gündeminiz
Image
Ayın Siyasetçisi

Merkez sa??n ?nemli ismi, eski Ba?bakan'dan Erdo?an'a ?a?r?: B?rak...

gündeminiz

CHP Bak?rköy Belediye Meclis Üyesi ve K?nal? Ada Platformu Sözcüsü Nurhan Çetinaya, sosyal medya üzerinden yapt??? canl? yay?n program?nda, siyaset ve devlet adam? Hüsamettin Cindoruk’u misafir etti.

 “Siyasetin Haf?zalar?” ad?n? verdi?i 17’de 17 dakika program?n?n ilk konu?u olarak demokrasiyi be? ana temelde ele alan Cindoruk’u Demokrat Parti, Do?ru Yol Partisi, Demokrat Türkiye Partisi ve Demirel’le ili?kilendirdi. 

Ülke gündemini de?erlendirerek, geçmi?ten örneklerle bu günün siyasetçilerine tavsiyelerde bulunan Cindoruk, “Kimse devletimizin gücünden gelen gücü, kendisinin sanmas?n. Devletimiz yüz y?ll?k geçmi?iyle itibarl?, beka sorunu de?il, yönetim sorunu olan bir ülkedir” dedi.

 Abartarak konu?man?n siyasette mümkündür ama yan?lt?c? oldu?unu sözlerine ekleyerek konu?mas?n? sürdüren geçmi? dönem Ba?bakan ve Cumhurba?kanl??? görevlerinde bulunan Hüsamettin Cindoruk, “Siyaset daima de?i?kendir ve sonuçlar?n? iyi hesap etmek gerekir. Arkas?nda ne oldu?unu bilmedi?iniz kap?y? açmay?n” diyerek siyasetçileri uyard?.

Demokrat Parti parti üyeli?i ile ba?lad??? siyasi hayat?na, Do?ru Yol PartisiGenel Ba?kanl??? ile devam ettiren,  1991 - 1995 tarihleri aras?nda TBMM Ba?kan? seçilen ve Turgut Özal'?n vefat? üzerine 1993 tarihinde vekaleten T.C. Cumhurba?kanl??? görevini üstlenenen siyaset adam? Hüsamettin Cindoruk, Türkiye'nin geçmi? tarihinde verilmi? bir çok karar da  rol oynam??  biri olarak, bu gün ülkemiz çok farkl? bir karma?a döneminden geçti?ini söyledi.

TÜRK?YE TEK TARAFLI B?R PROPAGANDA DÖNEM? YA?IYOR

Hüsamettin Cindoruk, TC. Anayasas?’na göre tarafs?z olan Cumhurba?kan?’n?n ?imdilerde bir siyasi parti genel ba?kan? oldu?una dikkat çekerek, tarihte böyle olay?n söz konusu olmad???n? belirtti. Cumhurba?kan?n?n anayasam?za göre tarafs?zl?k yemini etti?ini ve ?imdilerde ise kendi partisinin genel ba?kan? olarak tek ba??na parti propagandas? yapt???n? sözlerine ekledi.

“Kendi yapt?rd??? sarayda muhtarlar?, STK’lar?, valileri kaymakamlar? toplay?p propaganda yap?yor ve rakibi yok.” diyerek konu?mas?n? sürdüren Cindoruk, henüz Cumhurba?kanl??? seçimlerine 1.5 sene gibi bir süre oldu?unu ve Türkiye’nin tek tarafl? propaganda dönemi ya?ad???n? ifade ederek, “Bu do?ru de?il. Tarihte Partili Cumhurba?kan? oldu ama Parti Genel Ba?kan? Cumhurba?kan? olmad?. R. Tayyip Erdo?an hem Ak Parti’nin genel ba?kan? hem de cumhurba?kan?” dedi.

 

TCK’da Cumhurba?kan?’na en ufak sözün hakaret say?ld???n?, milletvekili dahi olsan kanun kar??s?nda korumas?z oldu?unu söyleyen Hüsamettin Cindoruk, böyle bir gücün kontrolsüz ve orant?s?z güç oldu?unu söyleyerek, “Bu güç ona seçim kazand?r?r m?? Bana göre Hay?r” ifadelerini kulland?.

16 senedir Cumhuriyeti idare eden Ak Parti’nin s?k?nt?lar?n?n oldu?unu ve bu s?k?nt?y? Cumhurba?kan?’n?n üzerine ald???n? söyleyerek aç?klamalar?n? sürdüren Cindoruk, “Yeni bir söylem yok ve böyle bir seçim bana göre oy getirmez” dedi.

GENÇLE?EN B?R ÜLKE, YIPRANMI? B?R HÜKÜMET VAR

?lk Cumhurba?kan? M. Kemal Atatürk öldü?ünde 18 milyon nüfusun oldu?unu, ?imdi ise ortaö?retimde okuyan 18 milyon oldu?unun alt?n? çizen Cindoruk, “Gençle?en bir ülkeye kar??l?k, y?pranm?? bir hükümet var.  Tarihte 16-17 sene iktidarda kalan yok. Seçmen unutkand?r ve yeni söylemler duymak istiyor. Bir parti genel ba?kan?n?n cumhurba?kan? olmas?n?n az oldu?unu dü?ünüyor, ak?lc? ve realist bulmuyorum” diyerek devam etti.

