gündeminiz
Image
dış haberler

T?RK?YE?Y? ??GAL EDER?Z ? BU ADAMA CEVABIN NE?

gündeminiz

Yunanistan Cumhurba?kan? Prokopis Pavlopulos, Türkiye’ye kar?? hadsiz tehditler savurdu. Pavlopulos, “Türkiye bizi mecbur b?rak?rsa atalar?m?z?n yapt???n? yapar?z” diyerek Türkiye’yi tehdit etti.

Yunanistan Cumhurba?kan? Prokopis Pavlopulos On ?ki Adalar?n Yunanistan’a verili?inin 70’inci y?ldönümü kutlamalar? için Nisiros adas?nda gerçekle?tirilen törene kat?ld?.

Burada On iki adan?n tarihine ili?kin aç?klamalarda bulunan Cumhurba?kan?, Yunanistan’?n toprak bütünlü?ü üzerinden Türkiye’ye hadsiz tehditler savurdu.

On iki ada ve enerji ahas?nda ya?anan gerginliklere ili?kin konu?ma yapan Cumhurba?kan? Prokopis Pavlopulos “Görev sürem boyunca, sadece bu sürede de de?il, her zaman Nisiros’un ve On ?ki Adalar?n as?rl?k tarihini ve inkar edilemez Yunanl???n? savunmak için üzerime dü?eni yapaca??m. Ayr?ca ülkemizin ve dolay?s?yla Avrupa Birli?i’nin (AB) topraksal bütünlü?ünü ve egemenli?ini korumak için de üzerime dü?eni yapaca??m” dedi.

ATALARIMIZIN YAPTI?INI YAPARIZ: Yunan Cumhurba?kan?’n?n tehditleri bununla da s?n?rl? kalmad?. Törenin ard?ndan Yunan bas?n?na konu?an Pavlopulos Türkiye topraklar?nda hak iddia etti, “Tarihsel olarak bize dü?mesi gereken topraklara sahip olamayabiliriz” diyerek Kurtulu? Sava?? öncesi Yunan i?galiyle Türkiye’yi tehdit etti.

Pavlopulos cümlesinin devam?nda, “Türkiye bizi mecbur b?rak?rsa atalar?m?z?n yapt???n? yapar?z” cevab?n? vererek Türkiye’yi i?gal eytmeye yelteneceklerini söyledi.

DI???LER?’NDEN SERT TEPK?

D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurba?kan? Pavlopoulos’un, “Tarihsel olarak bize dü?mesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…”, “Tarih bizi mecbur etti?i takdirde atalar?m?z?n yapt???n? yapar?z…” ?eklindeki sözlerine de yan?t verdi.

Bakanl???n sitesinde yer alan aç?klamada, “Cumhurba?kan? Pavlopoulos’u uluslararas? hukuka ve ülkemizin s?n?rlar?na sayg? duymaya, makam?na yak??mayan ve sebepsiz yere gerginli?e yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz.” ifadeleri yer ald?.

KAYNAK ?NTERNETHABER

 

0 Yorum