gündeminiz
Image
dış haberler

AKP se?meni konu?tu: H?k?metin en b?y?k hatas?...

gündeminiz

Britanya’n?n önde gelen gazetelerinden Financial Times (FT), 5 milyondan fazla Suriyelinin s???nd??? Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de mültecilere yönelik bak??? inceleyen bir haber yapt?.

 

BBC Türkçe’nin çevirisine göre, “Kom?ular?n iyi niyeti azald?kça Suriyeli mülteciler bask? alt?nda kal?yor” ba?l?kl? haberde, milyonlarca mültecinin ya?ad??? Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de Suriyelilerin geri dönmesi için siyasi bask?n?n giderek artt???na dikkat çekildi.

FT’nin web sitesinde Ankara ve Beyrut mahreçleriyle yay?mlanan “Kom?ular?n iyi niyeti azald?kça Suriyeli mülteciler bask? alt?nda kal?yor” ba?l?kl? haberde, milyonlarca mültecinin ya?ad??? Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de Suriyelilerin geri dönmesi için siyasi bask?n?n giderek artt???na dikkat çekildi.

‘Ülkelerine dönmeliler’

Türkiye’nin 3.5 milyon Suriyeli mülteciyi kabul etmesinden dolay? uluslararas? alanda övgü toplad???n? aktaran FT, bununla birlikte art?k sosyal gerilimlerin yükseli?e geçti?ini savundu ve ?unlar? yazd?: “Kamuoyunun ho?nutsuzlu?u, siyasi söylemi de ?ekillendiriyor. ?ki y?ldan daha az bir zaman önce, (Cumhurba?kan? Recep Tayyip) Erdo?an, herkesin önünde mültecilere Türkiye vatanda?l??? verilece?ini vaat etti. ?imdi ise Türkiye’nin Afrin operasyonunun her ne kadar büyük bir ço?unlu?u bu bölgeden gelmemi? olsa da mültecilerin geri dönmelerine olanak sa?lamak için yap?ld???n? söylüyor.”

Ankara’n?n Alt?nda? ilçesinde ya?ayan ve AKP’ye oy verdi?ini söyleyen bir kad?n, FT’ye yapt??? aç?klamada, Suriyelilerin kabul edilmesini iktidar?n 15 y?lda yapt??? ‘en büyük hata’ olarak nitelendirdi ve “Hükümet, bu insanlar? kabul ederek hata etti. Ülkelerine dönmeliler” dedi.

Gazete, her dört ki?iden birinin Suriyeli oldu?u Lübnan’?n mülteciler için 20, Ürdün’ün 10 ve Türkiye’nin de 30 milyar dolar harcad???n? aç?klad???n? ifade etti.

S?n?r d??? kayg?s?

Gazete haberinde ?u ifadelere yer verdi: “Kamuoyunun yakla??m?ndaki de?i?ime ra?men, Türk yetkililer, arka planda mültecilerin e?itim ve sa?l?k hizmetlerine eri?iminin iyile?mesi için çal??maya devam ediyor. Ancak, Suriyeliler, Lübnan’da yetkili makamlar?n kendileri için hayat? giderek zorla?t?rd???n? söylüyor. Beyrut’ta çal??an Hasan, Ekim ay?nda oturma iznini yenilemek için ba?vurmu?. Hasan, ‘Yetkili, ba?vurumu ald? ve yere att?. Bana sponsorlu?umun art?k geçerli olmad???n?’ söyledi. Bana, ‘I??D’in memleketimden ç?kar?ld???n? o yüzden geri dönme zaman?m?n geldi?ini belirtti’ diye konu?uyor.”

FT, Lübnan’da ayr?ca mültecilerin evlerine de zaman zaman bask?n yap?ld???n? aktard?.

Gazete, Ürdün hükümetinin Suriye s?n?r?na yak?n bir noktada kurdu?u kampta yakla??k 50 bin ki?iyi tuttu?unu ve güvenlik gerekçesiyle bu ki?ilerin buradan ayr?lmas?na izin vermedi?ini belirtti.

FT’ye göre, insan haklar? örgütleri hem Türkiye hem de Ürdün’de zorla s?n?r d??? uygulamas?ndan dolay? kayg?lar?n?n giderek artt???n? söylüyor.

 

0 Yorum