gündeminiz
Image
ekonomi

"160 milyar KDV ?ADES? bo? bir hayal?

gündeminiz

CHP’L? ERDO?DU: “KDV TASARISINDA 2019’DAN SONRAK?LERE ?L??K?N DÜZENLEME VAR, B?R?KM??LER KEYF?YETE BIRAKILMI?”...

“VATANDA? EKMEKTEN SUYA KADAR HER?EYE KDV ÖDÜYOR, AMA DEVLET ARACI MÜKELLEFLERDEN KDV’Y? TAHS?L EDEM?YOR”... “2006’DA YÜZDE 80 OLAN TAHS?LAT YÜZDE 49’A DÜ?TÜ”

ANKARA – CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Ba?kan Yard?mc?s? Aykut Erdo?du, TBMM’ye sevk edilen Katma De?er Vergisi Kanun Tasar?s? ile piyasada KDV iadelerinin ödenece?ine ili?kin iyimser bir hava olu?tu?unu belirterek, “Oysa tasar?da böyle bir madde yok. Hükümetin bugüne kadar birikmi? yakla??k 160 milyar TL KDV iadesi yapaca?? bo? bir hayal” dedi.

Hükümetin 15 Temmuz darbe giri?imi sonras? ekonomik canl?l?k yaratmak amac?yla çe?itli önlemler ald???na i?aret eden Erdo?du, 16 Nisan referandumu sürecinde de istihdama geçici çareler getirmeyi amaçlayan kampanyalar, KGF kredileri ve vergi indirimi gibi “seçmene selam” türünden tedbirlerle Türkiye’nin s?cak para finansman?na ba??ml???n? derinle?tirdi?ini söyledi. Erdo?du ?öyle devam etti:

“?imdi de yakla?an seçimler öncesi biriken KDV iadelerini ödeyecekmi? beklentisi yaratarak piyasaya yeni havuç gösteriyor. Oysa tasar?, bir mükellefin mal veya hizmet al??lar? dolay?s?yla ödedi?i KDV’nin, hesaplanan KDV ile telafi edilememesi nedeniyle olu?an ve sonraki döneme devrederek biriken iadelerin ödenmesini tamamen Maliye Bakanl???’n?n keyfine b?rak?yor. Tasar?yla, mükelleflerin bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplam?n?n, hesaplanan KDV toplam?ndan fazla oldu?u hallerde, aradaki fark?n iade edilmeyece?i kural?n? kald?r?yor ve her bir vergilendirme dönemine ili?kin 12 ay süreyle indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin, izleyen alt? ay içinde mükellefe iadesini öngörüyor. Ama bütün bu düzenlemeler 1 Ocak 2019’da yürürlü?e girecek. O tarihten önceki birikmi? KDV iadesinin ödenmesi ise, ‘bütçe olanaklar? çerçevesinde’ denilerek ve y?llara yay?larak iadesi ya da muhtelif vergi borçlar?na mahsup edilmesi veya gider yaz?lmas? konusunda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanl??? yetkili k?l?n?yor. Yani birikmi?lerin ödenmesi veya ba?ka borçlara kar??l?k mahsup edilmesi tamamen Maliye Bakanl???’n?n keyfine b?rak?lm??.”

BÜTÇEDE PARA YOK

Tasar?daki ifadeden 160 milyar liral?k birikmi? KDV alaca??n?n yasa ç?k?nca üç ay içinde ödenece?i gibi bir anlam verilmeye çal???lmas?na ra?men gerçekte bunun tamamen Maliye Bakanl???’n?n inisiyatifine b?rak?ld???n?n alt?n? çizen Erdo?du, “Erken bir sevinç ve gerçekçi olmayan bir beklenti var. Zira bütçede böyle bir para yok. Varsayal?m ki Maliye Bakan? Naci A?bal’?n belirtti?i gibi 3 ayl?k sürede ödemeye kalkt?lar. Hazine kasas?ndaki 30 milyar TL’ye ek borçlanmalar? ve yeni vergi getirmeleri gerekir. O zaman da faizleri yukar? çekerler. Yani seçim arifesinde s?n?rl? bir ödeme yaparak geçici bir canl?l?k yaratsalar bile faizlerin yükselmesine engel olamazlar” diye konu?tu.

