gündeminiz
Image
Siyaset

Saadet lideri Karamollao?lu: ?ttifak? b?rak?n milletin derdine bak?n

gündeminiz

Karaman’da partisinin 6’nc? Ola?an ?l Kongresi'ne kat?lan Saadet Partisi Genel Ba?kan? Temel Karamollao?lu, ittifak tart??malar? ile ilgili konu?tu.  Karamollao?lu, “Daha seçim gününe çok var.

 

Onlar?n derdi ittifaklar kurmak. Biz uyum yasalar?n?n ç?kaca??n? dü?ünürken ortaya ‘Cumhur ?ttifak?’ ç?kt?. Ya b?rak?n bunlar? ?imdi. Milletin derdine bak?n. Ülkenin derdine bak?n” ele?tirisinde bulundu.

 

Saadet Partisi Genel Ba?kan? Temel Karamollao?lu, yurt gezilerine ara vermeden devam ediyor. Programlar?n ilk dura?? olan Karaman’a gelen Karamollao?lu, burada partisinin 6’nc? Ola?an ?l Kongresi’ne kat?ld?. Büyük bir co?ku ile kentte kar??lanan Karamollao?lu’na Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mustafa ?ri? ile Genel ?dare Kurulu Üyesi Hüseyin Oruç e?lik etti. Çevre il ve ilçe te?kilatlar? ba?ta olmak birçok siyasi parti ve STK temsilcisinin kat?ld??? kongreye bas?n?n da ilgisi yo?un oldu.

ÇÖZÜMÜN SAADET PART?S? OLDU?UNUN HERKES FARKINDA

Türkçenin ba?kenti Karaman’da partisinin 6’nc? ola?an il kongresine kat?lan Saadet Lideri Karamollao?lu, ittifak tart??malar? ile ilgili konu?tu. Ülkenin her alanda sorunlar ile kar??la?t???n?, bundan etkilenen milletin de derdinin bir türlü bitmedi?ini, aksine giderek artt???n? belirten Karamollao?lu, bu s?k?nt?l? günlerin çözüm reçetesinin Saadet Partisi oldu?unun art?k herkes taraf?ndan anla??ld???n? dile getirdi.

Ülkenin, vatanda??n bin türlü sorunu olmas?na ra?men hükümetin tek derdinin cumhurba?kanl??? seçimi oldu?unu belirterek konu?mas?na ba?layan Saadet Lideri Karamollao?lu, “Daha seçim gününe çok var. Onlar?n derdi ittifaklar kurmak. Biz uyum yasalar?n?n ç?kaca??n? dü?ünürken ortaya ‘Cumhur ?ttifak?’ ç?kt?. Ya b?rak?n bunlar? ?imdi. Milletin derdine bak?n. Ülkenin derdine bak?n” ele?tirisinde bulundu.

M?LLET?N SORUNLARINI DERT ED?N?N

Ülkenin, vatanda??n bin türlü sorunu olmas?na ra?men hükümetin tek derdinin cumhurba?kanl??? seçimi oldu?unu belirterek konu?mas?na ba?layan Saadet Lideri Karamollao?lu, “Daha seçim gününe çok var. Onlar?n derdi ittifaklar kurmak. Biz uyum yasalar?n?n ç?kaca??n? dü?ünürken ortaya ‘Cumhur ?ttifak?’ ç?kt?. Ya b?rak?n bunlar? ?imdi. Milletin derdine bak?n. Ülkenin derdine bak?n.” ele?tirisinde bulundu.

B?Z NASIL BUNA ORTAK OLALIM?

?ttifak tart??malar? ile ilgili çok çarp?c? de?erlendirmelerde bulunan Karamollao?lu, ?unlar? kaydetti: “Ülkede bir korku imparatorlu?u var. Kimse sesini ç?kartam?yor. Biri a?z?n? ufak açs?n hemen tepesine biniyorlar. Sonra diyorlar ki, ‘gelin Cumhur ?ttifak?’na kat?l?n’. Biz böyle bir ittifaka nas?l kat?labiliriz? Böyle bir mesuliyeti nas?l alabiliriz? Adaletten, karde?likten uzak bir yerde nas?l durabiliriz? Böyle bir anlay??a nas?l ortak olabiliriz? Biz adaletin, huzurun, karde?li?in yan?nday?z. O yüzden e?er kurulacak bir ittifak olacaksa o da ‘?lkeler ?ttifak?’ diyoruz. Bu ilkelerde öyle ‘be? milletvekili ver, on bakanl?k al’ pazarl??? ile de ölçülemez. Bu memleket de?il 20 milletvekiline, 120, 200 milletvekiline bile sat?lamaz.”

Ülkenin her alanda sorunlar ile kar??la?t???n?, bundan etkilenen milletin de derdinin bir türlü bitmedi?ini, aksine giderek artt???n? belirten Karamollao?lu, bu s?k?nt?l? günlerin çözüm reçetesinin Saadet Partisi oldu?unun art?k herkes taraf?ndan anla??ld???n? dile getirdi. Karamollao?lu, “Saadet iktidar?, fakirin, çiftçinin, mazlumun, adaletsizli?e u?rayan insanlar?n iktidar? olacak. Ya?anan sorunlara çözüm bulunacak. Refah, adalet ve huzur kâmil manada tesis edilecek.” diye konu?tu.

KUTUPLA?MAYA KAR?I TEK ?LAÇ SAADET PART?S?’D?R

Saadet Partisi Karaman ?l Ba?kan? ve G?K Üyesi ?aban ?ahin de yapt??? aç?klamada, Saadet Partisi’nin ülkede artan kutupla?ma tehlikesine kar?? bir ilaç oldu?unu kaydederek, kongrenin hay?rlara vesile olmas?n? diledi.

KARAMAN, M?LL? GÖRÜ?’ÜN YÜKSELMES?NDE ??ARET F??E?? OLACAK

Saadet Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mustafa ?ri?, konu?mas?nda Karaman’da gördü?ü heyecandan çok etkilendi?ini ve Milli Görü?’ün yükseli?inde Karaman’?n bir i?aret fi?e?i olaca??n? kaydetti. Saadet Partisi’nin di?er partilerden fark?n?n farkl? görü?leri zenginlik olarak görmesinde oldu?unu belirten ?ri?, kucakla?man?n ülkeyi iyiye, ayr??t?rman?n ise kötüye götürece?ini ifade etti.

 

0 Yorum