gündeminiz
Image
Siyaset

"Bunlar Hoca de?il mendebur"

gündeminiz

Son günlerde gündeme gelen baz? sözde hocalar?n tepki çeken aç?klamalar?n? de?erlendiren Muharrem Bayraktar, “Kuran’?n güncellenmesini savunma noktas?na gelenlere tavsiyem, bu hale niye geldik diye muhasebe yapal?m, kafadan kontak feslilerin hasta yataklar?na de?il, Atatürk’ün hutbelerine sar?lal?m; Gerçe?i orada bulacaks?n?z. O gerçek Prof. Dr. Haydar Ba?'?n Ho? Geldin Atatürk eserinde” dedi

 

12 Mart 2018 Pazartesi 18:01 110 YEN? MESAJ / ADANA

Yeni Mesaj gazetesi taraf?ndan düzenlenen Atatürk Vatand?r Sempozyumlar? Anadolu'yu dola?maya devam ediyor. Sempozyum serisinin bu haftaki dura?? Adana oldu. Sayg? duru?u ve ?stiklal Mar?? ile ba?layan program Kur'an-? Kerim ile devam etti.

 Aç?l?? konu?malar?n?n ard?ndan oturumlara geçildi. Prof. Dr. Ömer Saraço?lu ba?kanl???ndaki ilk oturumda Mehmet Emin Koç, Dr. Abdullah Terzi, Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, Fuat ?engül, Prof. Dr. Yavuz Köker ve Selim Kotil konu?tu.

 Prof. Dr. Ali Ünal Emiro?lu ba?kanl???ndaki ikinci oturumun konu?mac?lar? ise Ahmet Erimhan, Seçil Mumcuo?lu, Muharrem Bayraktar, Emre Polat, Müslim Karabacak ve Prof. Dr. Ömer Eyercio?lu konu?tu. Bu hocalar nereden ç?kt??

 Atatürk Vatand?r Sempozyumu konu?mac?lar?ndan Yeni Mesaj gazetesi Ba?yazar? Muharrem Bayraktar Cumhurba?kan? Erdo?an'?n ?slam güncellenmeli ç?k???na neden olan baz? sözde hocalar?n aç?klamalar?n? de?erlendirdi. “Bizi asansörle, yorgan-yast?kla ilgili fetvalar veren hocalarla oyalayanlar, as?l büyük foto?raf? görmemizi engelliyorlar” diyen Bayraktar, “Gelin biz as?l soruyu soral?m: Bu hocalar nereden ç?kt?” dedi ve konu?mas?na ?u ?ekilde devam etti: “Suriye ile sava? caizdir diyerek Müslüman’?n Müslüman’? öldürmesine fetva veren hocalar nereden ç?kt??

Nijerya’dan, Fas’tan kad?n getirip halvet olan, sonra kad?n ticaretinden yarg?lanan ama devlet kat?nda itibar gören hocalar nereden ç?kt??

 Hayvan derisinden üretti?i alelade terli?i, “Bu terlik Hz. Peygamberin Nal-? ?erif’idir, fiyat? 100 lirad?r, bunu alan cennete girer” diyen hocalar nereden ç?kt??

Siyasete ?irin görünmek u?runa, “yolsuzluk yapmak h?rs?zl?k yapmak demek de?ildir” diyen ilahiyat profesörleri nereden ç?kt??

Devlet ihalelerini kazanan i?adamlar?n?n, torpilli baz? vak?flara para aktarmalar?na rü?vet de?ildir fetvas? veren hocalar nereden ç?kt??

‘Bir yerde ?iilik varsa orada sap?kl?k vard?r, dini bozmak vard?r, ?ii olmak H?ristiyan olmaktan daha kötüdür’ diyen profesörler nereden ç?kt?. Daha da geni?letelim halkay?; Atatürk’e ‘zurnan?n son deli?i diyen dallamalar’ Atatürk’ün annesine söven ahlaks?zlar, ‘ke?ke Yunan gelseydi’ diyen sahtekâr tarihçiler, hepimiz Rum’uz diyen gazeteciler, Amerikas?z olmaz diyen hac? efendiler, bu ülkede ne zaman türedi?

Büyük foto?raf? görün beyler, büyük foto?raf?.” Sizin hocalar?n?z BOP'a 'nimet' dedi!

