gündeminiz
Image
ekonomi

M?teahhitler de ses verdi: ?n?aat sekt?r? bitme noktas?na geldi

gündeminiz

?n?aat sektöründe devam eden maliyet art??lar? müteahhitleri zorluyor. Müteahhitler, sektörün bitme noktas?na geldi?ini belirtiyor.

 

 

"B?çak kemi?e dayand?" diyen ?n?aat Müteahhitleri Konfederasyonu (?MKON) Genel Ba?kan? Tahir Tellio?lu, fiyat art??lar? durdurulmazsa in?aat sektörünün krize sürüklenece?ini ifade ederek, "2017 y?l? ba??ndan bu yana yava? yava? artmaya ba?layan, ba?ta demir fiyatlar? olmak üzere; in?aat sektöründe kullan?lan birçok önemli malzemeye son 1 y?lda yüzde 70 civar?nda zam gelmesi, sat??lar aç?s?ndan da dura?an olan in?aat sektörünü adeta bitirme noktas?na getirmi?tir." aç?klamas?nda bulundu.

Tellio?lu, demir fiyatlar?nda devam eden art??a da dikkat çekerek "Kilogram fiyat? 3 TL’ye do?ru yakla?an demir çelik ürünlerindeki fahi? fiyat art??lar?, art?k sektörün can?na tak etmi?tir." dedi.

2017'nin ?ubat ay?nda kilogram? 1,6 TL seviyelerindeki ince demir fiyat? bu hafta 2,8 TL'yi a?t?. ?n?aat demiri ithalat?nda verginin 1 Ocak itibar?yla s?f?rlanmas? fiyat art???n? durdurmaya yetmedi.

BusinessHT'nin haberine göre  ?MKON Ba?kan? Tellio?lu, bu konunun Rekabet Kurumu taraf?ndan ayr?ca incelenerek sektörde herhangi bir kartelle?me olup olmad???n?n gözden geçirilmesini talep ederek ?öyle dedi:

"Konfederasyonumuza ba?l? alt derneklerimize üye olan veya olmayan binlerce müteahhidimizin soka?a dökülmemesi ve her geçen gün daha da artan “i? b?rakma ve grev ça?r?s?” bask?s?n?n üzerimizden kald?r?lmas? aç?s?ndan da bir an önce demir çelik fiyat art??lar? durdurulmal? ve fiyatlar olmas? gereken yere çekilmelidir. "

BAKANLIK ONAYI BEKLEN?YOR

Öte yandan Tellio?lu, sektörde sorunun sadece maliyetlerle s?n?rl? olmad???na da de?indi.

Tellio?lu, "Yine 1 Ekim’de yay?mlanan yeni Planl? Alanlar Tip ?mar Yönetmeli?i’nin her Büyük?ehir Belediyesinin kendi bölgelerinde uygulamaya konulacak ?ekilde haz?rlanm?? hallerinin, Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? taraf?ndan onaylanmamas? ve Büyük?ehirlerdeki ?mar belirsizli?i dura?an olan in?aat sektörünü ve Kentsel Dönü?ümü de baltalamaktad?r." dedi.

Tellio?lu'na göre in?aat sektörünün problemlerinin çözülmesi, ba?l? 250 alt sektörü de hareketlendirecek ve di?er yan sektörlere de olumlu yans?yacak.

?n?aat malzemesi sanayisi temsilcileri 2018'in müteahhitler için zor geçecek bir y?l olaca??n? belirtmi?ti.

 

0 Yorum