gündeminiz
Image
dış haberler

Fla? anla?ma! T?rkiye ?zerinden ?srail projesi

gündeminiz

?srail Enerji, Altyap? ve Su Kaynaklar? Bakan? Yuval Steinitz, Tel Aviv’le Ankara aras?nda Türkiye ve Avrupa Birli?i’ne (AB) gaz sevkiyat? için gaz boru hatt?n?n yap?m?yla ilgili görü?melerin sürdü?ünü, nihai anla?man?n henüz imzalanmad???n? söyledi

Enerji Konferans?'nda konu?an Steinitz, “Türkiye ile hala bir anla?mam?z yok, ?srail’den Türkiye’ye giden boru hatt? hala yok, bu konudaki görü?meler hala devam ediyor” ifadelerini kulland?. ?srailli bakan, “Görü?meler ?imdilik gayet dostane bir ?ekilde devam ediyor.

 Ancak bildi?iniz üzere i? dünyas?yla hükümet aras?ndaki diyalog kurmak için bazen belli bir zamana ihtiyaç oluyor” diye konu?tu. Steinitz, geçen temmuz ay?nda ?srail ve Türkiye’nin iki ülke aras?ndaki do?algaz boru hatt?n?n yap?m?yla ilgili çat? anla?may? imzalama karar? ald?klar?n?, ayr?ca bu proje ile ilgili nihai anla?may? 2017’nin sonuna kadar imzalama konusunda anla?t?klar?n? aç?klam??t?.

 Steinitz ayr?ca ?srail’in biri Türkiye’ye ve oradan AB’ye, di?eriyse Güney K?br?s ve Yunanistan üzerinden ?talya’ya uzanacak toplam iki boru hatt?n?n yap?m?yla ilgili görü?melerin de yo?un bir ?ekilde sürdü?ünü söylemi?ti. DI? HABERLERYEN? MESAJ GAZETES?

0 Yorum