gündeminiz
Image
gündem

O da adaleti g?remedi

gündeminiz

?ran’da dü?en Ba?aran Holding’e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet, yüzba?? rütbesiyle TSK’de görevliyken birçok askere yap?ld??? gibi kumpas ma?duru oldu.

Konu Anayasa Mahkemesi’ne ta??nd?. AYM, yürütmeyi durdurma karar? ald?. May?s ay?nda yeniden orduya dönmeyi bekleyen Kuvvet, çok sevdi?i üniformas?na kavu?amadan ya?am?n? yitirdi. Kuvvet, aralar?nda Ali Tatar ve Nazl?gül Da?dano?lu’nun da bulundu?u onlarca FETÖ ma?duru gibi adaleti göremedi.

 

Birle?ik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye gelirken ?ran’da dü?en, i? insan? Hüseyin Ba?aran’?n k?z? Mina Ba?aran (28) ve arkada?lar?n?n bulundu?u özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet’in FETÖ kumpas?yla ordudan at?ld??? ortaya ç?kt?. Kuvvet, Türk Silahl? Kuvvetleri’nde ilk kad?n pilotlardan biriydi. 2013’te ordudan uzakla?t?r?ld?ktan sonra özel sektörde pilotluk yapman?n yan? s?ra Geli?im Üniversitesi’nde ö?retim görevlisi olarak pilot adaylar?na da e?itim veriyordu, Ba?aran Holding’te ise be? ayd?r çal???yordu. Kuvvet’in çal??ma arkada?? emekli hava astsubay Murat Saluk, “Melike kumpasla ordudan at?lmasayd?, ?u an ya??yor olurdu. Atatürk’çü, vatansever bir k?zd?. Bir ka??t ne kadar beyazsa Melike Kuvvet o ka??ttan bin kat daha beyazd?r” dedi. Saluk, Melike Kuvvet’in mücadelesini gazetemize anlatt?.

‘Video kesildi’

Melike Kuvvet ile 2003 ile 2005 aras? Diyarbak?r’da 2005 ile 2012 aras?nda ise Adana’da beraber çal??t?klar?n? söyleyen Saluk, “Melike’nin sesi çok güzedi. Merzifon’da görev yaparken, bir do?um gününde Melike’den ?ark? söylenmesi isteniyor. 10 dakika 50 saniyelik bir video var. Bu video kesiliyor. Dokuz saniyelik bir bölüm var. Melike’yi tan?mayan biri o videoda bir gece kulubünde ?ark? söyledi?ine inanabilir. Mekan?n gözüktü?ü k?s?m ise videodan kesilmi?ti. Melike, dokuz saniyelik bir videoyla ‘Pavyonda ?ark? söylemi?sin, gece kulüplerinde ç?k?yormu?sun’ denilerek ordudan at?ld?” diye konu?tu.

‘?ntihara kalk??t?’

Kuvvet’in ordudan at?ld?ktan sonra ise maddi manevi s?k?nt?lar ya?ad???n?, ?stanbul’a gelerek Avc?lar’a yerle?ti?ini aktaran Saluk, “Melike defalarca kez intihara kalk??t?. Evinin kiras?n? ödeyemiyordu. Hava Kuvvetleri’nden pilotaj e?itimi ald??? için 200 bin TL’lik bir tazminat borcu vard?. Maa??na icra konuldu. Annesine ald??? eve haciz konuldu. ?? bulamad?, arkada?lar? da yaln?z b?rakt?” dedi.

