gündeminiz
Image
medya yazarları

?slam neye g?re g?ncellenecek"

gündeminiz

Hasan Ayd?n: Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an, Dünya Kad?nlar Günü etkinli?i kapsam?nda Cumhurba?kanl??? Saray?’nda aç?klamalarda bulundu ve ?öyle dedi: “?slam’?n hükümlerinin güncellenmesi vard?r. Siz ?slam’? 14-15 as?r önceki hükümleriyle kalk?p da bugün uygulayamazs?n?z. Onun için de bugün ?slam’?n uygulanmas? yer ve zaman ölçüsüyle de?i?iyor.

 

”  Cumhurba?kan?m?z?n bu aç?klamas?na bakt???m?zda, “… Allah'?n kelimelerini (hükümlerini) de?i?tirecek hiçbir kuvvet yoktur…” ayeti varken biz hangi konuda de?i?ikli?e gidece?iz? Baz? kendini bilmez ki?ilerin yapt??? aç?klamalar? sanki ?slam’?n kabul etti?i dü?üncelermi? gibi kabul ederek, ?slam’? ve dolay?s?yla Müslümanlar? suçlamaya gerek yok. Zamana ve mekana göre ?slam’?n ve Kur’an’?n hükümleri de?i?ecekse, “?üphesiz o Zikr'i (Kur'an'?) Biz indirdik Biz! Onun koruyucusu da elbette

Biziz” (Hicr: 9) ayetini ne yapaca??z? Ayr?ca bu çe?it ifadeler Fetullah Gülen’in yapt??? dinler aras? diyalog çal??malar?n? destekler mahiyetteki ifadelerdir. Fetullah Gülen, Kur’an’daki, Yahudi ve H?ristiyanlarla ilgili ayetleri çok farkl? bir ?ekilde ele al?yor.

 Ayetlerde geçen hükümlerin o günün Yahudi ve H?ristiyanlar?n? içine ald???n? fakat bugünkü Yahudi ve H?ristiyanlar? içine ald???n?n kesin olmad???n? ifade ediyor. ??te bu dü?üncenin kabulü nas?l mümkün de?ilse, ?slam’?n hükümlerinin güncellenmesi de mümkün de?ildir. Kur’an ve hadisi bilen bir ki?i Kur’an’da olmayan bir konu hakk?nda Kur’an ve sünnete ters dü?meyecek ?ekilde, adil ve toplumun menfaatini gözeterek hüküm verebilir. Aksi bir hüküm vermek mümkün de?ildir. 

 Cumhurba?kan?m?za bu bilgileri veren dan??manlar? hem Cumhurba?kan?m?z? yan?lt?yor hem de bilerek ya da bilmeyerek Allah’?n ayetlerini inkar ettiriyor. Bunun sonuçlar? da ?slam’a göre çok a??rd?r. ?slam’?n nesi günümüze uymuyor? ?ayet kad?nlar günü dolay?s?yla yap?lan konu?madan mülhem e?er konu kad?nlar ise; ?slam'?n cennetin kad?nlar?n ayaklar?n?n alt?nda oldu?unu ifade etmesinden daha güzel bir ?ekilde nas?l izah edebilirdi?

Geçmi?teki peygamberlerin soylar? erkek çocuklar? ile devam ederken bizim Peygamberimizin soyu k?z? Hz. Fât?ma ile devam etmektedir. Bu bile çok büyük hikmet içermektedir. Anlayana!  Hiçbir yetkimiz ve hakk?m?z olmad??? halde ?slam’?n baz? hükümlerini de?i?tirmeye kalkacak olursak neyi de?i?tirece?iz?

 Dinler aras? diyalog faaliyetlerinde yap?ld??? gibi; iftarlarda papazlara dua m? ettirece?iz? Müslüman kad?nlarla papazlar? m? evlendirece?iz? Yoksa dinleri e?itleyerek her din mensubunun cennete gidece?ini mi söyleyece?iz? Bunlar? ço?altmak mümkündür. Ama bunlar?n hiçbiri ?slami de?ildir ve ?slam’la da alakas? yoktur.

 Zamana ve mekana göre de?i?imler baz? icraatlarda milletin menfaatleri ön planda tutularak ve ?slam’?n hükümlerine de ters dü?meyecek ?ekilde yap?labilir.  ?slam’?n hükümlerinde ve ibadetlerinde hiçbir ayarlama ve de?i?iklik yap?lamaz. Allah buna hem müsaade etmez ayr?ca buna gerek de yoktur. ?slam k?yamete kadar insanlar?n maddi ve manevi ihtiyaçlar?n? kar??layacak donan?ma sahiptir. Yeter ki ?slam’? do?ru anlayal?m.YEN? MESAJ GAZETES?

0 Yorum