Ödemelerin “bütçe imkanlar?” denilerek Maliye Bakanl???’n?n keyfili?ine b?rak?lmas?yla “verginin yasall?ktan ç?kar?l?p idarele?ece?ini” de ifade eden Erdo?du, “Hangi sektöre ne kadar iade yap?laca??, ne zaman yap?laca?? tamamen bakanl???n inisiyatifinde. Bu durum KDV üzerinden verginin yasall???n? ask?ya al?p yetkiyi bakanl??a b?rakarak idarele?tiriyor” dedi. 

VERG?S?N? TOPLAYAMIYOR

Erdo?du, vatanda??n i?neden ipli?e her ?eyi sat?n al?rken KDV ödedi?ini ancak hükümetin arac? mükelleflerden tahsil etmesi gereken KDV’yi toplayamad???n? ifade ederek ?unlar? söyledi.

“Vatanda? zorunlu tüketmek zorunda oldu?u ekmekten suya kadar her ?eye KDV ödüyor. Ama devlet vatanda??n marketçi, f?r?nc?, kasap gibi arac? mükellefe ödedi?i KDV’leri tahsil edemiyor. Örne?in 2006’da 19 milyar 722 milyon TL KDV tahakkuk etmi?ken 15 milyar 911 milyon TL’sini tahsil etmi?. Yani yüzde 80’nini tahsil etmi?. 2017’ye geldi?imizde ise 112 milyar 396 milyon TL KDV tahakkuk etmi? ancak 55 milyar 582 milyon TL tahsil edilmi?. Görüldü?ü gibi tahsilat oran? yüzde 49’a dü?mü?. Aç?kças? vatanda??n tüketim safhas?nda ödedi?i KDV’yi arac? olarak devlete yat?rmas? gereken mükelleflerin bu paran?n yakla??k yüzde 51’ini yat?rmad???n? görüyoruz. Bu, mal ve hizmet satan devlet ile nihai tüketici aras?nda köprü vazifesi gören arac? mükellefin vatanda?tan tahsil ettikleri KDV’leri bir nevi kredi gibi kulland???n? gösteriyor.”

AKP’nin göreve geldi?inden bu yana 9 kez vergi aff? ç?kard???n?, bunun vergi motivasyonunu bozdu?una dikkat çeken Erdo?du aç?klamas?n? ?öyle tamamlad?:

“Yani AKP 20 ayda bir vergi aff? getirdi. Herkes nas?lsa af ç?kar beklentisiyle vergisini zaman?nda ödemiyor. 2017 y?l?nda, 57 milyar TL'si nihai tüketiciden tahsil edilmi? ancak devlete ödenmemi? KDV olmak üzere, toplamda 134 milyar liral?k tahakkuk etmi? vergiyi toplayamayan AKP hükümeti, kamu finansman? için 16 milyar 816 milyon d??, 66 milyar 805 milyon da iç olma üzere, toplamda 83 milyar 622 milyon lira hazineyi borçland?rm?? durumda. Bu borcun vadesine göre hazineye faiz maliyeti 10 milyar TL'nin üzerinde olacak. Yani, sadece tahakkuk etmi? 55 milyarl?k KDV'nin toplanmas? bile bu maliyeti üçte bire indirecekti. Devlet alacaklar?n? denetlemez ve zaman?nda tahsilat yapmazsa böyle devlet ciddiyetiyle ba?da?mayan, el yordam?yla idare edilen bir Türkiye görüntüsü ortaya ç?kar.” 

 

0 Yorum