Konu?mas?nda “Hangi batakl?klar, hangi kirli siyaset, hangi mezhep ayr?mc?s? nutuklar, hangi kusmuk dolu stratejik derinlikler, hangi kin ve nefret kusan a??zlar bu mendeburlar? kar??m?za ç?kard?” sorusunu soran Muharrem Bayraktar ?öyle konu?tu: “Nurettin Y?ld?z’?n yorgan?yla, yast???yla, asansörüyle ilgilenece?inize bal???n ba?tan koktu?u büyük foto?raf? görün.

 Bir ülkenin ekonomisinden kötü kokular geliyorsa, bir ülkenin yarg?s?ndan kötü kokular geliyorsa, bir ülkenin d?? politikas?ndan kötü kokular geliyorsa, bir ülkenin e?itim sisteminden kötü kokular geliyorsa, bu tabloyu gören ve susan hocalar?n?n nas?l olmas?n? bekliyordunuz? Sizin hocalar?n?z, Büyük Ortado?u Projesi’ne nimet dedi, sizin bac?lar?n?z Arap Bahar?’na Rum suresini örnek gösterdi, sizin mollalar?n?z Kahire sokaklar? kan gölüne çevrilmi?ken Rabia i?areti yapt?, sizin müminleriniz Mavi Marmara sald?r?s?nda katledilenlerin haklar?n? savunmaktan vazgeçti, sizin imamlar?n?z domuz etinin, zinan?n serbest kalmas?na r?za gösterdi.

Siz hala hangi yüzle yorganla yast?kla u?ra??yorsunuz? O yorgan sizin ay?b?n?z? örter mi san?yorsunuz?” Ho? Geldin Atatürk kitab?ndan çarp?c? bir örnek Bu çarp?c? ifadelerin ard?ndan “bütün bunlar olurken gelin sizi Atatürk dönemine götürelim” diyen Muharrem Bayraktar, Prof. Dr. Haydar Ba?'?n Atatürk Vatand?r kitab?ndan ?u örne?i verdi: “Atatürk sanki bugünleri i?aret edercesine, sanki bugünün bu i?renç tablosunu görürcesine, kendi talimat?yla haz?rlatt??? hutbelerde ?u konular? cemaate anlat?yordu: (Prof. Dr. Haydar Ba?’?n Ho? geldin Atatürk kitab? sayfa: 677) “Vatan müdafaas?, emanete h?yanet etmemek, herkes yapt???n?n cezas?n? bulacak,

eksik örtenler, yanl?? tartanlar (yani yolsuzluk yapanlar). Ve ilk Türkçe hutbeden örnek vermek istiyorum: ?lk Türkçe hutbe 5 ?ubat 1932 de Süleymaniye Camii’nde Sadettin Kaynak taraf?ndan okundu. Yukar?da anlatt???m yolsuzluklara, h?yanete, gaflete ve gönül kirlili?ine kar?? adeta tarihin derinliklerinden gelen kutsi uyar?larla ?öyle ???lt?lar saç?yordu bu hutbe.

 ??te o hutbenin son paragraf?: “Islah edilen yeryüzünü ifsad etmeyiniz (A’raf: 56) Allah ifsad edenleri sevmez (Maide: 64) Kendiniz yapmad???n?z iyilikleri ba?kalar?na nas?l tavsiye edersiniz? Kitab? okuyorsunuz, hiç dü?ünmüyor musunuz? (Bakara: 44) Ey insanlar! ?eytana uymay?n?z. O sizin aç?k dü?man?n?zd?r.

Size fenal??? ve namussuzlu?u o emreder (ö?retir). Allah hakk?nda bilmedi?inizi söylemeyi (size) o ö?retir. (Bakara: 168-169). Allah’?n kitab?n? okuyanlar, namaz k?lanlar (ve) ihsan etti?imiz r?z?ktan gizli ve a?ikâr sadaka verenler, tükenmez bir mala sahip olacaklar?ndan emin olabilirler. Allah onlara mükâfat?n? verecek ve lütfunu (da) artt?racakt?r. (Fat?r: 29-30) Kuran?n güncellenmesini savunma noktas?na gelenlere tavsiyem, bu hale niye geldik diye muhasebe yapal?m, kafadan kontak feslilerin hasta yataklar?na de?il, Atatürk’ün hutbelerine sar?lal?m; Gerçe?i orada bulacaks?n?z. O gerçek bizim elimizde, Ho? Geldin Atatürk.”YEN? MESAJ GAZETES?

0 Yorum