gündeminiz
Image
ekonomi

Esnaf?n ?l?m yasas?: Zincir marketler bakkal? bo?uyor!

gündeminiz

TESK Ba?kan? Palandöken: Perakende Yasas? de?i?mezse bakkal kalamayacak. Bakkal?n gelirine göz diken zincir marketler sigara sat?yor!

 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar? Konfederasyonu (TESK) Genel Ba?kan? Bendevi Palandöken, zincir marketler kar??s?nda rekabet gücü kalmayan küçük esnaf?n zor durumda oldu?unu belirterek, “Ülkemizde bakkallar tek tek kapan?rken, zincir marketler ço?almaya devam ediyor. Bu gidi?e bir ‘dur’ diyebilmek için Perakende Yasas?’n?n acilen yeniden ele al?nmas? ?art” dedi.

TESK Genel Ba?kan? Palandöken, say?lar? her geçen gün artan zincir marketlere tepki gösterdi. Palandöken, esnaf ve sanatkar? koruyan Perakende Yasas?’n?n 3 y?l önce yürürlü?e girdi?ini ancak uygulamada yetersiz kald???n? belirtti. Perakende Yasas?’n?n, ba?ta bakkallar olmak üzere küçük esnaf? zincir marketlere kar?? korumas? gerekti?inin alt?n? çizen Palandöken, “Ülkemizde, hiçbir ülkede görülmeyecek ?ekilde ucuz zincir marketler aç?l?yor. Ba?ta bakkallar?m?z olmak üzere küçük esnaf?m?z?n bu marketlerle rekabet edebilmesi mümkün de?il. Esnaf?m?z, zincir marketler kar??s?nda eriyor, güçsüz kal?yor, dükkân?n? kapat?yor. Bu konudaki rakamlar çok çarp?c?. Ülkemizdeki bakkal ve büfe say?s? son 10 y?lda yüzde 31 azalarak 240 binden 165 bine dü?erken, sadece son 1 y?lda zincir market say?s? yüzde 13 artarak 28 bine ula?t?. Bu say?n?n yüksek olmas?nda zincir marketlerin sigara satmas?n?n da çok önemli bir pay? var. Çünkü bakkal?n cirosunun yüzde 50’si sigaradan geliyor. Baz? ucuz zincir marketleri de daha önce sigara satmamas?na ra?men yeni yeni sigara satmaya ba?lad?. Yasada yap?lacak de?i?iklikle, bu durumun da de?i?tirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kulland?.

 

'EKONOM?N?N BEL KEM??? ESNAF'

Palandöken, Perakende Yasas?’nda yap?lacak düzenlemelerle, ülke ekonomisinin bel kemi?i olan esnaf?n sorunlar?n?n ortadan kald?r?lmas? gerekti?ini vurgulad?. Bendevi Palandöken, “Bu marketler rastgele aç?lmamal? ve bir kural konulmal?. Her 100-200 metreye bir zincir market kesinlikle olmaz. Market aç?lmas? nüfus oran? ba?ta olmak üzere belirli kurallara ba?lanmal?d?r. Esnaf? korumak amac?yla ç?kan Perakende Yasas? en k?sa zamanda yeniden düzenlenmeli ve amac?na hizmet eden bir noktaya getirilmelidir” diye konu?tu.

 

0 Yorum