gündeminiz
Image
Spor

EuroLeague?in ?artlar? tepki ?ekti

gündeminiz

Milli tak?mlar ve EuroLeague maçlar?ndaki takvim çak??mas?n?n etkileri sürerken, geçti?imiz günlerde Uluslararas? Basketbol Federasyonu'na (FIBA) uzun vadeli üç takvim önerisi sunan EuroLeague, ?artlar? ile tepkileri üzerine çekti.

 FIBA'ya üç ayr? takvim önerisi sunan EuroLeague, milli tak?m faaliyetlerini azaltmay? amaçlaman?n yan? s?ra yerel ligleri de ilgilendiren ?artlar ko?arak basketbolun her alan?n? etkileyecek isteklerde bulundu.

 

Ocak ay?nda FIBA ile bu sene anla?ma yap?laca??n? dü?ünmedi?ini söyledikten sonra bir anda 3 öneri ve ko?ullarla basketbolseverlerin kar??s?na ç?kan EuroLeague CEO’su Jordi Bertomeu’nun istekleri ?a?k?nl?k yaratt?.

FIBA’ya üç ayr? takvim önerisi sunan EuroLeague, milli tak?m faaliyetlerini Haziran ve Eylül aylar? aras?nda y?lda alt? haftal?k bir süreye indirgemeyi amaçlaman?n yan? s?ra yerel ligleri de ilgilendiren ?artlar ko?tu. Bu ?artlar aras?nda; EuroLeague oyuncular?n?n milli tak?mlar?n?n sadece resmi maçlar?nda yer almas? ve haz?rl?k maçlar?nda forma giymemeleri, yerel en üst liglerin maksimum 16 tak?mla oynanmas?, yerel en üst liglerde bir sezonda en fazla 45 maç oynanmas? ve yerel alt liglerdeki ya? kriterleri de bulunuyor. ?u an ?spanya ve Almanya 1’inci Ligi’nde 18 tak?m varken, ?talya 1’inci Ligi ise 2019/2020 sezonundan itibaren 20 tak?ma ç?kmas? bekleniyor. EuroLeague’in ?art ko?tu?u maddeler ise tak?m say?lar?n?n dü?ürülmesini gerektiriyor. Ayr?ca bu kararlar kabul edilirse yerel federasyonlar?n da bu konuda bir söz hakk? olmayacak. Örne?in, Türkiye Basketbol Federasyonu 1’inci Ligi’ndeki tak?m say?s?n? gelecekte art?rmak isterse bu mümkün olmayacak.

EuroLeague’in FIBA’ya ?art ko?tu?u maddeler milli tak?mlar?n da gelece?ini tehdit ediyor. Zira EuroLeague, FIBA’ya sundu?u ko?ullar?n hepsinin kabul edilmemesi durumunda, EuroLeague oyuncular?n?n milli tak?mlara gönderilmemesi ihtimali oldu?unu da belirtmi?. Bu durumda EuroLeague’in olmad??? zamanlarda bile, isterlerse oyuncular?n milli tak?mlar?n? temsil etmelerine izin vermeyebilirler. EuroLeague bu ?artlarla basketbolun gelece?ini tehdit etmekle kalm?yor, milli tak?m oyuncular?n? da çalabileceklerinin sinyalini veriyor. Yani EuroLeague’in FIBA’ya sundu?u bütün ?artlar kabul edilmezse, oyuncular?n kendi ülkelerinin milli formas?n? giyip, Uluslararas? arenada ülkelerini temsil etme haklar? da ellerinden al?nm?? olacak.

 “EUROLEAGUE’?N ?ARTLARI ÇILGINLIK”

Konuyla ilgili aç?klama yapan ?talya Basketbol Federasyonu Ba?kan? Gianni Petrucci, EuroLeague’in FIBA’ya yapt??? uzun vadeli önerileri sert bir ?ekilde ele?tirerek, ç?lg?nl?k olarak nitelendirdi. Petrucci EuroLeague’in ?artlar? için, “Jordi Bertomeu, muhtemelen, EuroLeague’in milli tak?mlardan, Avrupa ve dünya ?ampiyonalar?ndan ve Olimpiyat Oyunlar?’ndan daha önemli oldu?unu dü?ünüyor. Onlar?n ç?lg?nl?klar?na dahil olmaca??z. Bu ç?lg?nl?klar? onlar yapmak istiyor olabilirler, biz onlara uymayaca??z” dedi.

Öte yandan, EuroLeague taraf?ndan yap?lan öneriler sonras?nda, dünya basketbolunun yönetim organ? FIBA, bir aç?klama yay?nlayarak, FIBA ailesinin (federasyonlar, ligler, kulüpler, oyuncular) ilgili üyelerine, kendilerini etkileyecek öneriler hakk?nda dan??acaklar?n? ve buna göre hareket edeceklerini aç?klad?.

 

sözcü

0 Yorum