gündeminiz
Image
medya yazarları

Erdo?an H?k?meti Cargill'e neden teslim oldu"

gündeminiz

Cargill,  Bursa- Orhangazi'de fabrikas? olan bir Amerikan ?irketi.

1997 y?l?nda  bölgede birinci derece tar?m arazisi üzerine kanunsuz biçimde  90 milyon dolara m?s?r ?urubu üretmek için bir fabrika kurdu.

Halk aya?a kalkt?, davalar aç?ld? ama dinleyen kim.

Sonunda Erdo?an Ba?kanl???'ndaki AKP Hükümeti, 2005 y?l?nda Cargill için özel yasa ç?kartt?. 212 bin metrekarelik tar?m arazisini "Özel Endüstri Bölgesi" ilan etti.

Bakanlar Kurulu Karar?
Karar Say?s? : 2005/8944

Bursa ?li, Orhangazi ?lçesi, Gemiç Köyü, Karap?nar Mevkiinde H22.b.06.c.2.A ve H22.b.06.b.3.D pafta 1634 parsel, H22.b.06.c.B pafta 36 parsel ile H22.b.06.b pafta 1311, 1312, 1313, 1317 parsellerde yer alan Cargill Tar?m Sanayi ve Ticaret A.?.’ye ait m?s?r i?leme tesislerinin bulundu?u toplam 212.240 m2 büyüklü?ündeki alan?n Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi; Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun 5/4/2005 tarihli ve 2005/01 say?l? Karar?na dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanl???’n?n 26/4/2005 tarihli ve 5022 say?l? yaz?s? üzerine, 4737 say?l? Kanunun geçici 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2005 tarihinde kararla?t?r?lm??t?r.'

Ni?asta bazl? ?eker (NB?) üreticisi Cargill, 14 ?eker fabrikas?n?n özelle?tirilmesiyle dikkatleri yeniden  üzerine toplad?.

Türk tar?m?na, ?eker pancar?na, çifçisine daha da önemlisi insan sa?l???na darbe vurdu?u öne sürülen bu ?irkete Erdo?an Hükümeti 13 y?l önce neden özel yasa ç?kard??

?irkete neden 'k?yak' yap?ld???n?n perde arkas? ?öyle:

Türk askerinin Kuzey Irak'ta ba??na çuval geçirildikten 6 ay sonra Ba?kan George Bush, Washington'a gelmek isteyen Ba?bakan Erdo?an'? davet etti. 

Bush, 28 Ocak 2004’te  yap?lacak  görü?meden iki gün önce K?br?s özel koordinatörü Tom Weston'? Ankara'ya gönderdi.

Weston, Ba?kan'?n daha sonra 'Yes be Annem ' olarak siyasi tarihe geçen 'Annan Plan?n?' bir mektupla D??i?leri Bakan? Abdullah Gül'e iletti.

Mektup uzun süre Türk Kamuoyundan sakland?.

Erdo?an'? Washington'a getiren Airbus 340 tipi THY uça??nda 5 bakan ve e?leri,165 i?adam? ve 53 gazeteci vard?.

Giyim firmas? Sarar'?n sahibi Cemalettin Sarar,  Ba?kan Bush için gömlek ve kravatl? koyu renkli bir tak?m elbise haz?rlad?.Bush'a iletmesi için Erdo?an'a rica etti.

Erdo?an önce New York'ta Amerikan Yahudi Kongresi'nin 'Cesaret Ödülü'nü ald?ktan sonra 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da Ba?kan Bush'la görü?tü.

Oval Ofis'te Erdo?an'?n yan?nda tercüman? E?emen Ba??? ve sadece D??i?leri Bakan? Abdullah Gül vard?.
Bush görü?meye D??i?leri Bakan? Colin Powell, Savunma Bakan? Donald Rumsfeld ve Ulusal Güvenlik Dan??man? Condaleeza Rice ile girdi.(dengesiz bir durum)

Bush'un  Erdo?an'dan  2 iste?i oldu.
1--Cargill'e uygulanan kota ve arazi sorunu çözülsün.
2- K?br?s'ta Annan plan? yürürlü?e konsun.

Kar??l???nda Erdo?an ne istedi?

1-Askerin ba??na çuval geçirilen Irak'ta ihalelerden pay verilmesi,
2-Amerikan ?irketleri a??rl?kl? ‘nitelikli sanayii bölgeleri’ olu?turma. 

Erdo?an Ankara'ya döndükten sonra Bush'un istekleri yerine getirildi.

Erdo?an'?n istekleri ise temenniden öteye gitmedi, hiç bir zaman gerçekle?medi.

Ba?kan Bush Bush’la Erdo?an’?n  bir sonraki görü?mesinde man?etlerde Bush’un Erdo?an'a 'You are a great man (büyük adams?n)' dedi?ine ili?kin cümlesi vard?.

Erdo?an Hükümeti'nin Bush'un 2 iste?ini bir y?l içinde acele yerine getirmesinin sebebi hala esrar?n? koruyor.

 

abcgazetesi

0 Yorum