gündeminiz
Image
ekonomi

113 ?lke aras?nda 101?inci olduk

gündeminiz

Türkiye Myanmar’? da geride b?rakt?! Türkiye’nin payda?? oldu?u Dünya Adalet Projesi taraf?ndan haz?rlanan Hukukun Üstünlü?ü Endeksi yay?mland?.

 

Endekste ülkelerin adalet i?leyi?leri ile ilgili çarp?c? bilgiler yer al?rken, Türkiye’ye ise özel bir yer verildi. Endeks, ülkelerin hukuk üstünlüklerine dair durumlar?n? 8 kritere göre incelerken, Türkiye 113 ülke aras?ndan 101’inci s?raya gerileyerek, hukukun üstünlü?ünde Myanmar’?n bile gerisine dü?tü!

Türkiye’nin adalet mekanizmas?n?n i?leyi?i ile ilgili s?k?nt?lar Türkiye’nin de orta?? oldu?u Dünya Adalet Projesi’nin ‘Hukukun Üstünlü?ü Endeksi’ne de yans?d?. Kurumun 8 kriter üzerinden derledi?i verilere göre Türkiye hukukun üstünlü?ü s?ralamas?nda 113 ülke aras?nda 101’inci oldu. Öte yandan sürekli insan haklar?n? çi?nemekle gündeme gelen Myanmar’?n ise Türkiye’nin hemen üstünde yer almas? ise dikkat çekti. Endekse göre 2016 y?l?nda 99’uncu s?rada olan Türkiye 2 s?ra birden gerileyerek 101’inci olurken, Myanmar ise 100’üncü s?rada kald?.

DENETLEMEN?N OLMAMASI ADALET? ZEDEL?YOR!

Endekse göre hukukun üstünlü?üne riayet eden ülkelerin ba??nda Danimarka ve di?er ?skandinav Ülkeleri gelirken, ne yaz?k ki Türkiye, 13 Do?u Avrupa ve Orta Asya ülkesinin sonuncusu olarak kay?tlara geçiyor. Öte yandan üst orta gelirli ülkeler s?ralamas?nda ise Türkiye 36 ülkenin 35’incisi olarak dikkat çekiyor. Endeksteki bütün veriler dikkate al?nd???nda Türkiye’nin kötü performans?n?n sebepleri aras?nda; yönetenlerin denetlenememesi, temel haklar, güven ve düzen ba?? çekiyor.

milligazete

 

0 Yorum