gündeminiz
Image
gündem

Gazilerle dalga ge?en Sabah yazar? ?imdi de 10 Kas?m'la alay etti

gündeminiz

Sabah'?n yazarlar?ndan Engin Ard?ç, 10 Kas?m'a ili?kin tepki çeken bir yaz? kaleme ald?.

Sabah'?n yazarlar?ndan Engin Ard?ç "Aaa, bugün 10 Kas?m'd? yahu, onu yazacakt?k, yer kalmad?...
Zarar yok, nas?l olsa bugün be? yüz ki?i yazacak ve de hep ayn? yaz?y? yazacak, oralardan okursunuz." dedi.

ÖNCE DE GAZ?LERLE DALGA GEÇM??T?

Engin Ard?ç, 1 Kas?m tarihinde Sabah gazetesinde yay?nlanan yaz?s?nda gazilere hakaret eden ifadeler kullanm??t?.

Ard?ç'?n yaz?s?n?n ilgili k?sm? ?öyle:

Türkiye, yalanlar?na s?ms?k? sar?l?p ya?amay? çok seven bir ülkedir.

Bu onu rahatlat?r. Bizde "sorgulama" gelene?i yoktur. Sorgulamaya kalkan?n da iflah?n? keserler (u?rad???m?z hakaretlere bakman?z yetecektir.)

Her milli bayramda piyasaya ç?kan "malul gazilere" getirecektim sözü… Geçen gün gene ortal?kta görüldüler. Kalpak, ayy?ld?z, madalya, palaska, çakaralmaz tabanca, kama, bomba, velhas?l her?ey yerli yerinde…

Fakat bak?yorum, bu adamlar ya? olarak ta? çatlasa benim kadarlar yahu!

Hadi benden be? ya? büyük olsunlar.

Hadi be? de benden koy, on ya?.

Yani "Milli ?ef bebeleri" en fazla!

Bu adamlar hangi sava?lara kat?ld?lar da malul gazi oldular? "Malul" olmalar? da ?art de?il, ma?allah hepsi benden sa?lam.

Bu adamlar "feyk"…

Neyk?

Sahte yani, çakma…

Kurtulu? sava??m?za kat?lm?? (yani kalpak giymi?, ?stiklal Madalyas? kazanm??) bir askerin, diyelim mücadelenin son y?l?na, 1922'ye yeti?ti ve de diyelim o tarihte en az on sekiz ya??ndayd?, 1904 do?umlu olmas? gerekir…

Yani ?u anda 113 ya??nda!

Eh, Atatürk de 136 ya??nda oldu?una ve içimizde ya?ad???na göre…

Efendim i?te Kore falan diyeceksiniz.

Kore'nin, hatta K?br?s'?n kalpakla, cumhuriyetle, bayram?yla ne ilgisi var?

Benim dedelerimden biri de büyük bir ihtimalle Viyana ku?atmas?na kat?lm??t?, yeniçeri k?l???na m? gireyim?

15 Temmuz gazileri törenlerde k?l?k de?i?tirmediler, kendilerine "?ekil" yapmad?lar.

Çünkü ?aklaban de?illerdir.

yurtgazetesi

0 Yorum