gündeminiz
Image
ekonomi

T?rkiye'ye ??z?m laz?m

gündeminiz

‘Türkiye'nin meselesi siyasi ayak oyunlar?yla, baraj oyunlar?yla birilerini o koltukta bir gün daha fazla oturmas? m?d?r’ diye soran BTP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Selim Kotil, "Ülke gitti, bizim can ve mal güvenli?imiz gitti, bir tane çözümümüz var o da Prof. Dr. Haydar Ba?'t?r" dedi

Ba??ms?z Türkiye Partisi (BTP) Genel Ba?kan Yard?mc?s? Selim Kotil, Meltem TV'de kat?ld??? gündem özel program?nda ekonomi gündemini de?erlendirdi. Selim Kotil, "Prof. Dr. Haydar Ba? Ankara'da Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet - Milli Devlet kitab?n?n tan?t?m ve imza törenini yaparken Say?n Cumhurba?kan?m?z da Afrika'dayd?" dedi ve ?öyle devam etti: “Say?n Cumhurba?kan? orada ?a?k?nl?k içerisinde 'her tarafta Çinliler var' dedi.

 Çinlinin Afrika'da ne i?i var? ?imdi dönelim 5 y?l geriye; 27 ?ubat 2013'te Rusya Parlamentosu Duma'da Prof. Dr. Haydar Ba? hocam?z o tarihi konu?may? yapt?. Orada Rus bilim adam? Volkonsky, 'Biz y?llard?r kand?r?l?yorduk.

 Biz kendi hammaddemizi dolar kar??l??? sat?yorduk oysa bunun kar??l??? yok. Bizi uyand?ran Haydar Ba? oldu' dedi. Rusya Prof. Dr. Haydar Ba?'tan ald?klar? ölçüyle yeni bir yola girdi. Rusya ve Çin milli paralarla ticarete ba?lad?. Prof. Dr. Haydar Ba?'?n Duma konu?mas?ndan 1 y?l sonra Çin, 'Biz ihracata dayal? modeli b?rakt?k ve onun yerine tüketime dayal? modele geçtik' aç?klamas? yapt?. ?imdi dünyada tüketime dayal? bir tane ekonomi modeli var.

 O da Prof. Dr. Haydar Ba?'?n Milli Ekonomi Modeli. Çin içerde gelir art?rd? ve boyal? kâ??t kar??l??? emeklerini ABD'ye transfer etmekten vazgeçti. Peki Çin'in Afrika ile ne alakas? var? Ellerinde 2 trilyon dolarl?k kâ??t var ve kar??l??? yok. Ne yapacak bunu adam?

 H?zl? bir ?ekilde bunu hammaddeye verip kurtulmaya ba?lad?lar. Bunun için de Afrika'ya gittiler ve ellerindeki kâ??d? verip maden al?yorlar. Afrika'daki nadir elementlerin tamam?n? Çinliler ald?. ?imdi Say?n Cumhurba?kan?n?n Afrika'da gördü?ü Çinli de?ildi, Milli Ekonomi Modeli’ydi. ABD 2008'de krize girdi ve kurtulmak için 500 dolar vatanda?l?k maa??n? hayata geçirdi.

 O zaman Obama seçim konu?mas?nda, "Say?n Bush sen bunu Milli Ekonomi Modeli'nden çald?n' diyordu. Yani ABD'ye giderseniz görece?iniz Haydar hocad?r, Afrika'ya giderseniz görece?iniz Haydar hocad?r, Rusya'ya giderseniz görece?iniz Haydar hocad?r, Çin'e giderseniz görece?iniz Haydar hocad?r.

Bugün Avrupa'da üniversitelerin kap?s?nda Haydar Ba?'?n 'tüketmek kaynakt?r' sözü yaz?yor. Bugün art?k vatanda?l?k maa?? iktisat literatürüne alt?n harflerle girdi. Yani yüzünüzü nereye çevirirseniz çevirin her yerde Haydar hocan?n güne?i var, ama kafan?z? kuma gömerseniz kafan?za ta? ya?ar.

 ?imdi Türkiye'nin tam hali bu!" Hükümet bankalar?n en büyük mü?terisi Konu?mas?nda, "Cumhurba?kan? Erdo?an s?k s?k bankalar?n kazanc?ndan ?ikayet ediyor" diyen Selim Kotil, "Peki ama bankalar bu paray? nas?l elde ediyor" sorusunu sordu ve ?u dikkat çekici de?erlendirmeyi yapt?: "?ki yerden kamudan ve vatanda?tan elde ediyor.