Orduya geri dönebilirdi

Kuvvet’in Askeri Yüksek ?dare Mahkemesi’ne açt??? göreve iade davas?n?n hemen reddedildi?ine dikkat çeken Saluk, ?öyle devam etti: “Bu süreçte son çare olarak jet pilot sertifikas? almak için Çorlu’da okula ba?lad?. Jet pilot sertifikas? ald?. O arada 15 Temmuz darbe giri?imi oldu. O okul kapat?ld?. Darbe giri?iminin ard?ndan daha önce ordudan at?lan askerler orduya geri ça?r?ld?. ?stihbarat ?ube Melike’nin, ‘Çorlu’da FETÖ’den e?itim alm??s?n’ diyerek göreve dönmesine izin vermedi. Melike’nin ordudan at?lmas?yla ilgili dört y?l sonra Anayasa Mahkemesi güzel bir karar verdi. ‘Özel hayat?n gizlili?inin ihlal edildi?ini’ belirterek yürütmeyi durdurma karar? verdi. Dava May?s ay?nda yeniden görülecekti. Melike belki de orduya geri dönecekti.”

Bir ay sonra evlenecekti... Mina Ba?aran son foto?raf?n? böyle payla?m??t?

Dü?en uçakta bulunan Mina Ba?aran'?n payla?t??? son video

 Mina Ba?aran'?n jetini kullanan pilotun son sözleri

 

 

10 gün önce

Melike Kuvvet’in Konya’n?n merkez Meram ilçesi Toprak Sarn?ç Mahallesi’nde oturan annesi Emine ve ablas? ?lknur Kuvvet ac? haberi telefonla ald?. Aile, taziyeleri evlerinde kabul etti. Kuvvet’in en son 10 gün önce ailesini görmek için Konya’ya geldi?i belirtildi. Geli?im Üniversitesi Sivil Havac?l?k Bölümü Ö?retim Görevlisi Elçin Yakupo?lu, “Bas?nda yaz?lan her bir kelimeye ben de vak?f?m. Onlar? kafas?na çok tak?yordu, sessiz ç??l??? vard?. Rütbesinin iade edilmesini bekliyordu. Tek iste?i, hayat mücadelesi buydu” dedi.

Kad?nlara mesaj

Ba?aran Yat?r?m Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mina Ba?aran MAG Mart say?s? için röportaj vermi?ti. Mina Ba?aran, ba?ar?l? olmak isteyen kad?nlara; daha çok kendi ayaklar? üzerinde durabilen, de?er yaratan, güvenilen, yenilikçi, ayn? zamanda cesaretli bireyler olmay? hedeflemelerini tavsiye etmi?ti.

* Dü?en uçakta, Toyota Plaza Akkoyunlu ?irketi Yönetim Kurulu Ba?kan? Bursal? i? insan? Orhan Ço?kun’un k?z? 28 ya??ndaki mimar Zeynep Ço?kun da vard?. Bursa’da i? adam? Arda Efe ile ni?anlanan Co?kun’un 12 May?s’ta ?stanbul’da dü?ünü olacakt?.

* Hayat?n? kaybedenlerden Asl? ?zmirli mücevher tasar?mc?s?yd?. ?zmirli, Kas?m ay?n?n sonunda ni?anlanm??t?. l Baguette Jewellery kurucular?ndan Jasmin Baruh Siloni ise 2 y?ll?k evliydi, hamileydi.

* New York Ackerman Institute mezunu olan Ay?e And ise klinik psikologdu.

* Liana Hananel, birçok ünlü ismi giydiriyordu. 4 ayl?k bebe?i vard?.

* E?itimini moda ve pazarlama alan?nda tamamlayan Sinem Akay, ‘Casa di Denim’ adl? kendi markas?n? geçti?imiz y?l kurmu?tu.

* Burcu Gündo?ar Urfal? ise ?stanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasar?m? bölümü ile Fashion ?nstitute of Technology New York’ta e?itim ald?. Urfal?, mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ alan ilk Türk ö?renci olmu?tu.

* Uça??n kaptan Pilotu Beril Gebe?, y?llar önce ithalatihracat i?iyle u?ra??rken Ayjet Uçu? Okulu’nu bitirip pilot lisans?n? ald?.

* Kabin memuru Eda Uslu, da karde?i gibi bir y?ld?r Ba?aran Holding’de görev yap?yordu.

CUMHUR?YET

0 Yorum