gündeminiz
Image
dış haberler

Suudi Prens ?diyalog? rotas?nda

gündeminiz

Suudi Prens “diyalog” rotas?nda Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'?n M?s?rl? gazetecilere "Erdo?an'?n yönetti?i Osmanl?lar, Müslüman Karde?leri de kullanarak halifeli?i yeniden tesis etmek istiyor" dedi?i iddia edildi

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kahire’deki M?s?r K?pti Kilisesini ziyaret ederek, Papa II. Tavadros ile görü?mü?tü. Böylece Suudi Arabistan tarihinde ilk kez bir kraliyet mensubu K?pti Kilisesini ziyaret etmi? oldu. Bir yandan Suudi Arabistan'da reformlar yaparken di?er yandan Ortado?u'yu fena halde kar??t?ran Veliaht Prens Muhammed bin Selman, M?s?r, Birle?ik Krall?k ve ABD'yi kapsayan bir tura ç?kt?.

 Londra'y? ziyaret eden ve ?ngiltere Ba?bakan?'ndan ?ngiltere Kraliçesi'ne dek en üst düzeyde a??rlanan Suudi Veliaht Prensi, önceki dura?? M?s?r'da Cumhurba?kan? Abdülfettah Sisi'yle yo?un temaslar yürütürken medyaya demeçlerinde Türkiye'yi de hedef tahtas?na koydu.

El ?oruk gazetesine, CBC kanal?na demeçler veren ve gazetecilerle sohbet eden Veliaht Prens Muhammed bin Selman, "?ran, Türkiye ve terörist gruplar?n ça??m?z?n ?er üçgeni oldu?unu" söyledi. M?s?rl? gazeteci Lamis Elhadidi'ye göre Türkiye'den "Erdo?an'?n yönetti?i Osmanl?lar, Müslüman Karde?leri de kullanarak halifeli?i yeniden getirmek istiyor" diye söz eden Suudi Veliaht?, ?ran'? da 'mezhepçilik yapmak ve ideolojik devrimini yaymaya çal??makla' suçlad?.

?srail'e hava sahas?n? açt? Öte yandan ?srail Ba?bakan? Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'?n Hindistan'dan ?srail'e giden uçaklara hava sahas?n? kullanma izini verdi?ini aç?klad?. ?srail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Netanyahu, Suudi Arabistan'?n "gösterdi?i kolayl??a" i?aret ederek, "Hindistan Hava Yollar?, önümüzdeki haftalarda Yeni Delhi ile Tel Aviv aras?nda seferler ba?latt???nda, Hindistan'?n ba?kentine seyahat etmek ile Londra'ya seyahat etmek aras?ndaki zaman ayn? olacakt?r" dedi. Netanyahu, Suudi Arabistan'?n ?srail hava yolu ?irketi El-Al'a izin vermedi?ine vurgu yapt?. DI? HABERLER SERV?S?


YEN? MESAJ GAZETES?

0 Yorum