gündeminiz
Image
Siyaset

Meclis'te 'z?riyetsiz' kavgas?... Erdo?an'?n Bah?eli'ye s?z? hat?rlat?l?nca Meclis kar??t?

gündeminiz

?ttifak yasa teklifinin kabul edildi?i birle?imde CHP ile AKP-MHP milletvekilleri aras?nda kavga da ç?kt?.

CHP ?zmir Milletvekili Musa Çam’?n geçmi?te Erdo?an'?n MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli’ye yönelik “Züriyetsiz” sözünü kürsüden hat?rlat?nca Meclis kar??t?. AKP' ve MHP'li vekiller CHP'lilere sald?rd?. CHP'li Musa Çam'qa 3 birle?im yasaklama cezas? verildi.

 

?ttifak yasa teklifinin kabul edildi?i birle?imde CHP ile AKP-MHP milletvekilleri aras?nda kavga da ç?kt?. Hürriyet'in haberine göre, CHP ?zmir Milletvekili Musa Çam’?n geçmi?te MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli’nin AKP Genel Ba?kan? Tayyip Erdo?an’a yönelik “Züriyetsiz” sözünü kürsüden ifade etmesiyle kavga ba?lad?. AKP'liler ve MHP’liler Musa Çam’?n üzerine yürürken, CHP grubu tepkili MHP grubu ile AKP'liler aras?nda kald?. CHP’liler ve az say?daki HDP’liler Musa Çam’? Genel Kurul’un d???na ç?karakak darbe almas?n? önlemeye çal??t?. Oturuma ara verilirken arbede uzun süre devam etti. ?dare amirleri ve parti yöneticilerinin ortam? sakinle?tirmesinin ard?ndan Meclis Ba?kanvekili Ay?enur Bahçekap?l?, ?çtüzü?e göre kaba ve yaralay?c? sözler nedeniyle Musa Çam’a 3 birle?im yasaklama cezas?n? oya sundu.

Gece yar?s? Meclis'e getirilen ?ttifak yasa teklifi kabul edildi

 KUL?STE ÇEVRES?N? SARDILAR

Çam’a ceza verilmesi AKP ve MHP’lilerin oylar?yla kabul edildi. Musa Çam salon d???na ç?kar?l?rken yeniden kavga ç?kt?. Çam’? kuliste s?k??t?rmak isteyen MHP’liler ondan önce salondan ayr?ld?lar. CHP’liler Musa Çam’? salondan ç?karmakta oldukça zorland?. MHP’liler ile CHP’liler aras?nda kavga kuliste devam etti. Meclis güvenlik görevlileri iki grubu ay?rmakta zorland?. CHP’liler Çam’? çay oca??n?n yan?daki kapal? bir bölümde korumaya alarak MHP’lilerin darbelerinden kurtarmaya çal??t?lar. CHP’liler, MHP milletvekillerinin kap?da beklemesi nedeniyle uzun süre Çam’? kulisten ç?karmad?lar.

MAA?I DA KES?LECEK

 Musa Çam, savunmas?nda, “Ben konu?mamda MHP Genel Ba?kan? Say?n Devlet Dahçeli’nin ne kadar sayg?n itibarl? ve ne kadar iyi bir insan oldu?unu söyledim. Böyle bir insana zaman?nda AKP Genel Ba?kan?’na söylemi? oldu?u sözün ne kadar yak???ks?z oldu?unu ve bunu hak etmedi?ini söyledim. Bunun hak edilmedi?ini söyledim. Buradan kaynaklanarak bir yanl?? anla??lma söz konusu ise üzüntü duyar?m. Benim say?n Devlet Bahçeli’ye böyle bir ?ey söylemem asla söz konusu olamaz” demesi cezay? engellemedi. Genel Kurul’dan yasaklanmas? nedeniyle Çam’?n maa??ndan da 12 bin lira para cezas? kesilecek.

 

0 Yorum