gündeminiz
Image
Sağlık

Sa?l?kta paraya g?re d?n???m

gündeminiz

TTB’ye göre Sa?l?kta Dönü?üm Program?, vaatlerin tersine i?ledi: Prim ödeme gücü olmayan yurtta?lar hizmet alam?yor, hekimlere bask? var ve maliyetler artt?.

 

Türk Tabipleri Birli?i, hükümetin büyük vaatlerle uygulamaya koydu?u Sa?l?kta Dönü?üm Program?’n?n nas?l çöktü?ünü raporla?t?rd?. Raporda dikkat çekenler unsurlar ?öyle: 

* Hükümetin “hastanelerdeki gereksiz y???lmalar? ve sa?l?k israf?n? azaltaca??”n? iddia etti?i sevk sistemi, 2007 y?l?ndaki genel seçimler öncesinde kald?r?ld?. Geçen bir y?l?n ard?ndan küçük illerde pilot uygulama olarak tekrar ba?lat?lan sevk sistemi, 15 gün dayand?. “Aile hekimli?i birimlerinde çok fazla hasta olmas? ve aile sa?l??? merkezlerindeki i?lerin içinden ç?k?lmaz bir hal almas?” nedeniyle sistem, ikinci kez kald?r?ld?. Yine bir y?l?n ard?ndan IMF’ye “Sevk sisteminin kurulmas? ve farkl?la?t?r?lm?? oranlarda katk? pay? al?nmas? uygulamas?n?n bir an önce hayata geçirilebilmesine yönelik teknik haz?rl?klar devam etmektedir” ifadeleriyle niyet mektubu gönderilse de sistem tarihe kar??t?. Hastanelerdeki gereksiz y???lmalar?n, israflar?n, aile hekimli?i birim ba??na dü?en nüfusun azalt?lmas? vaatlerinin hiçbiri gerçekle?tirilemedi.

E?itsizlikler artt?

* Aile hekimli?i sistemine geçildi?i 2011 y?l?ndan bu yana aile hekimli?i birimi say?lar?ndaki art??a ra?men, 2011 y?l?nda birinci basama?a müracaat oran?, toplam poliklinik say?s?n?n yüzde 40’?yken, bu rakam 2016 y?l?nda yüzde 31’e dü?tü. Yayg?nla?t?r?lmas? gereken birinci basamak sa?l?k hizmetleri azalt?lm?? oldu.

* Aile hekimine kay?tl? ki?i listesine dayanan aile hekimli?i sistemi, herhangi bir aile hekimine kay?tl? olmayan ve kapsam d??? kalanlar?n sa?l?k hizmetine eri?imini engelledi. Mevsimlik i?çiler, göçmenler, nüfus kayd? olmayanlar ba?ta olmak üzere aile hekimlerinin kay?tl? ki?i listesinde yer bulamayanlar, sa?l?k hizmeti alamad?. Özellikle k?rsal alanda aile hekimli?i hizmetlerinden yararlanma ile ilgili e?itsizlikler artt?. Sa?l?k hizmetlerinde ç???r açaca?? iddia edilen aile hekimli?i sistemi, sorunlar? çözmek yerine çe?itlendirerek ço?altt?.

* Kurulan sistemle aile hekimleri, performansa dayal? sözle?meli çal??maya zorland?. ?? güvencesinden yoksun kalan aile hekimlerine, mesleki ba??ms?zl??? ortadan kald?ran istismara aç?k ceza puan sistemiyle sözle?me feshi bask?s? kuruldu. Koruyucu sa?l?k hizmetlerinden uzakla?t?r?l?p, polikliniklere hapsedilen aile hekimleri; çok reçete yazmaya, olur olmaz tetkik istemeye mecbur b?rak?ld?.

Kara delik: GSS

* Genel Sa?l?k Sigortas?’n?n “sa?l?k harcamalar?n?n maliyetini dü?ürüp koruyucu hekimlik uygulamalar?n?n te?vikçisi olaca?? ve sa?l?k giderlerinde gittikçe artan oranlarda yer i?gal eden ilaç ve t?bbi malzeme israf?n? azaltaca??” vaat edilmi?ti. GSS, sa?l?k hizmetlerinin maliyetini art?r?rken 2010-2016 y?llar? aras?nda baz? hastane faturalar? 3 kat?na kadar ç?kt?. Sigorta yasas?n?n tam olarak yürürlü?e girdi?i 2012’den 2016’ya kadar devlet hastanelerine ödenen SGK fatura tutar? yüzde 39, üçüncü basamak devlet hastanelerine ödenen SGK fatura tutar? yüzde 61, özel hastanelere ödenen SGK fatura tutar? yüzde 25, üniversite hastanelerine ödenen SGK fatura tutar? yüzde 49 ve toplam ödenen fatura tutar? yüzde 41 oran?nda artt?.

* “Vatanda?lar?n ödeme gücü ile orant?l? olarak katk?da bulunacaklar? ve hizmetleri ihtiyaçlar? ölçüsünde kullanabilecekleri bir sigorta modeli” olarak sunulan sistemde; pirimi ödeyemeyenler ve borcu olanlar, sa?l?k hizmeti alamaz hale geldi. l

CUMHUR?YET

0 Yorum