gündeminiz
Image
kültür sanat

Nurten ERTUL: G?NLER? SEVM?YORUM....NEDEN M?"

gündeminiz

?leti?im fakültesinden mezun olur olmaz kulaklar? ç?nlas?n sevgili Simten Günde?, Samsun Demir gibi hocalar?n tavsiyesiyle hemen bas?nda fikir i?çisi kadrosuyla çal??maya ba?lam??t?m... 20 y?l önce... O günlerde hem kendi e?itimle elde etti?im mesle?im hem de ki?isel hayat?mda ailemle çok ciddi kimlik mücadelesi vermi? ve sonunda kendi ölçülerime göre kazanm??t?m...

Ne de olsa bizler Duygu Asenal? dönemlerin kad?nlar? ve k?z çocuklar?yd?k...Köprünün alt?ndan çok sular akt?... Benim bildi?im 20 y?l önce de kad?n haklar?, k?z çocuklar?n?n okumas?, ba?l?k paras?, berdel, takas evlilik, aile içinde gelinin yabanc?ya gitmemesi için kayn?yla evlili?i gibi bir sürü kad?n kimli?ini alçalt?c? uygulamalar vard?. Öte yandan kad?nlar?n i? hayat?nda yükselmeleri, karar mekanizmalar?nda yer almalar?, zengin ve kudretli adamlar?n metas? olmas? gibi konular da vard? ne yaz?k ki y?llar geçti, hala ayn? konular daha da çirkinle?erek yine gündemde. Y?l 2018 ve hala ayn? sorular? soruyoruz. Üstelik bir de ?aht?k ?ahbaz olduk...

Nas?l m?? Neredeyse y?l?n 365 günü yani 12 ay?n her haftas?nda bir kad?n cinayeti, tecavüzü veya yüz k?zart?c? bir haberle sars?lmayal?m... Bu yüzden günleri sevmiyorum... Ve art?k çözüm uygulama odakl? olmayan beylik laflar? da duymak , okumak hatta yazmak bile istemiyorum...


Bunca zamanda biz kad?n haklar? konusunda gerçekten ne kazand?k? Ne kaybettik?
Ben Kapadokya kökenliyim ve bölge için en tart??mal? bir roman? yazd?m seneler önce Elveda Kapadokya (Kimlik)... Bunun için kimseden takdir beklemiyorum. Yazmam gerekirdi yazd?m... Bo?naklar? merak ettim Bo?nak kad?nlar?n kimli?inde Beyaz Zambak'? yazd?m...

Çocuklu?umda geldi?im ?stanbul'u merak ediyordum ?stanbul'u yine kad?n merkezli Miras adl? romanda yazd?m. Kad?n romanlar?na üstelik kad?nlar? anlatan bu romanlara sadece kad?nlar de?il erkekler de çok sahip ç?kt? ve çok sevdiler...Hedefe ula?t?k ya da ula?amad?k bu ayr? bir konu...

Ancak burada anlatmak istedi?im konu: 
Her bölgenin, her toplulu?un kad?n sorunlar? farkl?, hiç birisi bir di?erinin ayn?s? de?il. Bütün bölgeleri ve kad?nlar?n? erkeklerini ayn? kal?plara s??d?rmaya çal??mak zaten bu sorunun çözümünü imkans?z k?lan ilk ad?md?r... 
Kad?n sorununu çözdük diye, sosyal medya sokaklar?nda s?radan vatanda?lar?n doktor de?il, psikolog de?il vs... sade vatanda?lar... Kad?n cinsel kimli?ine yönelik pek çok özel konuyu ulu orta konu?malar?n? özgürlük olarak görmeleri. Oysa bu tamamen terbiyesizlik ve kad?n haklar?n?n ne oldu?unu ilk önce kad?nlar?n hiç anlamamas? demektir... Kad?n çal??mak istemiyorsa ya da istemedi?i bir durumdan kurtulmak istiyorsa i? yerinden ya da herhangi birinden izin almak için s???nd??? ilk mazeret budur. Bunlar özgürlük de?il kad?n kimli?ini kullanmakt?r. 


Senelerdir bu ülkede kad?n?n k?yafeti, örtüsü konu?ulur. Kad?n? bir giydirip bir kuma?lara sarmaktan sonra bir muz gibi soymaktan ilk önce kad?nlar kendilerini kurtaramad?lar ki, erkek f?rsatç?lara ne diyelim? Kad?n te?hir ürünü de?ildir ister kuma?lara sar?ls?n isterse ç?plak gezsin... Bunun için bu ülke kad?nlar? olarak önce kendimizi te?hir ürünü gibi görmekten biz vazgeçelim... Siyasette kad?n kotas?, i? hayat?nda kad?n için pozitif ayr?mc?l?k gibi kay?rmalar hatta dünyan?n en erken seçme ve seçilme hakk?n? kazanan kad?nlar?n ülkesinde üstelik... Ay?p de?il mi? Bugün kad?n ve çocuk karnesinin kapkara olmas?... Y?llar önce Fransa'n?n Chirac hükümetinde yer alan savunma bakan? Nato toplant?s? için ?stanbul'a gelmi?ti... Muhte?em bir kad?nd?... Heykel gibi... D?? haberciler ile istihbarat muhabirleri ortak tak?p ediyoruz... Tahmin etti?iniz gibi ben hemen sordum kad?na.


"Kad?n üstelik bir de erkeklerin yapt??? Savunma Bakanl??? koltu?unda oturmak nas?l bir duygu?" çevirmen ile bizim d?? haberciler biraz k?zard? bozard?lar... ve hiç unutmad???m cevab? ald?m kad?n bakandan:
"Fransa'da bize kimse kad?n bakan olmak ne demek diye bir soru sormaz... " Bu yüzden kad?n günü ya da buna benzer günlere kar??y?m... Önce insan olmak ve bütün evrensel de?erlere sahip ç?kmak önemli... En önemlisi de biz kad?nlar kendi haklar?m?za sahip ç?kmal? ve kad?n kimli?ini siyasetçilerin, f?rsatç?lar?n kullan?m?na sunmamal?y?z... Ya?as?n bütün insanlar?n, do?an?n, hayvanlar?n ve çocuklar?n haklar?...

0 Yorum