gündeminiz
Image
medya yazarları

Faiz lobisi kimdir"

gündeminiz

Türkiye ?statistik Kurumu, ?ubat ay? finansal yat?r?m araçlar?n?n, ayl?k ve y?ll?k olarak nominal ve reel getiri oranlar?n? aç?klad?. Nominal getiri oranlar?n? enflasyon ?i?irdi?i için, enflasyondan ar?nd?r?lm?? olan reel getiri oranlar? daha önemlidir. 

?ubat ay?nda, mevduat faizinin y?ll?k brüt reel getirisi s?f?ra yak?n, eksi 0.46 oldu. Brüt reel getiri, stopaj yap?lmam?? faizdir. Vadeye göre yüzde 15 ile yüzde 10 dolay?nda kesintiden sonra ele geçen reel faiz daha dü?ük olacak demektir.

2017 y?l? ?ubat ay?nda da mevduat faiz eksi yüzde 0.06 olmu?tu.

Devlet ?ç Borçlanma Senetleri ise 2017 ?ubat ay?nda y?ll?k yüzde eksi 0.21 reel kay?p, 2018 ?ubat'?nda ise eksi 2.42 reel kay?p getirdi.

*********************

Finansal Yat?r?m Araçlar?n?n Y?ll?k Reel Getiri Oran?

(?ubat-TÜFE'ye Göre)                  

                2017      2018

Mevduat Faizi   -0,06      -0,46

B?ST 100               9,35        19,65

Dolar     13,12     -6,41

Euro      8,51       8,66

Külçe Alt?n          16,57     1,30

Devlet ?ç Borçlanma Senetleri    -0,21      -2,42

***********************

Ekonomi yönetimi Merkez Bankas?'na faizi dü?ür bask?s? yaparken, her halde ne yapt???n?n fark?nda de?ildir.

Mevduat faizi zaten enflasyonun alt?ndad?r. Yani reel olarak eksidir. Bu sene beklenen enflasyon yüzde 12'dir. Buna kar??l?k halen nominal faiz oranlar? ?öyledir:

Merkez Bankas? a??rl?kl? ortalama fonlama maliyeti yüzde 12.75

Devlet ?ç Borçlanma Senetleri 7.59

Mevduat faiz oran? 9.75

Kredi faiz oranlar? en dü?ük13.8; en yüksek 21.48

Banka kart? ve kredi kart? akdi faiz oran? 22.08

Kredi kart? gecikme faiz oran? 28.08

Hükümet ne yapmal?:

1-            Bankalar sa?lad?klar? mevduat ve fonlama maliyetleri için y?ll?k üstünden faiz ödüyor ve fakat verdikleri krediler için ayl?k faiz al?yorlar. Kredi faizleri de y?ll?k olarak belirlensin ve ilan edilsin.

2-            Kredi faizleri için kanun ç?kar?ls?n, yat?r?m kredileri faiz oranlar? fonlama maliyeti art? yüzde 20 kâr, di?er krediler için fonlama maliyeti art? yüzde 25 kâr marj? tespit edilsin.

3-            Banka ve kredi kartlar? azami faiz oran?n? yasaya göre Merkez Bankas? belirliyor. Merkez Bankas?'n?n belirledi?i faiz tefeci faizi kadar oluyor. Bu yetki Merkez Bankas?'ndan al?ns?n, yeni bir yasa ile gecikme faizi, fonlama maliyeti art? yüzde 30 ilave edilerek uygulans?n. O zaman kredi kartlar?nda yüzde 28.08 olan gecikme faizi yüzde 16.25 olacakt?r.

Bütün bunlar için bir muhalefet partisinden bir kanun teklifi gelse, Meclis'te  AKP'liler bu teklifi reddeder. Ben 2009 ve 2010'da ayn? teklifleri verdim. AKP oylar? ile reddedildi. (Meclis zab?tlar?nda var.)

Bu ?artlarda anla??l?yor ki, halka gösteri? olsun diye Hükümet, bankalar? suçluyor ve fakat el alt?ndan onlarla i? birli?i yap?yor. Bu ?artlarda acaba faiz lobisi kimdir?

Borsa geçen sene de bu sene de yüksek reel getiri sa?lad?. Bunun içindir ki, Türkiye'ye do?rudan yabanc? yat?r?m sermayesi kesiliyor ve fakat s?cak para giri?i art?yor.

Söz gelimi Ocak ay?nda do?rudan yabanc? yat?r?mlar, geçen senenin Ocak ay?na göre 149 milyon dolar azald?, portföy yat?r?mlar?nda ise 4 milyar 917 milyon dolar net giri? gerçekle?ti.

Geçen sene ?ubat ay?nda Euro/dolar paritesi 1.0564 idi. Bu sene ?ubat ay?nda dolar, Euro'ya kar?? de?er kaybetti ve parite 1.2484 oldu. Bu nedenle ?ubat ay? itibariyle son bir y?lda dolar?n reel getirisi eksi yüzde 6.41 oldu. Euro'nun reel getirisi ise yüzde 8.66 oldu.

Kaynak Yeniça?: Faiz lobisi kimdir? - Esfender KORKMAZ

 

0 Yorum