gündeminiz
Image
Sağlık

Her y?l 600 bin kad?n kronik b?brek hastal???ndan ?l?yor

gündeminiz

Kronik böbrek hastal???n?n sinsi bir ?ekilde ilerledi?ine dikkat çeken Türk Nefroloji Derne?i Ba?kan? Prof. Dr. Kenan Ate?, y?lda 600 bin kad?n?n kronik böbrek hastal??? nedeniyle hayat?n? kaybetti?ini aç?klad?.

Her y?l Mart ay?n?n 2'nci per?embesi tün dünyada 'Dünya Böbrek Günü' olarak kutlan?yor. Bu y?l 8 Mart Dünya Kad?nlar Günü'ne denk geldi?i için tema 'Böbrekler ve Kad?n Sa?l???' olarak belirlendi. Türk Nefroloji Derne?i bu y?lki tema do?rultusunda özelliklerde kad?nlarda börek sa?l??? ve hastal?klar? konusunda bilgi vermek amac?yla bas?n toplant?s? düzenledi. 

?stanbul'da yap?lan toplant?ya, Türk Nefroloji Derne?i Ba?kan? Prof. Dr. Kenan Ate?, Türk Nefroloji Derne?i ?kinci Ba?kan? Prof. Dr. Alaattin Y?ld?z, Türk Nefroloji Derne?i Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Ar?c?, Türk Nefroloji Derne?i Sayman? Prof. Dr. Ali R?za Odaba?, Türk Nefroloji Derne?i Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Siren Sezer, Türk Nefroloji Derne?i Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Tokgöz ve Türk Nefroloji Derne?i Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zeki Tonbul kat?ld?.

HER 100 K???DEN 90'I KRON?K BÖBREK HASTASI OLDU?UNU B?LM?YOR

Kronik böbrek hastal???n?n çok sinsi oldu?unu ve her 100 ki?iden 90'n?n?n kronik böbrek hastas? oldu?unu bilmedi?ini belirten Türk Nefroloji Derne?i Ba?kan? Prof. Dr. Kenan Ate?, "Böbrek hastal??? sinsi bir hastal?k, s?k görülüyor. Özellikle erken evrede hastalar?n önemli bir k?sm?nda belirti vermiyor. Birçok çal??mada hastal???n fark?ndal??? yüzde 10'un alt?nda bulundu. Yani her 100 hastadan 10'u hastal???n fark?nda. Türkiye'de de bununla ilgili daha önce yap?lm?? çal??mada biz yüzde 2'nin bile alt?nda bulduk. Yani 100 böbrek hastas?ndan sadece 2'si hastal???n fark?nda. Böbrek hastalar?nda erken tan? çok önemli. Ki?ilerin ufakta olsa baz? belirtileri önemsemesi ve doktora gitmesi gerekir" diye konu?tu.

HER YIL 600 B?N KADIN BÖBREK HASTALI?I NEDEN?YLE HAYATINI KAYBED?YOR

?hmal edilmemesi gereken en önemli ?ey yeni tansiyon yüksekli?i oldu?una vurgu yapan Prof. Dr. Ate?, "Bunun alt?nda böbrek hastal??? yatabilir. Özellikle geceleri idrara ç?kma s?kl???nda art?? varsa bunun önemsenmesi gerekir.  Yüz ve bacaklarda ?i?kinlik, halsizlik, yorgunluk gibi ?ikayetlerinde önemsenmesi laz?m. Dünyada 7,8 eri?kinden 1'inde çe?itli evrelerde böbrek hastal??? var. Dünya nüfusuna göre genellersek 600 milyon ki?i kronik böbrek hastas?. Ölümler aras?nda da 7'inci s?rada. Her y?l 600 bin kad?n böbrek hastal??? nedeniyle hayat?n? kaybediyor" dedi.

"KADINLAR ERKEKLERE GÖRE DAHA SA?LIKSIZ BESLEN?YOR, OBEZLER VE TUZ TÜKET?MLER? DAHA FAZLA"

Türk Nefroloji Derne?i Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Siren Sezer ise, Dünya Böbrek Günü vesilesiyle kad?n ve böbrek sa?l???na dikkat çekmek istediklerini söyledi. Prof. Dr. Sezer, "Türkiye'de her 6 eri?kinden 1'inde böbrek yetmezli?i var. Bu oran kad?nlarda erkeklere k?yasla daha fazla. Kad?nlarda kan bas?nc? daha yüksek. Erkelere göre daha obezler, sa?l?ks?z besleniyorlar ve tuz tüketimleri daha fazla. Taramalarda her zaman kad?nlar erkeklere göre dezavantajl?lar" ?eklinde konu?tu.

