gündeminiz
Image
dış haberler

Muhammed bin Selman'dan k?stah a??klama: T?rkiye, Katar ve ?ran ?eytan ??geni

gündeminiz

M?s?r’? ziyaret eden Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye, Katar ve ?ran için "?eytan üçgeni" ifadesini kulland?.

 

Suudi Arabistan’da krall?k için haz?rlanan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ilk yurt d??? seyahatini gerçekle?tirdi?i M?s?r’da, Türkiye, Katar ve ?ran için "?eytan üçgeni" ifadesini kulland?.

Darbeci Sisi ile görü?tükten sonra bir K?pti kilisesini ziyaret eden Selman, ziyaret sonras?nda yapt??? aç?klamada Türkiye, ?ran ve Katar için "?eytan üçgeni" dedi.

Söz konusu ülkelerin Araplar?n güvenli?ine tehdit olabilecek politikalar izledi?ini öne süren Prens Selman, ?ran'? da mezhepçilik politikalar?n? yaymakla suçlad?.

Arap CBC kanal?na konu?an ve Prens Selman'?n bas?nla yapt??? görü?melere kat?lan bir gazeteci, Prens'in Katar ile ya?anan krizin büyütülecek bir mesele olmad???na ve bir bakan?n var olan sorunlar? bir günde çözebilece?ine inand???n? söyledi.

CBC kanal?na konu?an gazeteci, Salman bin Muhammed'in ayr?ca, "Erdo?an'?n yönetti?i Osmanl?lar, Müslüman Karde?leri de kullanarak halifeli?i yeniden getirmek istiyor. ?ran ideolojik devrimini yaymak istiyor." dedi?ini aktard?. Prens Selman'?n Irak ve M?s?r'?n Sina bölgesindeki "terör gruplar?n?" da sayarak Türkiye ve ?ran ile birlikte '?eytan üçgeni' suçlamas?nda bulundu?u belirtildi.

 

0 Yorum