gündeminiz
Image
ekonomi

?Yabanc?lara 2 milyarl?k vergi k?ya???

gündeminiz

Hükümetin yabanc?lar?n Türkiye’den ald?klar? konut, rezidans ve i?yerlerinde KDV’yi tamamen s?f?rlamas?, yabanc?lar?n talebini art?r?rken devletin yakla??k 2 milyar lira civar?nda KDV kayb?na neden oldu.

22.234 KONU YABANCILARA SATILDI

Hükümet geçen y?l, Türkiye’ye yerle?memi? yabanc? uyruklu ki?i ve ?irketler ile, yurt d???nda ikamet eden Türk vatanda?lar?n?n, konut ve i?yeri al?mlar?na KDV istisnas? getirdi. ?? Bankas?’n?n haz?rlad??? “Sektördeki Güncel Geli?meler” ba?l?kl? raporuna göre, yabanc?lar geçen y?l 4.6 milyar dolar ödeyip 22 bin 234 adet konut sat?n ald?.

?STANBUL ?LK SIRADA

Yabanc?lar?n konut al?rken en çok tercih etti?i il ?stanbul oldu. Türkiye’deki konutlara en fazla ilgi gösteren yabanc?lar ise a??rl?kl? olarak Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya ve Afganistan gibi ülkelerden geldi. Hükümetin KDV te?vikinden hemen önce de Türkiye’den gayrimenkul alan yabanc?lara vatanda?l?k hakk? vermesinin de sat??lar?n artmas?nda etkili oldu?u belirtiliyor.

Türk vatanda?lar? ise sat?n ald?klar? konut ve i?yerinin de?erine ve 150 metrekareden büyük olup olmamas?na göre yüzde 8 ila yüzde 18 oran?nda KDV ödemek zorunda.

Kaynak: Sözcü

 

0 Yorum