gündeminiz
Image
Sağlık

?yot eksikli?i beyin hasar?na yol a??yor

gündeminiz

?yot yetersizli?i nedeniyle her y?l 19 milyon bebe?in kal?c? beyin hasar?na maruz kald??? aç?kland?. Anne rahmindeyken yeterli iyot alamayan bebeklerin IQ’sunda 10 puanl?k gerileme ya?anabiliyor

 

MUSTAFA MERT B?LD?RC?N m.mertbildircin@birgun.net @mustafamertb_

Dünya genelinde gerçekle?en yeni do?umlar?n yüzde 19’unun iyot eksikli?i yüzünden kal?c? beyin hasar?na maruz kald?klar? aç?kland?. Birle?mi? Milletler Çocuklara Yard?m Fonu (UNICEF) ve Daha ?yi Beslenme için Küresel ?ttifak (GAIN) kurulu?lar?n?n i? birli?iyle haz?rlanan raporda, her y?l dünyaya gelen 19 milyon bebe?in iyot eksikli?i nedeniyle bili?sel i?levlerinin geli?memesi riskiyle kar?? kar??ya oldu?u belirtildi. Risk alt?ndaki çocuklar?n büyük bölümünün Güney Asya ülkelerinde ya?ad??? kaydedildi. ?yotlu tuza eri?imin art?r?lmas? için hükümetlere ça?r?da bulunuldu.

IQ’yu dü?ürüyor
UNICEF ve GAIN’in, “Daha Parkak Gelecek” ba?l?kl? raporunda, iyot eksikli?inin muhtemelen beyin hasarlar?n?n önlenebilirli?ini azaltt???na vurgu yap?ld?. Annelerin gebelik döneminde yeterince iyot alamamas?n?n, bebekte sinirsel ve psikolojik sorunlara yol açt??? belirtilerek, çocu?un IQ’sunun 8-10 puan azaltabilece?inin alt? çizildi. Bu durumun, uluslar?n bili?sel kapasitesi ve sosyo-ekonomik geli?imlerinde önemli kay?plar ya?anmas? anlam?na geldi?i kaydedilerek, “Ya?am?n ilk dönemlerinde bir çocu?un ald??? besinler beyin geli?imini etkiler, parlak bir gelecek ?ans? yarat?r ya da tersine bu ?ans? azalt?r. Ya?am?n ilk döneminde çocuk geli?imini koruyarak ve destekleyerek çocuklar için ya?am boyu sürecek son derece olumlu sonuçlar sa?lanabilir” denildi.

Etkileri ya?am boyu sürüyor
?yotlu tuz oran?n?n en dü?ük oldu?u bölgenin Do?u ve Güney Afrika oldu?una dikkati çeken raporda, bu bölgede ya?ayan insanlar?n yakla??k yüzde 25’inin iyotlu tuza eri?emedi?i ifade edildi. Afrika’da 4 milyona yak?n bebe?in iyot yetersizli?i bozukluklar?na kar?? korumas?z kald??? belirtilerek, G?da Politikalar? Direktörü Greg Garrett’in ?u ifadelerine yer verildi: “?yot, çocukluk döneminde geli?im aç?s?ndan kritik önemdedir. Hükümetlerin, sanayinin, sivil toplumun, UNICEF, GAIN ve di?erlerinin ortak çabalar? sonucunda tüm çocuklar?n istikrarl? biçimde iyot almalar?n? sa?laman?n e?i?indeyiz. Ancak yine de iyot yetersizli?i sorununu tamamen ortadan kald?rmak için yap?lacak daha çok i? var ve umar?z ba?kalar? da ula??lmas? en güç yörelerde tuz iyotlama yönündeki çabalar?m?za kat?l?r. Ana rahmine dü?ü?ten iki ya?a kadar olan süreyi kapsayan ya?am?n ilk dönemleri çocu?un geli?imi aç?s?ndan en kritik dönemdir. Çocu?un ya?am?n?n ilk bin gününde beslenme beyin geli?imini ya?am boyu sürecek ?ekilde etkilemektedir.”

***

At?lmas? gereken ad?mlar

Raporda, çocuklar?n geli?en beyinlerinin zarar görme riskini azaltmak üzere at?lmas? gereken ad?mlar ise ?öyle özetlendi:

»Tuzun iyotlanmas?n?n, erken dönemde çocuk beslenmesini ve beyin geli?imini desteklemeye yönelik ulusal planlara dahil edilmesi.

»Tuzu iyotlama ve tuz kullan?m?n? azaltma gündemlerinin ortak yürütülmesi.

»Ula??lamayan nüfus kesimlerinin belirlenmesine yönelik denetim sistemleri olu?turulmas?.

»Tuzun iyotlanmas?yla ilgili mevcut mevzuat?n ya?ama geçirilmesi için düzenleyici sistemlerin güçlendirilmesi.

»Potansiyel iyotlu tuz kayna?? olarak güçlendirilmi? besin maddelerinin giderek artan öneminin görülmesi.

 

0 Yorum