C?NDORUK CUMHURBA?KANI’NA TAVS?YELERDE BULUNDU

Halk?n az konu?an, öz konu?an, ne dedi?i merak edilen, hikmet sahibi ve söyledikleri halk?n a?z?na pelesenk olacak bir insan istedi?ini sözlerine ekleyerek, her gün TV’lerde her an her ?ey diyebilecek tipte bir insana s?cak bakmad???n? söyleyen Cindoruk, “Bizim Cumhurba?kan? profilimiz bu de?il. Bu Tayyip Erdo?an’a s?k?nt? yaratacak” aç?klamalar?nda bulunarak konu?mas?n? sürdürdü.

Bat?da ülkemize sempati ile de?il antipati ile bak?ld???n?, Türkiye’nin Avrupa ile bütün meselelerinin durdu?unu, kurucular?ndan oldu?umuz Avrupa Konseyi’nin kap?s?nda bekletildi?imizi, iktidara geldi?inde K?br?s meselesinin oldu?unu ve ayn? ?ekilde devam etti?ini, terör meselesinin bitmek üzereyken artarak devam etti?ini, milli gelirdeki bozuklu?un artarak ilerledi?ini de sözlerine ekleyen Cindoruk, “ Adil payla??m yok. Tar?m yok.  ?çimizdeki terör bitmeden, d???m?zdaki terörle u?ra?maya ba?lad?k” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin ?atafata ihtiyac? yok” diyen Cindoruk, ülke olarak gerçekçili?e ihtiyac?m?z oldu?unu,  Atatürk dahil, tüm Cumhurba?kanlar?m?z?n sade oldu?unu söyledi. “Biz imparator de?iliz, bize ?atafat yak??maz. Cumhurba?kan? kendi saray?na de?il, ke?ke Çankaya Kö?kü’ne dönse” ifadelerini kulland?.

 

Seçim tahmini yapmay? sevmedi?ini ama bu söylediklerini seçimden sonra anlamas?n? istedi?i Cumhurba?kan? R. Tayyip Erdo?an’a seslenen Hüsamettin Cindoruk,  “Tavsiyem genel ba?kanl?ktan ayr?l?p, Cumhurba?kanl???na devam etmesidir” diyerek devam etti.

TÜRK?YE DEMOKRAS?S?NE YAKI?TIRAMADI?IM ?EYLER OLUYOR

“Seçim hukukunda ne formüller bulsan?z e?er halk kararl?ysa halk?n önüne geçemezsiniz” diyen Cindoruk, “Hile dahi yapsan?z yine halk?n dedi?i olur. Bu günkü durumu Türkiye demokrasisine yak??t?ram?yor, adil bulmuyor, hukuk düzenine uygun görmüyorum” diyerek tepki gösterdi.

Askeri hareketlerin de sonuçlar?yla belli oldu?unu, henüz sonucu al?nmam?? bir askeri harekattan sonuç al?naca??n? dü?ünülerek, siyasi bir karar vermenin de yanl?? olaca??n? belirterek Afrin Harekat?’na at?fta bulunan ve do?ru bir hareket oldu?unu d?ündü?ünü belirten Hüsamettin Cindoruk, “?u an olanlar s?n?r operasyonudur sava? de?ildir. Geçmi?te de örnekleri vard?r” dedi.

ATATÜRK B?R ?AHIS DE??L, B?R KURUMDUR

Son olarak ?imdilerde herkesin Atatürkçü oldu?unu ama öncelikle Atatürk’ü anlaman?n gerekti?ini sözlerine ekleyerek, “ Atatürk denildi?i zaman bir ?ah?s dü?ünülmemeli. Atatürk bir ?ah?s de?il, bir kurumdur” diyerek konu?mas?n? sürdüren Cindoruk, “Atatürk, Demokrasiyi ve Cumhuriyeti Türkiye’ye teklif eden, getiren bir siyasi liderdir. Tek lider de odur ve ba?ka bir lidere de ihtiyac?m?z yoktur” dedi.

“Kimse devletimizin gücünden gelen gücü, kendisinin sanmas?n” diyerek aç?klamalar?n? bitiren Cindoruk, “Devletimiz yüz y?ll?k geçmi?iyle itibarl?, beka sorunu de?il, yönetim sorunu olan bir ülkedir. Abartarak konu?mak siyasette mümkündür ama yan?lt?c?d?r. Siyaset daima de?i?kendir ve sonuçlar?n? iyi hesap etmek laz?m.  Tüm siyasetçilere tavsiyem, arkas?nda ne oldu?unu bilmedi?iniz kap?y? açmay?n. ?eyhi müritleri uçurur ama ?eyh uçmaz” ifadeleriyle konu?mas?n? bitirdi.

 

Program?n ard?ndan bir süre Bak?rköy Belediye Meclis Üyesi ve K?nal? Ada Platformu Sözcüsü Nurhan Çetinkaya ile sohbet eden Cindoruk,  Çetinkaya’n?n hayat?ndan kesitlerle tecrübelerini kaleme alarak “K?z?ma Mektuplar” ad?n? verdi?i kitab?n? inceledi. Böyle bir programa kendisini davet etmesinden dolay? memnuniyetini dile getiren Cindoruk, “Hayat? do?ay?, sanat?, müzi?i ve ye?iliyle birlikte bar?? ve huzurla anlatmaya devam et. Siyasette samimi insanlara ihtiyaç var” dedi.