gündeminiz
Image
Sağlık

'Kanser hastalar?na 24 bin TL'lik zul?m!'

gündeminiz

Yarkada?: "Kutusu 24 bin TL olan ilac?, bir yurtta? nas?l alacak? Paras? olmayanlar ölüme terk ediliyor."

 

CHP ?stanbul Milletvekili Bar?? Yarkada?, Sa?l?k Bakanl???'na "Kanser hastalar?n?n sesine kulak verin. Kutusu 24 bin TL olan ilac? bekleyen üç bin ki?i harekete geçmenizi bekliyor" diye seslendi.

Kanser tedavisi gören hastalar?n ilaç temin etme sorunu çözülemiyor. CHP ?stanbul Miletvekili Bar?? Yarkada?, "AKP'nin makyajl? sa?l?k politikas? çöktü. Binlerce yurtta??m?z adeta ölüme terk edildi" dedi.

 

ÜÇ B?N K???N?N BEKLED??? ?LAÇ

CHP'li Yarkada?, sa?l?k politikalar?na ili?kin sorunlar? dile gündeme getirmesinin ard?ndan, yüzlerce ki?inin kendisini arad???n? ve hiç konu?ulmayan bir soruna dikkat çektiklerini dile getirdi. Yarkada? ?öyle konu?tu:

"Sa?l?k Bakanl???, ?u an kanser tedavisi gören ve KEYTRUDA adl? ilac? almas? zorunlu olan üç bin ki?inin sesini duymuyor. Bu ilaç, Sa?l?k Bakanl???'n?n ve dolay?s?yla SGK'n?n ödeme listesinde bulunmuyor. Hastalar ilac? kendileri temin etmek zorunda. ?lac?n bir dozu iki kutu olarak veriliyor. ?lac?n her bir kullan?m? 24 bin TL'ye mal oluyor... Ve bu ilaç 20 günde bir al?nmak zorunda. Asgari ücretle çal??an bir ki?i, bu ilac? nas?l als?n? Bir ki?i, 20 günde bir 24 B?N TL'yi nas?l ödesin?"

 

D?LEKÇE DE VERD?LER AMA...

?lac?n Sa?l?k Bakanl??? bünyesindeki doktorlar taraf?ndan reçetelere yaz?ld???n? ve immünoterapi adl? bir tedavide kullan?ld???n? belirten Yarkada?, "?u an bu ilac?n paras?n?n bakanl?k taraf?ndan ödenmesini bekleyen üç bin yurtta??m?z var. Yurtta?lar?m?z yakla??k üç bin dilekçeyi SGK'ya ula?t?rm?? ve sorunun çözülmesini talep etmi?ler" dedi.

TEDAV? GÖREN YURTTA?IN FERYADI

Kendisine ula?an Antika Ö. adl? hastan?n "?lac?m? çal??t???m i? yerinin sahipleri, akrabalar?m ve arkada?lar?m para toplayarak al?yor. Ama onlar?n da art?k gücü tükendi" dedi?ini belirten Yarkada?, hükümete "Bu sesi duyun" diye seslendi.

 

?lac?n hastalara ula?abilmesi için, Sa?l?k Bakanl???'n?n alaca?? bir karar?n yeterli olaca??n? söyleyen Yarkada?, "Ekranlarda 'Sa?l?kta devrim yapt?k' diyenler, bu gerçek kar??s?nda dilini yutmu? gibi davran?yor. ?nsanlar?m?z ölüme terk ediliyor; ve bu ne yaz?k ki; AKP'nin umrunda bile olmuyor" dedi.


"SARAY'A VAR HALKA YOK"

AKP'nin sa?l?k politikas?n?n binlerce insan? ölüme terk etmekle e?de?er oldu?unu belirten Yarkada? sözlerini ?öyle tamamlad?:

"Saray'a ve Ba?bakanl?k'a s?n?rs?z kaynak ay?ranlar, yurtta??n? ölümle pençele?ir hale getiriyor. Bunlarda insaf yok, vicdan yok, halk sevgisi yok... Halk onlar için sadece bir oy makinesi... Halk?n? seven, halk?na bu zulmü yapar m?? Bir yurtta? 20 günde bir 24 bin TL'yi nas?l bulsun? AKP halka kör ve sa??r... AKP halk? ölüme terk ediyor..."

 

0 Yorum