"KRON?K BÖBREK HASTASI KADINLARIN HAM?LE KALMA ORANI DAHA DÜ?ÜK"

Kronik böbrek hastas? kad?nlar?n hamile kalma oran? daha dü?ük oldu?unu dile getiren Prof. Dr. Sezer, " Çünkü kronik böbrek yetmezli?i sürecinde bir tak?m hormonal de?i?iklikler olmakta böylece gebelik oranlar? dü?üyor. Gebe kalsa da erken do?um, dü?ük yapma ve gebelik zehirlenmesi gibi ekstra hastal?klara da kronik böbrek yetmezli?i olan kad?nlar aç?k durumdalar. Bu yüzden hamile kalsalar da çok yak?n takip edilmeleri gerekiyor. Hamilelik döneminde kilo kontrolü ve sa?l?kl? beslenme çok önemli. 'Bir ki?i iki cand?r' anlay??? çok yanl??. Hamilelik sürecinde sadece ek 300 kaloriye ihtiyaç var. Yo?un ?ekerden kaç?n?p, sebze ve meyve tüketmesi laz?m. A??r? tuz da tüketmemelerini öneriyorum" dedi.

"ERKEN DO?AN ÇOCUK  KRON?K BÖBREK HASTALI?I R?SK? TA?IYOR"

Erken do?an çocuklarda kronik böbrek yetmezli?i riskinin daha fazla oldu?unu aktaran Prof. Dr. Sezer, "Erken do?um yapm?? birisi, özellikle 7'inci haftada olan do?umlarda 2 bin 500 gram?n alt?nda olan bebeklerde böbrek üniteleri geli?imi ve say?s? az oluyor. Bu ki?iler ileride böbrek yetmezli?i, hipertansiyon, ?eker hastal??? gibi riskleri ta??maktad?r. Erken do?an çocuklar?n yak?n takipte tutulup, kilo almamalar?, yo?un tuz tüketmemeleri ve dikkatli izlenmeleri gerekmektedir" diye konu?tu.  

"A?IRI TUZ VE ?EKER TÜKET?M? KRON?K BÖBREK HASTALI?I R?SK?N? ARTIRIYOR"

Türk Nefroloji Derne?i Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Ar?c? da, kronik böbrek hastal???n?n toplumda oldukça yayg?n bir sorun oldu?unu vurgulad?. Kronik böbrek hastal???ndan korunmak için çocukluktan itibaren sa?l?kl? beslenmenin çok önemli oldu?una dikkat çeken Prof. Dr. Ar?c?, "Her ?eyi ölçülü tüketmek ve ideal kiloda kalmay? ?srarla vurguluyorum. ?eker tüketimine dikkat etmek laz?m, fazla ?eker kilo yapar. Tuz tüketimine de dikkat etmesi laz?m, tuz tüketimi hipertansiyon geli?imine yol açarak böbrek hastal??? riskine yol açar. Hareketli olmak ki?i ne kadar hareketli olursa ne kadar egzersiz ve yürüyü? yaparsa böbrek sa?l??? aç?s?ndan oldukça faydal?. Sigara sadece damar veya kanser sorunu de?ildir. Sigara ayn? zamanda böbrek hastal??? risk faktörüdür, kesinlikle içilmemelidir. Günde 1-1 buçuk litre su tüketimi sa?l?k için iyidir. Böbrek vücudumuzun temizlik organ?d?r. A??zdan ald???m?z her ?eyi oradan atar?z o yüzden doktorun ?srarla önermedi?i, gereksiz ilaç kullanmak, a?r? kesici, antibiyotik gibi hiçbir ilac?n al?nmamas? böbrek sa?l??? aç?s?ndan önemlidir" dedi.

Kaynak Yeniça?: Her y?l 600 bin kad?n kronik böbrek hastal???ndan ölüyor

 

0 Yorum