gündeminiz
Image
medya yazarları

AKP BAKIN CEMAATE NELER VERM???

gündeminiz

Erdal Sar?zeybek yazd?…

AKP ?LE CEMAAT ARASINDAK? FARK NE?

Diyorlar ki darbeyi FETÖ yapt?! FETÖ dedikleri Fettullah Gülen Cemaati…
Peki, bu Cemaati yöneten kadronun y?llard?r izledi?i siyaset ile AKP siyaseti aras?nda bir fark var m?yd?? Çünkü…

Bu son dönemece kadar ‘Fettullah Gülen demek AKP, AKP demek Fettullah’ oldu?una göre, aralar?ndaki bu siyasi ili?ki ayd?nlat?lmadan, darbeye dönü?en bu güç çat??mas?na aç?klama getirebilmek çok zordur…

?imdi bir bakal?m, masum halk bir yana, AKP’nin ülkede siyasi güç olarak ortaya ç?kmas?na destek vermi? kim var?

En ba?ta Cemaat… Yani Gülen’in ABD-AB-?srail ili?kileri sayesinde cemaatin yurt d???ndan sa?lad??? parasal ve siyasi d?? destek, bu bir…

Yine ayn? cemaatin özellikle cami cemaatimizi kullanarak… Gülen’in abi ve ablalar?n?n çocuklar?m?z? kullanarak… Gülen’in i? adamlar?n?n küçük esnaf?m?z? kullanarak, bu cemaatin kutsal din duygular?m?z?n istismar? sonucu sa?lad??? iç destek, bu da iki…

Art?k gerisi büyük i? adamlar?n?n ç?karlar? gere?i Gülen’i kullanarak verdi?i medya ve para deste?i, di?er siyasi parti küskünleri ile bu AKP siyasetinden medet umanlar? da bir araya getirdi?inizde, kar??m?za i?te bu AKP siyasetinin gücü ç?kar…

Yani?
AKP’nin bugün geldi?i noktada hiç ?üphe yok ki cemaatin de büyük rolü vard?r. Hat?rlay?n?z: Erdo?an ’Ey Gülen! Ne istedin de biz vermedik’ dememi? miydi!..

Peki, Gülen cemaati AKP’ye destek olan bu gücü kimden alm??t??

Öncelikle küresel Üst Ak?l’dan yani ABD-?srail’den… Sonra da AKP siyasetinden… Öyle ya bu F tipi devlete nas?l s?zd? ki…
Yani?
Bu iki siyaset birbirinden güç al?yor, bu aç?k…

Peki, Gülen ile Erdo?an, bugüne kadar izledikleri mü?terek siyasette kar?? kar??ya hiç geldi mi, hiç birbirlerine rakip oldular m? bu son dönemece kadar?

Saymay?n 17/25 Aral?k vakas?n?, geride kalan bir hiç! Evet, hiç! Çünkü d?? siyasete bakt???m?zda, Ortado?u’da ABD’nin Ortado?u projesi bugüne kadar t?k?r t?k?r i?ledi…
?srail’in etnik ve dinsel temelde ayr??t?rma siyaseti i?ledi…

Avrupa’n?n Bizans siyaseti, ba?ta Bizans Rum Ortodoks Patrikli?i olmak üzere, bu ikili sayesinde büyük mesafeler kat etti.

Irak’taki Barzani Kürt devletini birlikte desteklediler, okullar açt?lar, konsolosluk kurdular, Barzani’nin yak?nd?r ba??ms?zl???n? ilan etmesi…

Gülen-Erdo?an döneminde Ermeni meselesi de güç kazand?…
K?sacas? bu Gülen-Erdo?an ikilisi birlikte yürüdü ?imdiye kadar, birlikte küresel siyaset yörüngesinde hareket ettiler… Ve 17/25 hariç, hiç birbirilerine dü?mediler!

