gündeminiz
Image
Tarihe not

Kimler 6. Filo?ya kar??"

gündeminiz

 

YURT gazetesinin keskin kalemi, kulislerin s?k? takipçisi Ankara Gündemi Türkiye-ABD ili?kilerini çarp?c? bir analizle de?erlendirdi.

Yurt gazetesindeki 'Ankara Gündemi' kö?esinde bugün Türkiye-ABD ili?kileri masaya yat?r?ld?. Ankara Gündemi'nde iki bölümden olu?an yaz?n?n ilk bölümünde ABD'nin Türkiye'den ne istedi?ine de?inilirken, ikinci bölümde Akdeniz'deki kriz hakk?nda bilgi verildi. Ankara Gündemi'ndeki yaz?da "Kimler 6. Filo’ya kar???" diye sorarak, "Hadi söyleyin... Pe?in pe?in… Ne dersiniz TBMM Ba?kan? ?smail Kahraman?"diye de ekledi.

??te Ankara Gündemi'ndeki o yaz?:

Ankara’da ba? ba?a yap?lan Tillerson ve Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an görü?melerinin ayr?nt?lar? yava? yava? ortaya ç?k?yor.
ABD’de 8 Mart günü bir komite toplant?s? yap?ld?. Toplant?ya Türkiye D??i?leri Bakanl??? Müste?ar Yard?mc?s? kat?ld?.
Beyaz Saray Türkiye’yi elinden geldi?ince oyalamak istiyor.
Türkiye F?rat’?n do?usuna geçmesin istiyor. YPG’nin pozisyonunu korumas? buna ba?l?.
Türkiye cezaland?r?lmal? diyen Pentagon generallerine kar?? yumu?ak geçi?i savunan Beyaz Saray dan??manlar? aras?nda henüz görü? birli?i sa?lanmad?.
Güvenlik konseyi toplant?s?nda konuyl ilgili aç?klamalar güvenlik dan??man? McMaster taraf?ndan yap?lmak zorunda kald?.
ABD’de ise i?ler kar???k…
Savunma Bakan? Mattis ile D??i?leri Bakan? Tillerson aras?nda gerilim sürüyor.
Rusya’n?n ?srail’e verdi?i ?ran’? kontrol etme teminatlar? bu bölgede önemli.
YPG, DEA? ile mücadeleyi b?rakt?.
ABD’nin planlar?na yeteri kadar uymuyor.
Beyaz Saray Rusya ile konu?arak Suriye’de normalle?me bekliyor.

???

Akdeniz’i izlemeye devam edelim. K?br?s aç?klar?nda yap?lacak olan enerji hamleleri önemli.
Türkiye 1958 ve 1960 y?l?nda Akdeniz’de MEB (Münhas?r Ekonomik Bölge) ilan etti.
Rumlar ise 1982 y?l?nda 3. Deniz Hukuku Konferans?’ndan sonra MEB (Münhas?r Ekonomik Bölge) ilan etti.
Rumlar?n ilan ettikleri yerde iki ülkenin imzas? var, ?srail ve M?s?r.
Birle?mi? Milletler Genel Sekreterli?i “K?br?sl? Türklerin de do?algaz ve enerji üzerinde haklar? vard?r” aç?klamas? yapt?.
Bu aç?klama Güney K?br?s Rum Yönetimini geriletti.
?imdi ABD’nin Akdeniz görev gücü 6. Filo geliyor.
Sondaj bölgesinde görev yapaca?? söyleniyor.
Sorun büyüyor.
Sormak laz?m.
Kimler 6. Filo’ya kar???
Hadi söyleyin...
Pe?in pe?in…
Ne dersiniz TBMM Ba?kan? ?smail Kahraman?
?lk aç?klamay? siz yapmaya var m?s?n?z?

 

0 Yorum