa hepsini tasfiye ettiler ve bugün hâlâ onlar göreve iade edilmi? de de?iller, hem de bugün o kadrolar bo?alm?? olsa da.

Bu hainlerin büyük bir bölümü, içeriden birileri ile kol kola girdiler. Tehdit, ?antajdan tutun da, ortakl?k ili?kilerine kadar her yolu deniyorlar. En üst derecede birileri ile i? kotar?yorlar.. Ve hâlâ sistem içinde etkinler.. Bu i? böyle devam edemez.. 

Bak?n FETÖ’de birilerine dokunulmuyor, dahas? onlar? hâlâ imtiyazl? konumdalar. Tamam, tutuklamalar, görevden almalar devam ediyor, ama dokunulmayan birileri de var. Öte yandan bir tak?m s?radan ki?iler FETÖ’cülükle suçlan?yor. Bankan?n müdürü d??ar?da, bankada 3-500 liral?k hesab? olanlara soru?turma aç?l?yor.

Bu durumdan biz hepimiz sorumluyuz, gazetecisi, polisi, savc?s?, hakimi, istihbaratç?s?, belediyeler, bakanl?klar, YÖK, i? dünyas?, sorumlulu?u yukar?ya, ya da bir ba?kas?na y?kmak kolay, ama bu ?ekilde sonuca ula?amay?z. Tamam, Türkiye’nin 40 tane gailesi var, ama bu mesele s?radan, basit bir mesele de?il. ?çeriden adam kaç?rmaya yönelik kumpaslar konusunda dikkatli olunmas? gerek. Bu i?i arac?l?k eden kim olursa olsun, FETÖ’cüler gibi ayn? ?ekilde muameleye tabi olmas? gerek.

Bakanl?klar, belediyeler ve te?kilat ilk temizlenmesi gereken yerler.

FETÖ davas? 28 ?ubat davas?na benzememeli. Bu i?in medya, siyaset, bürokrasi, STK, piyasa aya?? de?ifre edilmeli ve sorumlular hesap vermeli. Yapan?n yan?na kâr kalmamal?. 

Birileri bu i?leri suland?rmaya çal???yor. Parkta çekirdek çitleyip çevreyi kirleten han?m k?za “yak???yor mu yapt???n” diyen adama, “han?m k?z!?”, “beni taciz ediyor dersem görürsün gününü” diyebiliyor. Bir ö?retim üyesi, fakülte giri?inde sigaras?n? tüttüren ba?örtülü k?za “bu sana yak???yor mu” diyen ö?retim üyesini rektörlü?e “beni küçük dü?ürdü, taciz etti” diye ?ikâyet ediyor, o ö?retim üyesi hakk?nda soru?turma aç?l?yor ve aç??a al?n?yor.

Topyekûn sald?r?yorlar!. Alkolle geliyorlar, uyu?turucu ile geliyorlar, Mavi Balina ile geliyorlar, kumarla geliyorlar. Sadece terör ve uydurma din ve ideolojik manipülasyonla de?il.

Gelsinler bakal?m. Gelecekleri varsa, görecekleri de var. Selam ve dua ile. 

 

0 Yorum