?ç siyasetimize bakt???m?zda da durum farkl? de?ildir:
Özal’la ba?layan Gülen siyaseti, günümüzde Erdo?an’la yoluna devam ederek özelle?tirme ad? alt?nda birlikte satt?lar topraklar?m?z?, ?irketlerimizi, bankalar?m?z?, ülkemizin ekonomik kaynak yönetimini yabanc?lara birlikte aktard?lar…

Birlikte ayr??t?rd?lar halk?m?z?, kaderde ve k?vançta, geçmi?te ve gelecekte bir olan ve olmas? gereken halk?m?z? Türk-Kürt diyerek, Alevi-Sünni diyerek birlikte ayr??t?rd?lar…

TOK?, TOK? ç??l?klar?yla ev yapt?lar ama çocuklar?m?za yurt yapmad?lar ve birlikte çocuklar?m?z? Gülen cemaatinin kuca??na att?lar… Türk Ordusu’na yönelik kumpaslara birlikte destek verdiler, askerleri ma?dur ettiler…

Cemaati yönetenlerin de bu destekleri kar??l?ks?z kalmad?; AKP eliyle ticari ve siyasi güç kazand?lar, hem devlete hem de halk?n içine s?zd?lar ve Gülen-Erdo?an birlikte bugünlere geldiler…

Allah a?k?na Son on dört y?lda AKP siyaseti ne yapt? da Cemaat buna kar?? ç?kt??
Barzani’yle ba?layal?m… Özal Barzani’yi Özerk, Erdo?an da izledi?i siyasetle federe Kürdistan Yönetimi yapt?, cemaat buna kar?? m? ç?kt??
Hay?r!

Özal PKK’y? silahl? güç, Erdo?an da izledi?i siyasetle siyasi güç yapt?, kar?? ç?kan oldu mu? Hay?r!
Devam edelim… Ege’deki Türk adalar? Yunan i?galine terk edilirken… Suriye’deki Türk topra?? terk edilirken… K?br?s’ta Rumlar AB’ye üye yap?l?r, Türkler bir kenara at?l?rken… Fener Rum Patri?inin ekümenik ç?k??lar?na gözyumulurken…

Evlerin alt? kiliseye dönü?türülürken, Akdamar adas?ndaki tarihi harabe restore edilip Ermeni ayinlerine aç?l?rken, az?nl?k vak?flar?na tarih öncesi mallar? geri verilirken Cemaat hiç kar?? ç?kt? m??
Hay?r!

Yine devam edelim…
Özelle?tirme denilerek ülke kaynaklar?n?n sat?l?p, yabanc?lar?n yönetimine verilirken… ?leri demokrasi denilerek bir olan Türk milleti etnik ve mezhepsel farkl?l?klar temelinde ayr??t?r?l?rken…

Özel okullar denilerek gelecek nesillerin ak?l yönetimi özele terk edilirken Cemaat hiç birine kar?? ç?kt? m??
Hay?r!

Yani?

Öyleyse e?er, Erdo?an siyaseti ile Cemaati yöneten siyasetin de birbirinden fark? yok ki!.. ??i bozan 17/25!..

“Efendim AKP art?k uyand?” diyorlar, “ülkede her ?ey de?i?iyor art?k” diyorlar…
Önümüzdeki süreci izleyip görmek gerekir…
Neyi izleyece?iz?

Ba?ta yeni anayasay?, ba?kanl???, yerel yönetimlere özerkli?i, yeni ortaya ç?kacak çözüm sürecini ya da bar?? ve karde?lik sürecini, Türk Ordusuna bundan sonra yap?lacaklar?, bundan sonra daha kimlerin gözalt?na al?nacaklar?n?, darbenin bakal?m daha nelere s?çrayaca??n?…
?zleyece?iz, bu siyasetin de?i?ip de?i?medi?i görece?iz…

Peki i?i bozan niye 17/25?
Eee… Hem madalya almak hem de para kar??l??? madalyaya kar?? ç?kmak… ?kisi bir arada olmuyor da ondan olmal?…

Erdal Sar?zeybek

sar?zeybek.com

0 Yorum