gündeminiz
Image
Siyaset

Temel Karamollao?lu: Bu millet, 20 tane de?il, 120 tane de?il, 250 tane milletvekilli?ine bile sat?lamaz

gündeminiz

Saadet Partisi Genel Ba?kan? Karamollao?lu, AKP- MHP ittifak?na de?inerek, ''Hükümetin aleyhinde konu?anlar, yar?n hapse at?l?yor, i?inden oluyor. ?imdiden gelin Cumhur ?ttifak?'na kat?l?n diyorlar. Ya ben deli miyim ki böyle bir mesuliyetin alt?na gireyim?" dedi.

 

Saadet PartisiLideri Temel Karamollao?lu, Karaman'da partisinin il ba?kanl??? kongresine kat?ld?. Salon önünde me?ale ve konfetilerle kar??lanan Karamollao?lu, ülke sorunlar?n?n hükümetin gündeminde olmad???n? ileri sürdü. Karamollao?lu, ?öyle konu?tu:''Ülkemiz oldukça kar???k bir dönemden geçiyor. Kiminle ülke meselelerini görü?meye kalksak, her birinin çok ama çok ciddi problemlerle kar?? kar??ya oldu?una ?ahit oluyoruz. Öbür taraftan da dönüp bu ülkeyi yönetenlere, bu ülkeyi 15 y?ld?r idare edenlere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, hükümete bak?yoruz. Hikmet-i ilahi, bu problemlerin neredeyse hiçbirisi gündemlerinde yok. Türkiye’de bir tane gündem var onlara göre. Meclis'ten seçimlerle ilgili yasalar ç?kt?. Uyum yasalar?n? bekliyorduk biz ama sadece seçimlerle ilgili bir paket getirildi. ?ttifak kurabilme ?artlar? olu?turuldu. Daha seçim gündemde bile de?ilken yer yerinden oynuyor, Cumhur Birli?i, Cumhur ?ttifak? gibi. ?u anda bir hükümet var, Meclis var, ?u anda ülkenin problemleri dertleri var.''

'HAREKÂT S?YAS? MESELE HAL?NE GET?R?LEMEZ'

?imdiden seçim ittifak?n?n konu?ulmas?na tepki gösteren Karamollao?lu, ''Niye bu memleketin dertlerini gündeme getirip tart??m?yorsunuz da, ne zaman olaca?? belli olmayan seçim ittifaklar? için ?imdiden ülkeyi aya?a kald?rmaya çal???yorsunuz? Biz dün de, bugün de ülkenin meselelerini önümüze kor, o meseleleri nas?l çözece?imizi konu?urduk. Bugün, dört bir taraf?m?z ate?le çevrili, ordumuz Afrin’de bir harekât yap?yor. Her gün canl? yay?nlar? seyrediyoruz televizyonlarda ama bunu iç politik malzemesi haline getirmek Türkiye’ye yap?lacak en büyük kötülüktür. Bu milli bir davad?r. Her ülke kendi s?n?rlar?nda kendisini tehdit eden bir hadise meydana geldi?i zaman elbette müdahale hakk?n? ta??r ama bu siyasi bir mesele haline getirilemez getirilmemelidir'' dedi.

YA BEN DEL? M?Y?M K? BÖYLE MESUL?YET?N ALTINA G?REY?M

Seçim ittifak?na kat?l?p mesuliyetin alt?na girmek istemediklerini de ifade eden Karamollao?lu, ''Ülkemizde büyük bir bask? var. Herkesin üzerinde bir endi?e var. Niye? Acaba benim yak?nlar?ma bir zarar gelir mi, diye. Adalet mekanizmas? var. Birileri sahip ç?kar size. Yo kimse sahip ç?kam?yor. Hükümetin aleyhinde konu?anlar, yar?n hapse at?l?yor, i?inden oluyor. Böyle bir ülke olmaz. ?imdiden gelin 'Cumhur ?ttifak?'na kat?l?n diyorlar. Ya ben deli miyim ki, böyle bir mesuliyetin alt?na gireyim. Bizim hangi beklentilerimiz varm?? da kaç bakanl?k, kaç milletvekili? Bu millet, 20 tane de?il, 120 tane de?il, 250 tane milletvekilli?ine bile sat?lamaz. Bunu herkes bilsin" diye konu?tu.

 

0 Yorum