gündeminiz
Image
ekonomi

Cari a??k rekora ko?uyor! Beklenen rakam a??kland?

gündeminiz

Cari i?lemler aç??? Ocak ay?nda beklentilerin üzerinde geldi.

 Türkiye’nin cari i?lemler aç??? 2018 y?l? Ocak ay?nda, bir önceki y?l?n ayn? ay?na göre 4.4 milyar dolar art??la 7 milyar 96 milyon dolara, y?ll?k bazda 51 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

 

Merkez Bankas?'n?n (MB) Ödemeler Dengesi ?statistikleri verilerine göre, cari aç?ktaki art??ta, ödemeler dengesi tablosundaki d?? ticaret aç???n?n bir önceki y?l?n ayn? ay?na göre 4 milyar 537 milyon dolar art??la 7 milyar 634 milyon dolara ve birincil gelir dengesi aç???n?n 82 milyon dolar art??la 479 milyon dolara yükselmesinin etkili oldu?u belirtildi.

MB taraf?ndan yay?nlanan istatistiklere göre, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin bir önceki y?l?n ayn? ay?na göre 127 milyon dolarl?k art??la 822 milyon dolara, birincil gelir dengesi kalemi alt?nda yat?r?m geliri kaleminden ç?kan net gelirler 54 milyon dolar art??la 401 milyon dolara yükselirken, ikincil gelir kaynakl? net giri?ler 71 milyon dolar dü?ü?le 98 milyon dolara geriledi.

Verilere göre, do?rudan yat?r?mlardan kaynaklanan net giri?ler, 2017 y?l? Ocak ay?na göre 149 milyon dolar dü?ü?le 288 milyon dolar olarak gerçekle?irken, portföy yat?r?mlar? 4 milyar 917 milyon dolarl?k net giri? sa?lad?.

MB verilerine göre, yurtd??? tahvil ihraçlar? ile ilgili olarak bankalar ve özel sektör s?ras?yla 1 milyar 246 milyon ve 493 milyon dolar borçlan?rken, genel hükümet iki milyar dolar tahvil ihrac?nda bulundu.

Ülkeye di?er yat?r?mlar kaleminden gerçekle?tirilen net giri? i?e 7 milyar 474 milyon dolar olarak gerçekle?ti.

 

0 Yorum