gündeminiz
Image
Siyaset

?Y?re?iniz yetiyorsa, sat?n?

gündeminiz

?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, 14 ?eker fabrikas?n?n özelle?tirilecek olmas?na tepki göstererek, ''Buradan ilan ediyorum, satamayacaks?n?z. Pe?inizde ve ensenizde olaca??z. Al??t?n?z muhalefete ver yesin, ört uyusun.

 

Hadi bakal?m, yüre?iniz yetiyorsa, her ?eker fabrikas?n?n önünde, her hafta ?Y? Partililer olacak. Ya millete vereceksiniz ya halka vereceksiniz ya da satamayacaks?n?z'' dedi.

 

?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, partisinin il ba?kanl??? binas?n?n aç?l???n? yapmak ve il kongresine kat?lmak için Konya’ya geldi. Kent merkezinde kalabal?k bir grup partili taraf?ndan kar??lanan Ak?ener, Mevlana Müzesi’ni ziyaret edip, Mevlana’n?n sandukas? ba??nda dua etti.Ak?ener daha sonra partisinin Konya ?l Ba?kanl??? binas?n?n aç?l?? töreninde halka seslendi. Tek hedeflerinin konu?an bir Türkiye olu?turmak oldu?unu ifade eden Ak?ener, ”Tek bir hedefimiz var. O da konu?an Türkiye. Türkiye konu?abilseydi, Türkiye müzakere edebilseydi, Türkiye kutupla?man?n d???na ç?kabilseydi, erkeklerin, çocuklar?n, kad?nlar?n sesine kulak verebilseydi. Bugün Afrin’i konu?uyor olmazd?k” dedi.

’15 TEMMUZ’DA M?LLET OLMASA, DEVLET G?TM??T?’

FETÖ ve 15 Temmuz darbe giri?imine de?inen Ak?ener, ?unlar? söyledi:

”FETÖ meselesini mecliste defalarca konu?anlar oldu. Pek çok bugün bakanl?k koltu?unda oturan Adalet Partisi milletvekilleri ve yöneticileri toz kondurmad?lar. FETÖ terör örgütü üzerinden tan?m yapanlar?, kafir ilan ettiler, hain ilan ettiler. O gün kulaklar?n? açsalard?, 15 Temmuz olmazd?. 15 Temmuz’da bu millet, siz, devleti sokaktan toplay?p getirdiniz. E?er millet olmasayd?, devlet gitmi?ti. Bo? yere kimse kabaday?l?k yapmas?n.”

AFR?N GEÇ KALMI? B?R MÜDAHALED?R

Afrin’e yönelik yap?lan müdahalenin daha önce yap?lmas? gerekti?ini ifade eden Ak?ener, ?öyle konu?tu:

”Bugün de Türkiye’nin d?? politikas? konu?ulmaya konu?ulmaya, sizlere kulak verilmeye verilmeye, getirildi?i noktadan, o çukurdan ç?kar?lmak için Mehmetçik can veriyor, ?ehit oluyor. Cenab? hak hiçbirinin aya??na ta? de?dirmesin. Elbette ordumuzun ve kahraman Mehmetçi?in arkas?nday?z. Afrin geç kalm?? bir müdahaledir. Mutlaka Menbiç’in, mutlaka F?rat’?n do?usunun harekat?n bünyesinde devam ettirilmesi ve harekat?n bünyesinde yer almas?, Türkiye’nin bekas? için önemlidir. Ama bugüne gelmeyebilirdik. E?er Türkiye konu?uyor olsayd?, sizi ve bizi dinliyor olsalard?, Türkiye’nin güney s?n?rlar?nda, Irak ve Suriye’nin bir bölümünde ve Suriye’nin geri kalan?nda Rusya ve Amerika Birle?ik Devletleri ile kom?u olmazd?k.”

 

 

?EKER FABR?KALARI

?eker fabrikalar?n?n özelle?tirilecek olmas?na da tepki gösteren Ak?ener, Ba?bakan Binali Y?ld?r?m’?n, fabrikalar?n 5 y?l boyunca kapat?lmayaca?? yönündeki aç?klamas?n? da ele?tirdi. Ak?ener, ”Say?n Ba?bakan ç?km?? diyor ki, ‘5 sene boyunca kapanmayacak.’ Bu mant?kla siz kaç y?l sonra Türkiye’nin kap?s?na kilit vuracak, Türkiye’yi kapatacaks?n?z. Siz demek ki, ?eker fabrikalar?n? 5 y?l sonra kapatmak için sat?yorsunuz. Buradan ilan ediyorum, satamayacaks?n?z. Pe?inizde ve ensenizde olaca??z. Al??t?n?z muhalefete ver yesin, ört uyusun. Hadi bakal?m, yüre?iniz yetiyorsa, her ?eker fabrikas?n?n önünde her hafta ?Y? Partililer olacak. Ya millete ya halka vereceksiniz ya da satamayacaks?n?z” dedi.

HER 29 EK?M VE 23 N?SAN’DA HASTALANIYORLARDI

“Ba?kan Meral” sloganlar? üzerine Ak?ener, ”Siz böyle ba??r?yorsunuz da, adam?n uykusu kaç?r?yor. Siz Meral ba?kan dediniz, Türkiye de?i?ti. ?ki ayya? dedikleri Cumhuriyet kurucular?n?n kar??s?nda haz?r ola geçtiler. Hepimizden ne kadar Atatürkçü olduklar?n? anlad?k. Her 29 Ekim, 23 Nisan’da hastalan?yorlard?. ?Y? Parti kuruldu, me?er turp gibiymi?ler. Sa?l?klar?na iyi geldik. Ben bedava demiyorum, milletimize iyi gelecek, ama en fazla da Ak Partililere iyi gelecek” diye konu?tu.

Ak?ener, ?eker üretiminde önde gelen Fransa ve Almanya’da ni?asta bazl? ?eker üretiminin yüzde 1’in alt?nda, Türkiye’de ise yüzde 15 civar?nda oldu?unu ve bunun yüzde 25’lere ç?kaca??n? belirtti.

Ak?ener, ”Bilim adamlar? diyor ki; ni?asta bazl? ?eker ?i?manl??? ve obezli?i art?r?yor. Son dönemlerde diyorlar ki; k?s?rl??? art?r?yor. Hem bir taraftan 3 çocuk diyeceksiniz, hem bir taraftan zürriyetimize göz dikeceksiniz” diye konu?tu. (DHA)

 

0 Yorum