gündeminiz
Image
ekonomi

Nakit para kullan?m? azal?yor

gündeminiz

 2015'te al??veri? yaparken en çok tercih edilen ödeme yöntemi olarak nakdi görenlerin oran? yüzde 35 iken, 2017'de bu oran?n yüzde 27’ye dü?tü?ü görülüyor. 07 Mart 2018 Çar?amba 13:34 Bankalararas? Kart Merkezi (BKM), Türkiye'deki kart kullan?m al??kanl?klar?n? ölçmek için bu y?l 8'incisini TROY katk?lar?yla Ipsos taraf?ndan gerçekle?tirdi?i "Kart Monitör Ara?t?rmas?" sonuçlar?n? aç?klad?.

Ara?t?rmaya göre 2015 y?l?nda "Al??veri? yaparken en çok tercih etti?iniz ödeme yöntemi nedir" sorusuna yüzde 61 ile kredi kart? yan?t? verilirken, 2017 y?l?nda bu oran?n yüzde 68'e yükseldi?i göze çarp?yor. Kredi kart? tercihindeki bu yükseli?, nakit para kullan?m?n?n azal???yla da paralellik gösteriyor.

2015'te al??veri? yaparken en çok tercih edilen ödeme yöntemi olarak nakdi görenlerin oran? yüzde 35 iken, 2017'de bu oran?n yüzde 27’ye dü?tü?ü görülüyor. Böylece her 10 ki?iden 7'sinin ödeme arac? olarak kredi kart? kullanmay? tercih etti?i görülüyor. Türkiye'de bir banka hesab? ya da kredi kart? bulunmayan 20 milyonu a?k?n tüketici bulunuyor. Kredi kart? almay? dü?ünen tüketicilerin say?s?nda 2015'e k?yasla ciddi bir art?? var. 2015'te hiç kart? olmayan ve kart almay? dü?ünenlerin oran?n?n yüzde 11 düzeyinden, 2017'de yüzde 37'ye yükseldi?i gözleniyor. EKONOM? SERV?S?YEN? MESAJ GAZETES?

0 Yorum