gündeminiz
Image
ekonomi

B??ak betona dayand?

gündeminiz

Son iki y?lda demir fiyatlar?n?n yüzde 150 oran?nda artmas?na ilave olarak sektördeki birçok önemli malzemeye de son 1 y?lda yüzde 70 civar?nda zam gelince b?çak kemi?e dayand?.

 

Geçen seneden itibaren dile getirilen s?k?nt?lar, in?aat sektörünü durma noktas?na getirirken, sektör için kriz sinyalleri de vermeye ba?lad?. Demir fiyatlar?nda son bir y?lda görülen yüzde 70 art?? neticesinde sektör resmen durma noktas?na geldi.

?N?AATTA KIRMIZI ALARM

Son iki y?lda demir fiyatlar?ndaki art??lar yüzde 150’yi bulurken; Türkiye’nin dünya demir-çelik üretiminde ilk 8 ülkeden birisi olmas? durumu daha da vahim k?l?yor. 2016’n?n ba??nda bin 180 lira, 2017’nin ba??nda ise in 600 lira olan in?aat demirinin kilogram?, bugün 2 bin 900 liraya dayand?. Bütün bunlara, haddinden fazla arz edilen konutlar, f?rlayan fiyatlar ve duraksayan konut talebi de eklenince, in?aat sektörü için “b?ça??n kemi?e dayanmas?” da kaç?n?lmaz oldu.

?n?aat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Ba?kan? Tahir Tellio?lu, geçen y?l?n ba??ndan itibaren ba?ta in?aat çeli?i olmak üzere sektörün kulland??? birçok önemli malzemeye yüzde 70 civar?nda zam geldi?ine i?aret ederek, “Bu durum sat??lar aç?s?ndan da dura?an olan in?aat sektörünü adeta bitirme noktas?na getirmi?tir” de?erlendirmesinde bulundu.

Z?NC?RLEME REAKS?YON!

Siyasi iktidar?n üreterek de?il de borçla ve in?aatla büyüme stratejisi resmen iflas etti. Borçlanma imkanlar?n?n azalmas? ve d?? finansman imkanlar?n?n t?kanmas?, ekonomideki kaynak ihtiyac?n? art?rd?. Bu sebepten dolay?, daha yüksek faizle borçlanmalar yap?l?r oldu. Di?er taraftan ise, “ekonominin lokomotifi” tan?mlamas? yap?lan in?aat sektörü, sonsuza dek büyüyecek farz edildi. Sektörde “?i?mi? fiyatlar” kadar “f?rlayan” hammadde fiyatlar? ve daralan talep, in?aat? duraksatt?. Bunlara “finansman yetersizli?i” de eklenince, in?aat sektörüyle beraber ekonominin de olumsuz etkilenmesi tehlikesi beliriyor.

?MKON Genel Ba?kan? Tahir Tellio?lu, “?n?aat sektöründe kullan?lan birçok önemli malzemeye son 1 y?lda yüzde 70 civar?nda zam gelmesi, sat??lar aç?s?ndan da dura?an olan in?aat sektörünü adeta bitirme noktas?na getirmi?tir. B?çak kemi?e dayanm??t?r” diye konu?tu.

in?aat Müteahhitleri Konfederasyonu (?MKON) Genel Ba?kan? Tahir Tellio?lu, yaz?l? aç?klamas?nda, ülke ekonomisinin lokomotif sektörünün yaln?z b?rak?ld???n? savunarak, yan sektörlere yönelik te?vik paketleri aç?klan?rken in?aat ve müteahhitlik sektörünün sorunlar?n?n çözümüne kay?ts?z kal?nd???n? iddia etti. Geçen y?l?n ba??ndan itibaren ba?ta in?aat çeli?i olmak üzere sektörün kulland??? birçok önemli malzemeye yüzde 70 civar?nda zam geldi?ine i?aret eden Tellio?lu, “Bu durum sat??lar aç?s?ndan da dura?an olan in?aat sektörünü adeta bitirme noktas?na getirmi?tir” de?erlendirmesinde bulundu.

AC?L ÇÖZÜM BEKL?YORUZ

?n?aat sektörünün problemlerinin çözülmesini isteyen Tellio?lu, ?unlar? kaydetti: “Sektörün önü aç?larak, tekrar ekonomimizin ?ahlan??a geçilmesi sa?lanmal?d?r. Hükümetimizden, Say?n Ba?bakan?m?zdan ve Say?n Cumhurba?kan?m?zdan sektörün problemlerine kulak vermesini istiyoruz. Konfederasyonumuza ba?l? alt derneklerimize üye olan veya olmayan binlerce müteahhidimizin soka?a dökülmemesi ve her geçen gün daha da artan i? b?rakma ve grev ça?r?s? bask?s?n?n üzerimizden kald?r?lmas? aç?s?ndan demir-çelikteki fiyat art??lar? bir an önce durdurulmal?, fiyatlar olmas? gereken yere çekilmelidir. Bu konu Rekabet Kurulu taraf?ndan ayr?ca incelenmeli, sektörde herhangi bir kartelle?me olup olmad??? gözden geçirilmelidir. B?çak kemi?e dayanm??t?r. Hükümetimizin bu konu ile etrafl?ca ilgilenmesini ve taraflar? dinlemesini yüksek sesle istirham ediyoruz ve acil çözüm bekliyoruz.”

 

0 Yorum