 Kamu kim? Hükümet, yani bankalar?n en iyi mü?terisi hükümet. Geçen y?l 100 milyar TL iç ödeme yap?lm?? bunun 40 milyar TL'si faize. 40 milyar TL d?? ödeme yap?lm?? 15 milyar TL'si faiz. Yani sadece hükümet bankalara 55 milyar TL faiz ödemi?. Vatanda?? ve belediyeleri saym?yorum. ?ktidar Türkiye'nin borcunu 200 milyar dolardan ald? 1 trilyon dolara ç?kard?.

 Peki Türkiye niye bu kadar borçland?? ??te onun da cevab?n? Haydar Hoca Milli Ekonomi Modeli'nde veriyor. Sen para basmak için kasana faizli dolar? koyarsan o dolara her an faiz ödemek zorunda kal?rs?n.

 ?imdi Cumhurba?kan?m?z 'kasam?zdaki rezervimiz 100 milyar dolar' artt? diyor. Yahu bu para senin de?il. Senin kasanda bir tek kuru? para yok. Bu arabas? olmayan adam?n soka?a ç?k?p bütün belediye otobüsleri benimdir demesine benziyor.

Sen kasanda tuttu?un paran?n tamam?na her gün faiz ödüyorsun. O yüzden sen bugün bankac?l?k sektörünün en büyük mü?terisisin ve o yüzden elektrikte tam 9 tane vergi var. Benzinin yüzde 65'i vergi, bütün al?? veri?lerimizde ödedi?imiz paran?n yar?s? vergi.

 Bu para bankalara gidiyor. Niye gidiyor? Biz Haydar hocay? seçmedi?imiz için gidiyor. Bütün dünyada onun güne?i parlarken biz kafam?z? kuma soktu?umuz için gidiyor." Bankalar vatanda?? nas?l sömürüyor? Bankalar?n kamudan elde etti?i kazanc? bu ?ekilde anlatan Kotil, "Peki bankalar özel sektörden ve vatanda?lardan nas?l para kazan?yor" sorusuna da ?u cevab? verdi: "Herkesin anlayaca?? bir örnek verelim.

D??ar?da 50 derece s?cakl?k var ve iktidar geldi ve piyasadaki bütün sular? toplad?. Adam?n biri de geldi elinde su var ve bu suyu fahi? fiyatla sat?yor. Sonra da iktidar ç?k?yor ve 'bu adam bu suyu neden fahi? fiyatla sat?yor, bu sömürüdür' diyor. Do?ru bu sömürü de buna o suyu piyasadan toplayan ki?i neden oldu.

 Haydar Hoca ise 'her tarafa sebil su da??taca??m' diyor. Böyle bir durumda kim parayla su al?r? Sen ?imdi piyasadaki paray? yüzde 2'ye kadar dü?ür, vakum gibi em, piyasada para kalmas?n, herkes paraya muhtaç olsun. Sonra adam gelsin 2.3 trilyon TL para sats?n millete istedi?i kazanc? elde etsin. Sen de 'bu sömürüdür' de.

Bu sömürü de?il ba?ka bir ?ey ama bunun çözümü de Prof. Dr. Haydar Ba?'?n Milli Ekonomi Modeli, senyoraj." ‘Siyasetin meselesi ittifaklar de?ildir’ AK Parti için kusursuz f?rt?na benzetmesi yapan Selim Kotil ?öyle devam etti: "?u gerçe?i görmemiz laz?m bu iktidar bir ?eyi çok iyi yapt?; öyle bir bat?rd? ki adeta kusursuz f?rt?na. Ne maden b?rakt?, ne para b?rakt?, ne alt kaynak b?rakt? ne üst kaynak.

 Bir de üstüne üstlük 1 trilyon dolar borç yapt? bir de ülke sava??n içinde, sava? ekonomisinin tam ortas?nda. Bu kusursuz f?rt?nay? dünyada Prof. Dr. Haydar Ba?'tan ba?ka hiç kimse çözemez. O yüzden bugün siyasetin meselesi ittifaklar de?ildir. Yahu çözümü bilmeyen bin tane adam bir araya gelse ne olur gelmese ne olur.

Türkiye'nin meselesi siyasi ayak oyunlar?yla, baraj oyunlar?yla birilerini o koltukta bir gün daha fazla oturmas? m?d?r? Ülke gitti, bizim can ve mal güvenli?imiz gitti bir tane çözümümüz var o da Prof. Dr. Haydar Ba?'t?r"

YEN? MESAJ GAZETES?

0 Yorum