gündeminiz
Image
ekonomi

THY 60 u?ak alacak

gündeminiz

 

Türk Hava Yollar? (THY), uçak üreticileri Airbus ve Boeing'ten, 50'si kesin 60 adet uçak sipari?i verdi.

THY'den KAP'a yap?lan aç?klama da ; “Ortakl???m?z Yönetim Kurulunca, geni? gövde uçak ihtiyac?n?n temini kapsam?nda 2019 y?l?nda 6 adet, 2020 y?l?nda 14 adet, 2021 y?l?nda 10 adet, 2022 y?l?nda 12 adet, 2023 y?l?nda 11 adet ve 2024 y?l?nda 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geni? gövde uçak sat?n al?nmas?na karar verilmi?tir. Buna göre, Boeing firmas?ndan 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uça?? ve Airbus firmas?ndan 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet A 350-900 tipi yolcu uça?? sat?n al?nacakt?r" denildi.

N?YET ANLA?MASINI ERDO?AN ?MZALAMI?TI

THY Yönetim Kurulu ve ?cra Komitesi Ba?kan? M. ?lker Ayc? konu ile yapt??? aç?klama da; “Hat?rlanaca?? üzere geçti?imiz Eylül ay?nda Say?n Cumhurba?kan?m?z?n çok de?erli destek ve kat?l?mlar?yla New York'ta, dünyan?n en modern teknolojiye sahip uçaklar?ndan biri olan 787-9 Dreamliner'? filomuza katmak için Boeing ile bir ön mutabakat zapt? imzalam??t?k. Yine ayn? ?ekilde bu y?l?n Ocak ay?nda, Cumhurba?kan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdo?an ve Fransa Cumhurba?kan? Say?n Macron'un de?erli i?tirakleriyle, A350-900'ü filomuza katmak ad?na Airbus ile kar??l?kl? iyi niyetimizi beyan etmi?tik. Bugün, bu niyet imzalar?n? resmiyete dökmü? bulunuyoruz" dedi.

Ayc?; "Yeni Havaliman?ndaki geni? gövde ihtiyac?m?z? kar??lamaya yönelik oldukça önemli bir giri?im olarak addetti?imiz Boeing sipari?i, Cumhuriyetimizin 100. y?l?nda filomuzu daha da güçlendirecek ve yolcular?m?z?n memnuniyet düzeyini çok daha üst seviyelere ta??yacak olan büyük bir ad?m. Ayn? ?ekilde Airbus firmas? ile kesinle?tirdi?imiz sipari?imiz, sadece Türk Hava Yollar?'na de?il, ülkemiz havac?l?k sektörüne de büyük kazanç sa?layacakt?r. Att???m?z bu ad?mlar?n, ülkemizin bayrak ta??y?c? havayolu ?irketi, Türk Hava Yollar?'n?n istikrarl? yükseli?ine büyük bir ivme katmakla kalmay?p, ayn? zamanda Türk Sivil Havac?l??? için de oldukça önemli bir katma de?er olaca??na dair tam inanc?m?zla, hakl? bir mutluluk ya??yoruz" dedi.

Kaynak Yeniça?: THY 60 uçak alacak

 

0 Yorum