gündeminiz
Image
Sağlık

Acil serviste skandal: ?ki parma?? kesilen hastaya '?cretini ?demezsen diki? atmay?z' dediler

gündeminiz

Sa?l?k Bakanl??? k?rm?z? çizgiyle "Acil Vaka" tan?m?n? defalarca yapsa da özel hastaneler vatanda?lardan para almaya devam ediyor. Çe?itli poliklinik oyunlar?yla ve imzalat?lan belgelerle fatura ödemeye mahkum edilen hasta ve hasta yak?nlar? ?ikayetçi.

Benzer bir ?ikayet de ?stanbul Gaziosmanpa?a'dan geldi. Kabak soyarken iki parma??n? kesen Belgin ?nan, kanlar içinde evine en yak?n özel hastanenin acil servisine gitti. ?ddias?na göre buradaki nöbetçi doktor "ücretini ödemezseniz diki? atmam" dedi.

Sözcü'den Turgut Erat'?n haberine göre; Talihsiz kar? koca ak?am yeme?i için kabak soyarken parmaklar?n? kesti. Belgin ?nan iki parma??n?, e?i Murat ?nan ise ona müdahale ederken bir parma??n? kesti.

AYNI HASTANEDE ?K? FARKLI UYGULAMA

Evlerine çok yak?n olan bir özel hastanede solu?u alan aileye ilk müdahale yap?ld?. Murat ?nan’?n kesilen parma??na pansuman yap?ld?. Bu i?lem için ücret al?nmad?. Ancak e?i Belgin ?nan için iddias?na göre hastane yönetimi “ücretini ödemezseniz diki? atmay?z” dedi.

“PARA ÖDENENE KADAR 1 SAAT BEKLETT?LER”

?nan ailesi durumlar?n?n acil oldu?unu söylemesine ra?men hastane yönetimi ikna olmad?. ?ddialar?na göre acil olarak geldikleri için üzerlerinde para olmayan aile, para gelene kadar 1 saat bekletildi.

“300 L?RA ÖDEN?NCE AMEL?YAT GERÇEKLE?T?”

Hastane muhasebesine 250 liras? ameliyat, 12 liras? di?er hizmetler, 38 liras? muayene ücreti olmak üzere toplam 300 lira pe?in ödendi. Belgin ?nan “paray? ödedikten sonra kesilen parmaklar?ma diki? at?ld?” dedi.

“??KAYETÇ?Y?Z”

Durumlar?n?n acil oldu?unu ve bir an önce tedavi olmak için hastanenin istedi?i ücreti ödediklerini belirten aile, hastanenin bu tutumuna kar?? ?ikayetçi. Haklar?n? arayacaklar?n? belirten aile “kan kayb?ndan ölünce mi durumumuz acil olacak?” diyor.

HASTANE YÖNET?M? NE D?YOR?

Hastane yönetimi ise Sözcü'ye ilk müdahale ile kanaman?n durduruldu?unu, ameliyat sürecinin ise hastan?n iste?ine ba?l? oldu?unu, ba?ka hastaneye sevk olmay?p ayn? hastanede ameliyat yap?lmas?n?n ise acil statüsünde olmad???n? aç?klad?.

HUKUKÇULAR NE D?YOR?

T?p hukuku üzerine yüksek lisans yapan avukat Merve Gürcan, durumun kesinlikle acil vaka statüsünde oldu?unu belirtti. Diki? at?lmas? gerekiyorsa da bu tedavinin devam?d?r ba?ka hastaneye sevk gerektirmez dedi. Aileye ise o panik halinde att?r?lan imzalar?n geçersiz oldu?unu söyledi.

sözcü

0 Yorum