gündeminiz
Image
dış haberler

Putin?den son dakika korkutan a??klama: D?nya?n?n her noktas?n? vururuz

gündeminiz

Rusya Devlet Ba?kan? bugün aç?klamalarda bulundu ve Moskova'n?n korkutucu planlar?n? ortaya ç?kard?. Putin, k?talararas? balistik bir füze geli?tirdiklerini duyurdu. Putin'in son dakika aç?klamas?na göre; Rusya su alt?nda çal??acak ve nükleer ba?l?k ta??yacak insans?z araçlar üzerinde çal??malar?na da devam ediyor.

 

 

ABD- Kuzey Kore hatt?nda büyük bir gerilime sebep olan k?talararas? balistik füze denemeleri devam ederken Rusya’dan korkutucu bir aç?klama geldi. Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, bugün yapt??? aç?klamada Rusya’n?n yeni bir k?talararas? balistik füze geli?tirdi?ini duyurdu.

Putin, bu yeni k?talararas? balistik füzenin, füzesavar sistemler taraf?ndan engellenmesinin zor oldu?unu söylerken, “Yeni füzeler Dünya’n?n neredeyse her noktas?na ula?abilir. Nükleer ba?l?kl? füzenin ilk denemesi 2017 y?l?n?n sonlar?nda yap?ld?. Rusya, cruise füzelerle ta??nabilecek ufak nükleer silah ba?l?klar?n? geli?tirmeye devam ediyor” ifadesini kulland?.

Öte yandan Putin, yeni sava? ba?l???n?n füzesavar sistemler taraf?ndan tespit edilip imha edilmesinin zor oldu?unu söylerken, “Rusya su alt?nda çal??acak ve nükleer ba?l?k ta??yacak insans?z araçlar üzerinde çal??malar?na devam ediyor. Yeni süpersonik silahlar, füzesavar sistemler taraf?ndan tespit edilemeyecek” dedi.

 

2017 y?l?n?n yaz aylar?nda ciddi bir gerilime sebep olan Kuzey Kore’nin k?talararas? balistik füze denemesi, dünya üzerinde korku yaratm?? ve Kim Jong Un’un tehditleri Washington-Pyongyang hatt?nda tansiyonun yükselmesine sebep olmu?tu. Bugün aç?klamalarda bulunan Putin, ba?ka hiçbir ülkenin Rusya’n?n füzelerine yak?n teknolojide bir füzesi bulunmad???n? da aktard?.

Putin ayr?ca, Rus ordusunun “dünya bar???n? korumak için” geli?tirildi?ini iddia ederken, “ba?ka bir ülkeye sald?rmak gibi bir niyetimiz yok” ifadelerini de kulland?.

 

0 Yorum