gündeminiz
Image
Sağlık

Sa?l?k sisteminde skandal tespitler

gündeminiz

Sa?l?k sisteminde büyük skandallar? Say??tay raporlad?. Buna göre doktorlar asgari ücret üzerinden sigortalan?yor. Özel hastaneler bir hastay? ayn? gün içinde farkl? hastanelerde tedavi olmu? gibi gösterip SGK'dan fark al?yor.

 

Habertürk Gazetesi’nden Öznur Karsl?’n?n haberine göre; Say??tay Ba?kanl???'n?n 2016 y?l?na ait 2017'de aç?klad??? denetim raporlar?nda, özel hastanelerin SGK'y? zarara u?ratt??? yönünde tespitler yer ald?. Özel hastane kaynakl? suiistimallerde, uzman doktorlar?n maa?lar?n?n asgari ücret üzerinden gösterilmesi ile hastalar?n ayn? tarihlerde birden fazla hastanede yatarak tedavi edilmi? gibi bildirilmesi bulunuyor.

SAYI?TAY'IN TESP?TLER?

Rapora göre, 1066 uzman doktor ve pratisyen hekimin günlük ücretleri 54.9 TL, 4 bin 189 hekimin 55-100 TL, 6 bin 254 hekimin 101- 200 TL, 4 bin 903 hekimin 201-300 TL, 7 bin 659 hekimin de 300 TL olarak gösterildi?i tespit edildi. SGK ile sözle?mesi bulunan özel hastaneler için para cezas? verildi ve durumun Maliye ile Çal??ma ve Sosyal Güvenlik bakanl?klar?na bildirilmesi gerekti?i raporland?.

 

Rapora yans?yan bir ba?ka suiistimal ?ekli, SGK'dan dolayl? olarak haks?z yere fazla geri ödeme alan özel hastanelerin, hastalar? ayn? gün ve tarihte ba?ka hastanelerde tedavi edilmi? gibi göstermesi oldu. Raporda, “SGK'ya bu ?ekilde fatura edilen i?lemlerden en az biri hatal?d?r” denildi. Gazete Habertürk’ten Öznur Karsl?’n?n haberine göre raporda, sistemi kontrol etkinli?inin sa?lanmas?n?n yan? s?ra SGK'ya söz konusu ayk?r?l?klar?n otomatik denetimini sa?lamaya yönelik sistemleri kurma önerildi.

Özel hastanelerin, sigorta ?irketlerinin ve hastalar?n yol açt??? suiistimallerin özel sa?l?k hizmetlerinde s?kça ba?vurulan yöntemler oldu?una dikkat çekilirken, sigorta ?irketlerinin y?lda 2 milyar TL zarara u?rad???, SGK'n?n da yüklü miktarda ödeme yapt??? belirtildi.

ÖZEL HASTANELER

– Uzmanlar?n tespitlerine göre, özel hastaneler sigortal?lardan fazla tetkik istiyor.

– Sa?l?k sigortas? olan ki?inin muayene ve tetkik masraflar? farkl? tarihlerde hem SGK'ya hem de sigorta ?irketine fatura edilerek, SGK zarara u?rat?l?yor.

– SGK'dan hasta ba??na günlük muayene ücreti alabilmek için SGK'n?n koydu?u günlük muayene say?s? kriteri sahte hastalarla tamamlan?yor.

– Özel hastaneye giden hem SGK'l? hem özel sigortal? hasta için SGK'dan provizyon aç?ld??? gizleniyor.

HASTALAR

– Özel sa?l?k sigortas? olan hastalar da suiistimalin bir parças?. Sigorta yapt?rmadan önce geçirilen rahats?zl?klar sigorta ?irketine ödetiliyor. Her y?l ayakta teminatl? poliçelerin yüzde 90'?n?n fiyat?, bir sonraki y?l doktorlar?n gereksiz talepleri yüzünden art?yor.

UZMANLAR NE D?YOR?

– Sigorta Acenteleri Derne?i Yönetim Kurulu Üyesi Ayberk DÖNMEZ:

Ödenen hasar tazminatlar?n?n yüzde 12'si suiistimal sonucu hasar taleplerinden olu?uyor. Tahmini y?ll?k faturas? 2 milyar TL. Hastanelerin suiistimalleri sonucu her y?l ayakta teminatl? poliçelerden yüzde 90'? art?? gösteriyor. Hekimlerin fuzuli istedi?i tetkikler, i?lemler ya da hasta suiistimali, sonraki y?l poliçede yüzde 15-20 fiyat art???na neden oluyor. Birçok ki?i, sözle?me yapt?r?rken mevcut hastal?klar?n? sakl?yor.

‘B?R K???YE 700 ??LEM'

– Hasta Haklar? Aktivistleri Derne?i Ba?kan? Orhan DEM?R:

Hasta taburcu olduktan sonra yat??? varm?? gibi de gösteriliyor. Hem SGK'dan hem sigorta ?irketinden para al?n?yor. SGK'n?n doktorlar?n günlük muayene say?s? için koydu?u kriter var, her bran? için de hasta ba??na kuruma ödeme yapar. Bu say?n?n alt?nda kalan özel hastaneler hile yapabiliyor. Vas?fs?z hastane personelinin kimlik bilgileri ile muayene, tetkik, tahlil gösteriliyor. ?stanbul'da özel bir hastanede çal??an temizlik görevlisinin, kurumda çal??t??? süre boyunca 700 defa muayeneye ba?l? i?lem yapt?rd??? gösterilmi?.

‘2 AYRI FATURA SUÇ'

– Özel Hastaneler ve Sa?l?k Kurulu?lar? Derne?i Ba?kan? Re?at BAHAT:

SGK anla?mal? özel hastanelerin kurumu zarara u?ratt?klar? yorumuna kat?lmayan Bahat, “Özel sigortalar hastadan provizyon al?r. Doktorlar?n istedi?i tetkik ve tedaviler durumu te?his etmek, ay?rt etmek içindir. Özel sigortas? olan hasta geldi?inde doktorun istediklerini ki?inin sigortas?na soruyoruz. Baz? özel sigortalar vatanda??n önce SGK's?ndan yararland?r?lmas?n?, kalan fark? kendilerinin ödeyece?ini belirtiyor. Bu yasal haklar?. Bireysel sa?l?k sigortalar?nda ?irketler her y?l hastanelerle pazarl?k yapar. E?er ki?inin özel sa?l?k sigortas?ndan yararlan?ld??? halde bir de SGK'ya fatura ediliyorsa bu tabii ki suçtur.

 

0 Yorum